داشبورد

کلاس‌های گروهی آنلاین

جدول محتوای کلاس‌های آنلاین آفرینش

جدول محتوای کلاس‌های آنلاین آفرینش

کلاس‌های آنلاین

دارای ظرفیت در حال تکمیل ظرفیت در حال اتمام ظرفیت اتمام ظرفیت
کد سطح استاد بازه زمانی برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری ظرفیت روزهای برگزاری شهریه (تومان)
OIE111 IELTS سعید رضایی از شنبه, 11 مرداد 1399 تا چهارشنبه, 12 شهریور 1399 17:00 - 21:00 دوره آنلاین 50 روزهای زوج 875,000 ثبت‌نام
OPB111 PRE 2 فرهاد کوهپائی از سه شنبه, 07 مرداد 1399 تا سه شنبه, 04 شهریور 1399 17:00 - 21:00 دوره آنلاین 50 روزهای فرد 600,000 اتمام ظرفیت
OFB111 Fundamental 2 فرشاد پیل افکن از دوشنبه, 06 مرداد 1399 تا چهارشنبه, 05 شهریور 1399 13:00 - 16:00 دوره آنلاین 50 روزهای زوج 400,000 اتمام ظرفیت
WRITING.TASK 2-101 IELTS کامیار کباری از چهارشنبه, 01 مرداد 1399 تا چهارشنبه, 22 مرداد 1399 17:00 - 21:00 دوره آنلاین 50 ش چ 535,000 ثبت‌نام
OPA111 PRE 1 فرهاد کوهپائی از سه شنبه, 31 تیر 1399 تا پنجشنبه, 06 شهریور 1399 13:00 - 16:00 دوره آنلاین 50 روزهای فرد 600,000 اتمام ظرفیت
OFA111 Fundamental 1 فرشاد پیل افکن از شنبه, 21 تیر 1399 تا شنبه, 11 مرداد 1399 17:00 - 21:00 دوره آنلاین 50 روزهای زوج 400,000 اتمام ظرفیت
OIE110 IELTS سعید رضایی از شنبه, 07 تیر 1399 تا شنبه, 04 مرداد 1399 17:00 - 21:00 دوره آنلاین 100 روزهای زوج 675,000 کلاس شروع شده
OPB110 PRE 2 سرلی گراگوسیان از سه شنبه, 03 تیر 1399 تا سه شنبه, 31 تیر 1399 17:00 - 21:00 دوره آنلاین 100 روزهای فرد 427,000 کلاس شروع شده
OPA110 PRE 1 فرهاد کوهپائی از سه شنبه, 03 تیر 1399 تا سه شنبه, 31 تیر 1399 17:00 - 21:00 دوره آنلاین 100 روزهای فرد 427,000 کلاس شروع شده
OFB110 Fundamental 2 مریم کوشافر از دوشنبه, 02 تیر 1399 تا دوشنبه, 30 تیر 1399 13:00 - 16:00 دوره آنلاین 100 روزهای زوج 282,000 کلاس شروع شده
OFA110 Fundamental 1 فرشاد پیل افکن از دوشنبه, 02 تیر 1399 تا دوشنبه, 30 تیر 1399 13:00 - 16:00 دوره آنلاین 100 روزهای زوج 282,000 کلاس شروع شده
OIE107 IELTS مهشید رازدار از یکشنبه, 18 خرداد 1399 تا یکشنبه, 15 تیر 1399 17:00 - 21:00 دوره آنلاین 100 روزهای فرد 675,000 کلاس شروع شده
OPA109 PRE 1 فرهاد کوهپائی از یکشنبه, 18 خرداد 1399 تا سه شنبه, 24 تیر 1399 13:00 - 16:00 دوره آنلاین 100 روزهای فرد 427,000 در حال برگزاری
OPB109 PRE 2 سرلی گراگوسیان از یکشنبه, 18 خرداد 1399 تا سه شنبه, 24 تیر 1399 13:00 - 16:00 دوره آنلاین 100 روزهای فرد 427,000 در حال برگزاری
OFA109 Fundamental 1 فرشاد پیل افکن از شنبه, 17 خرداد 1399 تا دوشنبه, 09 تیر 1399 17:00 - 21:00 دوره آنلاین 100 روزهای زوج 282,000 پایان کلاس
OFB109 Fundamental 2 مریم کوشافر از شنبه, 17 خرداد 1399 تا دوشنبه, 09 تیر 1399 17:00 - 21:00 دوره آنلاین 100 روزهای زوج 282,000 پایان کلاس
OPB108 PRE 2 سرلی گراگوسیان از یکشنبه, 28 اردیبهشت 1399 تا پنجشنبه, 29 خرداد 1399 17:00 - 21:00 دوره آنلاین 100 روزهای فرد 427,000 پایان کلاس
OFA108 Fundamental 1 فرشاد پیل افکن از یکشنبه, 28 اردیبهشت 1399 تا پنجشنبه, 22 خرداد 1399 17:00 - 21:00 دوره آنلاین 100 روزهای فرد 282,000 پایان کلاس
OFB108 Fundamental 2 مریم کوشافر از یکشنبه, 28 اردیبهشت 1399 تا پنجشنبه, 22 خرداد 1399 17:00 - 21:00 دوره آنلاین 100 روزهای فرد 282,000 پایان کلاس
OPA108 PRE 1 فرهاد کوهپائی از یکشنبه, 28 اردیبهشت 1399 تا پنجشنبه, 29 خرداد 1399 17:00 - 21:00 دوره آنلاین 100 روزهای فرد 427,000 پایان کلاس
OIE106 IELTS سعید رضایی از چهارشنبه, 24 اردیبهشت 1399 تا دوشنبه, 26 خرداد 1399 17:00 - 21:00 دوره آنلاین 100 روزهای زوج 675,000 پایان کلاس
OPA107 PRE 1 فرهاد کوهپائی از شنبه, 20 اردیبهشت 1399 تا چهارشنبه, 21 خرداد 1399 17:00 - 21:00 دوره آنلاین 100 روزهای زوج 427,000 پایان کلاس
OPB107 PRE 2 سرلی گراگوسیان از شنبه, 20 اردیبهشت 1399 تا چهارشنبه, 21 خرداد 1399 17:00 - 21:00 دوره آنلاین 100 روزهای زوج 427,000 پایان کلاس
OFB107 Fundamental 2 مریم کوشافر از چهارشنبه, 17 اردیبهشت 1399 تا شنبه, 10 خرداد 1399 17:00 - 21:00 دوره آنلاین 100 روزهای زوج 282,000 پایان کلاس
OFA107 Fundamental 1 فرشاد پیل افکن از چهارشنبه, 17 اردیبهشت 1399 تا شنبه, 10 خرداد 1399 17:00 - 21:00 دوره آنلاین 100 روزهای زوج 282,000 پایان کلاس
OPB106 PRE 2 سرلی گراگوسیان از دوشنبه, 08 اردیبهشت 1399 تا دوشنبه, 19 خرداد 1399 13:00 - 16:00 دوره آنلاین 100 روزهای زوج 427,000 پایان کلاس
OFB106 Fundamental 2 مریم کوشافر از دوشنبه, 08 اردیبهشت 1399 تا چهارشنبه, 07 خرداد 1399 13:00 - 16:00 دوره آنلاین 100 روزهای زوج 282,000 پایان کلاس
OFA106 Fundamental 1 فرشاد پیل افکن از دوشنبه, 08 اردیبهشت 1399 تا چهارشنبه, 07 خرداد 1399 13:00 - 16:00 دوره آنلاین 50 روزهای زوج 282,000 پایان کلاس
OPA106 PRE 1 فرهاد کوهپائی از دوشنبه, 08 اردیبهشت 1399 تا دوشنبه, 19 خرداد 1399 13:00 - 16:00 دوره آنلاین 100 روزهای زوج 427,000 پایان کلاس
OPA105 PRE 1 فرهاد کوهپائی از یکشنبه, 31 فروردین 1399 تا پنجشنبه, 08 خرداد 1399 13:00 - 16:00 دوره آنلاین 100 روزهای فرد 427,000 پایان کلاس
OPB105 PRE 2 سرلی گراگوسیان از یکشنبه, 31 فروردین 1399 تا پنجشنبه, 08 خرداد 1399 13:00 - 16:00 دوره آنلاین 100 روزهای فرد 427,000 پایان کلاس
OFA105 Fundamental 1 فرشاد پیل افکن از یکشنبه, 31 فروردین 1399 تا یکشنبه, 28 اردیبهشت 1399 13:00 - 16:00 دوره آنلاین 100 روزهای فرد 282,000 پایان کلاس
OFB105 Fundamental 2 مریم کوشافر از یکشنبه, 31 فروردین 1399 تا یکشنبه, 28 اردیبهشت 1399 13:00 - 16:00 دوره آنلاین 100 روزهای فرد 282,000 پایان کلاس
OIE105 IELTS مهشید رازدار از یکشنبه, 31 فروردین 1399 تا یکشنبه, 28 اردیبهشت 1399 17:00 - 21:00 دوره آنلاین 50 روزهای فرد 675,000 پایان کلاس
OFA104 Fundamental 1 فرشاد پیل افکن از یکشنبه, 24 فروردین 1399 تا یکشنبه, 14 اردیبهشت 1399 17:00 - 21:00 دوره آنلاین 100 روزهای فرد 282,000 پایان کلاس
OFB104 Fundamental 2 مریم کوشافر از یکشنبه, 24 فروردین 1399 تا یکشنبه, 14 اردیبهشت 1399 17:00 - 21:00 دوره آنلاین 100 روزهای فرد 282,000 پایان کلاس
OPA104 PRE 1 فرهاد کوهپائی از یکشنبه, 24 فروردین 1399 تا پنجشنبه, 18 اردیبهشت 1399 17:00 - 21:00 دوره آنلاین 100 روزهای فرد 427,000 پایان کلاس
OPB104 PRE 2 سرلی گراگوسیان از یکشنبه, 24 فروردین 1399 تا پنجشنبه, 18 اردیبهشت 1399 17:00 - 21:00 دوره آنلاین 100 روزهای فرد 427,000 پایان کلاس
OFB103 Fundamental 2 مریم کوشافر از دوشنبه, 18 فروردین 1399 تا دوشنبه, 08 اردیبهشت 1399 17:00 - 21:00 دوره آنلاین 100 روزهای زوج 282,000 پایان کلاس
OPA103 PRE 1 فرهاد کوهپائی از دوشنبه, 18 فروردین 1399 تا دوشنبه, 15 اردیبهشت 1399 17:00 - 21:00 دوره آنلاین 100 روزهای زوج 427,000 پایان کلاس
OIE102 IELTS دکتر علیرضا اکباتانی از دوشنبه, 18 فروردین 1399 تا شنبه, 30 فروردین 1399 17:00 - 21:00 دوره آنلاین 50 همه روزه 675,000 پایان کلاس
OFA103 Fundamental 1 فرشاد پیل افکن از دوشنبه, 18 فروردین 1399 تا دوشنبه, 08 اردیبهشت 1399 17:00 - 21:00 دوره آنلاین 100 روزهای زوج 282,000 پایان کلاس
OPB103 PRE 2 سرلی گراگوسیان از دوشنبه, 18 فروردین 1399 تا دوشنبه, 15 اردیبهشت 1399 17:00 - 21:00 دوره آنلاین 100 روزهای زوج 427,000 پایان کلاس
OPB102 PRE 2 سرلی گراگوسیان از شنبه, 16 فروردین 1399 تا دوشنبه, 01 اردیبهشت 1399 13:00 - 16:00 دوره آنلاین 100 روزهای زوج 0 پایان کلاس
OFA102 Fundamental 1 فرشاد پیل افکن از شنبه, 16 فروردین 1399 تا شنبه, 30 فروردین 1399 13:00 - 16:00 دوره آنلاین 100 روزهای زوج 0 پایان کلاس
OFB102 Fundamental 2 مریم کوشافر از شنبه, 16 فروردین 1399 تا شنبه, 30 فروردین 1399 13:00 - 16:00 دوره آنلاین 100 روزهای زوج 0 پایان کلاس
OPA102 PRE 1 فرهاد کوهپائی از شنبه, 16 فروردین 1399 تا دوشنبه, 01 اردیبهشت 1399 13:00 - 16:00 دوره آنلاین 100 روزهای زوج 0 پایان کلاس
OFB101 Fundamental 2 مریم کوشافر از دوشنبه, 04 فروردین 1399 تا دوشنبه, 11 فروردین 1399 9:00 - 14:00 دوره آنلاین 100 همه روزه 282,000 پایان کلاس
OFA101 Fundamental 1 فرشاد پیل افکن از دوشنبه, 04 فروردین 1399 تا دوشنبه, 11 فروردین 1399 9:00 - 14:00 دوره آنلاین 100 همه روزه 282,000 پایان کلاس
OPA101 PRE 1 فرهاد کوهپائی از شنبه, 02 فروردین 1399 تا دوشنبه, 11 فروردین 1399 9:00 - 14:00 دوره آنلاین 100 همه روزه 427,000 پایان کلاس
کد سطح استاد بازه زمانی برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری ظرفیت روز های برگزاری شهریه (تومان)

کلاس‌های آنلاین

دارای ظرفیت در حال تکمیل ظرفیت در حال اتمام ظرفیت اتمام ظرفیت

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کارگاه‌های آنلاین

دارای ظرفیت در حال تکمیل ظرفیت در حال اتمام ظرفیت اتمام ظرفیت
کد دوره موضوع کارگاه استاد تاریخ برگزاری ساعت برگزاری شهریه (تومان)
ONBI155 نکات کلیدی ریدینگ امیر علی منفرد یکشنبه, 01 تیر 1399 16:00 - 21:00 147,000 پایان کارگاه
ONBI153 گرامر پیشرفته مهشید رازدار دوشنبه, 26 خرداد 1399 9:00 - 14:00 97,000 پایان کارگاه
ONBI154 نکات کلیدی اسپیکینگ محسن خاکی یکشنبه, 25 خرداد 1399 16:00 - 21:00 147,000 پایان کارگاه
ONBI152 نکات کلیدی رایتینگ تسک ۲ محسن خاکی شنبه, 24 خرداد 1399 16:00 - 21:00 147,000 پایان کارگاه
ONBI148 نکات کلیدی لیسنینگ رسا رضا نیا پنجشنبه, 22 خرداد 1399 9:00 - 14:00 147,000 پایان کارگاه
ONBI151 رایتینگ تسک ۱ جنرال دکتر علیرضا اکباتانی سه شنبه, 20 خرداد 1399 10:00 - 14:00 147,000 پایان کارگاه
ONBI150 رایتینگ تسک ۱ آکادمیک محمد سهروردی نیا سه شنبه, 13 خرداد 1399 16:00 - 21:00 147,000 پایان کارگاه
ONBI149 نکات کلیدی ریدینگ امیر علی منفرد یکشنبه, 11 خرداد 1399 16:00 - 21:00 147,000 پایان کارگاه
ONBI147 نکات کلیدی اسپیکینگ محسن خاکی پنجشنبه, 08 خرداد 1399 9:00 - 14:00 147,000 پایان کارگاه
ONBI145 نکات کلیدی رایتینگ تسک ۲ محسن خاکی پنجشنبه, 01 خرداد 1399 9:00 - 14:00 147,000 پایان کارگاه
ONBI146 گرامر پیشرفته مهشید رازدار پنجشنبه, 01 خرداد 1399 15:00 - 20:00 97,000 پایان کارگاه
ONBI143 نکات کلیدی ریدینگ امیر علی منفرد شنبه, 20 اردیبهشت 1399 16:00 - 21:00 147,000 پایان کارگاه
ONBI142 نکات کلیدی لیسنینگ رسا رضا نیا چهارشنبه, 17 اردیبهشت 1399 16:00 - 21:00 147,000 پایان کارگاه
ONBI144 نکات کلیدی اسپیکینگ محسن خاکی سه شنبه, 16 اردیبهشت 1399 16:00 - 21:00 147,000 پایان کارگاه
ONBI141 رایتینگ تسک ۱ آکادمیک محمد سهروردی نیا دوشنبه, 15 اردیبهشت 1399 16:00 - 21:00 147,000 پایان کارگاه
ONBI140 نکات کلیدی رایتینگ تسک ۲ محسن خاکی شنبه, 13 اردیبهشت 1399 16:00 - 21:00 147,000 پایان کارگاه
ONBI139 نکات کلیدی اسپیکینگ محسن خاکی چهارشنبه, 10 اردیبهشت 1399 16:00 - 21:00 147,000 پایان کارگاه
ONBI138 نکات کلیدی ریدینگ سعید رضایی دوشنبه, 08 اردیبهشت 1399 16:00 - 21:00 147,000 پایان کارگاه
ONBI137 نکات کلیدی لیسنینگ رسا رضا نیا شنبه, 06 اردیبهشت 1399 16:00 - 21:00 147,000 پایان کارگاه
ONBI136 نکات کلیدی رایتینگ تسک ۲ محسن خاکی چهارشنبه, 03 اردیبهشت 1399 16:00 - 21:00 147,000 پایان کارگاه
ONBI135 نکات کلیدی اسپیکینگ محسن خاکی دوشنبه, 01 اردیبهشت 1399 16:00 - 21:00 147,000 پایان کارگاه
ONBI139 بررسی سوالات آزمون اسپیکینگ مهشید رازدار دوشنبه, 25 فروردین 1399 10:00 - 12:00 رایگان پایان کارگاه
ONBI134 نکات کلیدی اسپیکینگ محسن خاکی یکشنبه, 17 فروردین 1399 15:30 - 20:30 147,000 پایان کارگاه
ONBI128 رایتینگ تسک ۱ جنرال دکتر علیرضا اکباتانی شنبه, 16 فروردین 1399 17:00 - 21:00 147,000 پایان کارگاه
ONBI133 گرامر پیشرفته مهشید رازدار شنبه, 16 فروردین 1399 9:00 - 14:00 97,000 پایان کارگاه
ONBI132 نکات کلیدی لیسنینگ رسا رضا نیا جمعه, 15 فروردین 1399 15:30 - 20:30 147,000 پایان کارگاه
ONBI131 نکات کلیدی ریدینگ سعید رضایی جمعه, 15 فروردین 1399 9:00 - 14:00 147,000 پایان کارگاه
ONBI129 نکات کلیدی رایتینگ تسک ۲ محسن خاکی پنجشنبه, 14 فروردین 1399 9:00 - 14:00 147,000 پایان کارگاه
ONBI130 رایتینگ تسک ۱ آکادمیک محمد سهروردی نیا پنجشنبه, 14 فروردین 1399 17:00 - 21:00 147,000 پایان کارگاه
ONBI126 لغات پیشرفته IELTS مهشید رازدار پنجشنبه, 07 فروردین 1399 15:30 - 20:30 97,000 پایان کارگاه
ONBI125 نکات کلیدی لیسنینگ رسا رضا نیا چهارشنبه, 06 فروردین 1399 15:30 - 20:30 147,000 پایان کارگاه
ONBI124 نکات کلیدی رایتینگ تسک ۲ محسن خاکی سه شنبه, 05 فروردین 1399 15:30 - 20:30 147,000 پایان کارگاه
ONBI123 نکات کلیدی ریدینگ سعید رضایی دوشنبه, 04 فروردین 1399 15:30 - 20:30 147,000 پایان کارگاه
ONBI122 گرامر پیشرفته مهشید رازدار یکشنبه, 03 فروردین 1399 15:30 - 20:30 97,000 پایان کارگاه
ONBI121 نکات کلیدی اسپیکینگ محسن خاکی شنبه, 02 فروردین 1399 15:30 - 20:30 147,000 پایان کارگاه

کارگاه‌های آنلاین

دارای ظرفیت در حال تکمیل ظرفیت در حال اتمام ظرفیت اتمام ظرفیت

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه