Logo
Wednesday 24th of April 2024
چهارشنبه, 05 اردیبهشت 1403
دارای ظرفیت در حال تکمیل در حال اتمام اتمام‌ظرفیت تخفیف
دارای ظرفیت در حال تکمیل در حال اتمام اتمام‌ظرفیت تخفیف
IELTS (new)
کد کلاس: OIE254
از یکشنبه, 13 خرداد 1403
تا سه‌شنبه, 16 مرداد 1403
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 3,490,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
20 ساعت و 11 دقیقه
تا شروع ثبت‌نام
IELTS
کد کلاس: OIE249
از یکشنبه, 20 اسفند 1402
تا یکشنبه, 30 اردیبهشت 1403
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 3,190,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
شروع‌‌شده
IELTS
کد کلاس: OIE245
از شنبه, 14 بهمن 1402
تا شنبه, 25 فروردین 1403
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 3,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه دوشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: OIE242
از سه‌شنبه, 05 دی 1402
تا سه‌شنبه, 08 اسفند 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 2,890,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: OIE238
از شنبه, 04 آذر 1402
تا شنبه, 30 دی 1402
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 3,490,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه دوشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: OIE229
از یکشنبه, 30 مهر 1402
تا سه‌شنبه, 28 آذر 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 3,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: OIE224
از دوشنبه, 20 شهریور 1402
تا شنبه, 20 آبان 1402
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 3,490,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه دوشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: OIE223
از سه‌شنبه, 17 مرداد 1402
تا سه‌شنبه, 18 مهر 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 3,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: OIE214
از شنبه, 17 تیر 1402
تا شنبه, 11 شهریور 1402
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 3,490,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه دوشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: OIE209
از یکشنبه, 07 خرداد 1402
تا سه‌شنبه, 03 مرداد 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 3,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: OIE205
از شنبه, 09 اردیبهشت 1402
تا دوشنبه, 05 تیر 1402
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 3,590,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه دوشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: OIE201
از سه‌شنبه, 09 اسفند 1401
تا یکشنبه, 24 اردیبهشت 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 2,890,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: OIE195
از شنبه, 08 بهمن 1401
تا شنبه, 19 فروردین 1402
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 3,590,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه دوشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: OIE190
از سه‌شنبه, 29 آذر 1401
تا یکشنبه, 30 بهمن 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 2,390,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: OIE186
از شنبه, 28 آبان 1401
تا شنبه, 24 دی 1401
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 2,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه دوشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: OIE179
از یکشنبه, 24 مهر 1401
تا یکشنبه, 20 آذر 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 2,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: XOIE138
از دوشنبه, 14 شهریور 1401
تا شنبه, 14 آبان 1401
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 3,300,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: شنبه دوشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: OIE174
از یکشنبه, 09 مرداد 1401
تا سه‌شنبه, 12 مهر 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 2,300,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: XOIE133
از دوشنبه, 06 تیر 1401
تا دوشنبه, 07 شهریور 1401
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 3,300,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: شنبه دوشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: OIE168
از یکشنبه, 01 خرداد 1401
تا یکشنبه, 02 مرداد 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 2,300,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: XOIE129
از شنبه, 20 فروردین 1401
تا دوشنبه, 23 خرداد 1401
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 3,300,000
ظرفیت: 5
روزهای برگزاری: شنبه دوشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: OIE160
از یکشنبه, 01 اسفند 1400
تا یکشنبه, 18 اردیبهشت 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,830,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: XOIE125
از شنبه, 25 دی 1400
تا شنبه, 21 اسفند 1400
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 2,750,000
ظرفیت: 5
روزهای برگزاری: شنبه دوشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: OIE155
از سه‌شنبه, 23 آذر 1400
تا سه‌شنبه, 19 بهمن 1400
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,590,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: XOIE118
از جمعه, 21 آبان 1400
تا جمعه, 24 دی 1400
ساعت برگزاری: 9:0-14:0
شهریه (تومان): 2,750,000
ظرفیت: 5
روزهای برگزاری: جمعه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: OIE145
از یکشنبه, 11 مهر 1400
تا یکشنبه, 14 آذر 1400
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,350,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: XOIE111
از جمعه, 12 شهریور 1400
تا جمعه, 14 آبان 1400
ساعت برگزاری: 9:00-14:00
شهریه (تومان): 2,290,000
ظرفیت: 5
روزهای برگزاری: جمعه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: OIE136
از یکشنبه, 27 تیر 1400
تا یکشنبه, 21 شهریور 1400
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,350,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: XOIE106
از جمعه, 28 خرداد 1400
تا جمعه, 29 مرداد 1400
ساعت برگزاری: 9:00-14:00
شهریه (تومان): 2,290,000
ظرفیت: 5
روزهای برگزاری: جمعه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: OIE131
از دوشنبه, 24 خرداد 1400
تا پنج‌شنبه, 21 مرداد 1400
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 1,350,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: OIE130
از یکشنبه, 19 اردیبهشت 1400
تا سه‌شنبه, 15 تیر 1400
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,350,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: XOIE101
از جمعه, 20 فروردین 1400
تا جمعه, 21 خرداد 1400
ساعت برگزاری: 9:0-14:0
شهریه (تومان): 2,290,000
ظرفیت: 5
روزهای برگزاری: جمعه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: OIE123
از یکشنبه, 10 اسفند 1399
تا یکشنبه, 05 اردیبهشت 1400
ساعت برگزاری: 17:00-21:00
شهریه (تومان): 1,350,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: OIE118
از یکشنبه, 14 دی 1399
تا سه‌شنبه, 28 بهمن 1399
ساعت برگزاری: 17:00-21:00
شهریه (تومان): 1,350,000
ظرفیت: 50
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: OIE115
از سه‌شنبه, 06 آبان 1399
تا سه‌شنبه, 02 دی 1399
ساعت برگزاری: 17:00-21:00
شهریه (تومان): 1,350,000
ظرفیت: 70
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: اصفهان
کد کلاس: I1418
از پنج‌شنبه, 20 اردیبهشت 1403
تا پنج‌شنبه, 04 مرداد 1403
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 4,790,000
4,390,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
IELTS Workshops
کد کلاس: IELTSCUSSION-110
از دوشنبه, 14 اسفند 1402
تا دوشنبه, 17 اردیبهشت 1403
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,750,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه
شروع‌‌شده
IELTS Workshops
کد کلاس: IELTSCUSSION-109
از دوشنبه, 11 دی 1402
تا دوشنبه, 30 بهمن 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,590,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
کد کلاس: IELTSCUSSION-108
از دوشنبه, 08 آبان 1402
تا دوشنبه, 27 آذر 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,590,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
کد کلاس: IELTSCUSSION-107
از دوشنبه, 02 مرداد 1402
تا دوشنبه, 20 شهریور 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,590,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
کد کلاس: IELTSCUSSION-106
از دوشنبه, 18 اردیبهشت 1402
تا دوشنبه, 12 تیر 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
کد کلاس: IELTSCUSSION-105
از دوشنبه, 17 بهمن 1401
تا دوشنبه, 21 فروردین 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
کد کلاس: IELTSCUSSION-104
از دوشنبه, 14 آذر 1401
تا دوشنبه, 03 بهمن 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
کد کلاس: IELTSCUSSION-103
از دوشنبه, 14 شهریور 1401
تا دوشنبه, 02 آبان 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,299,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
کد کلاس: IELTSCUSSION-102
از دوشنبه, 23 خرداد 1401
تا دوشنبه, 24 مرداد 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,299,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
کد کلاس: IELTSCUSSION-101
از دوشنبه, 15 فروردین 1401
تا دوشنبه, 09 خرداد 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,299,000
ظرفیت: 11
روزهای برگزاری: دوشنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
کد کلاس: Reading-110
از چهارشنبه, 04 فروردین 1400
تا چهارشنبه, 11 فروردین 1400
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 565,000
ظرفیت: 30
روزهای برگزاری: همه روزه
پایان‌کلاس
محمد سلطانی زاده

محمد سلطانی زاده

"Be afraid and do it anyway"
  • Cambridge CELTA holder (2020)
  • IDP trained teacher
  • IELTS 8.0 holder (2020, 2021)
  • Third place of Isfahan's best speaker of English  2018