داشبورد

آزمون ماک آیلتس

جدول آزمون‌های ماک (حضوری)

دارای ظرفیت در حال تکمیل ظرفیت در حال اتمام ظرفیت اتمام ظرفیت
کد نوع سوال نوع آزمون تاریخ برگزاری تاریخ Interview محل برگزاری هزینه آزمون
A557 18 تحلیلی جمعه, 25 مهر 1399 از چهارشنبه, 23 مهر 1399 تا پنجشنبه, 24 مهر 1399 هتل ارم (آزمون کتبی) 195,000 تومان ثبت‌نام
A556 16 تحلیلی جمعه, 18 مهر 1399 از سه شنبه, 15 مهر 1399 تا چهارشنبه, 16 مهر 1399 هتل ارم (آزمون کتبی) 195,000 تومان ثبت‌نام
A555 15 تحلیلی جمعه, 11 مهر 1399 از چهارشنبه, 09 مهر 1399 تا پنجشنبه, 10 مهر 1399 هتل ارم (آزمون کتبی) 195,000 تومان ثبت‌نام
A554 14 تحلیلی جمعه, 04 مهر 1399 از چهارشنبه, 02 مهر 1399 تا پنجشنبه, 03 مهر 1399 هتل ارم (آزمون کتبی) 195,000 تومان در حال تکمیل ظرفیت
A553 13 تحلیلی جمعه, 28 شهریور 1399 از چهارشنبه, 26 شهریور 1399 تا پنجشنبه, 27 شهریور 1399 هتل ارم (آزمون کتبی) 195,000 تومان اتمام ظرفیت
S552 12 استاندارد جمعه, 21 شهریور 1399 از چهارشنبه, 19 شهریور 1399 تا پنجشنبه, 20 شهریور 1399 هتل ارم (آزمون کتبی) 147,000 تومان اتمام ظرفیت
A552 12 تحلیلی جمعه, 21 شهریور 1399 از چهارشنبه, 19 شهریور 1399 تا پنجشنبه, 20 شهریور 1399 هتل ارم (آزمون کتبی) 195,000 تومان اتمام ظرفیت
S551 11 استاندارد جمعه, 14 شهریور 1399 از چهارشنبه, 12 شهریور 1399 تا پنجشنبه, 13 شهریور 1399 هتل ارم (آزمون کتبی) 147,000 تومان اتمام ظرفیت
A551 11 تحلیلی جمعه, 14 شهریور 1399 از چهارشنبه, 12 شهریور 1399 تا پنجشنبه, 13 شهریور 1399 هتل ارم (آزمون کتبی) 195,000 تومان در حال اتمام ظرفیت
A550 11 تحلیلی جمعه, 07 شهریور 1399 از چهارشنبه, 05 شهریور 1399 تا پنجشنبه, 06 شهریور 1399 هتل ارم (آزمون کتبی) 195,000 تومان اتمام ظرفیت
S550 11 استاندارد جمعه, 07 شهریور 1399 از چهارشنبه, 05 شهریور 1399 تا پنجشنبه, 06 شهریور 1399 هتل ارم (آزمون کتبی) 147,000 تومان اتمام ظرفیت
S549 10 استاندارد جمعه, 31 مرداد 1399 از چهارشنبه, 29 مرداد 1399 تا پنجشنبه, 30 مرداد 1399 هتل ارم (آزمون کتبی) 147,000 تومان اتمام ظرفیت
A549 10 تحلیلی جمعه, 31 مرداد 1399 از چهارشنبه, 29 مرداد 1399 تا پنجشنبه, 30 مرداد 1399 هتل ارم (آزمون کتبی) 195,000 تومان اتمام ظرفیت
557 10 استاندارد جمعه, 31 مرداد 1399 از چهارشنبه, 29 مرداد 1399 تا پنجشنبه, 30 مرداد 1399 رشت (گیلان) 147,000 تومان اتمام ظرفیت
S548 9 استاندارد جمعه, 24 مرداد 1399 از چهارشنبه, 22 مرداد 1399 تا پنجشنبه, 23 مرداد 1399 هتل ارم (آزمون کتبی) 147,000 تومان اتمام ظرفیت
A548 9 تحلیلی جمعه, 24 مرداد 1399 از چهارشنبه, 22 مرداد 1399 تا پنجشنبه, 23 مرداد 1399 هتل ارم (آزمون کتبی) 195,000 تومان اتمام ظرفیت
555 9 استاندارد پنجشنبه, 23 مرداد 1399 از چهارشنبه, 22 مرداد 1399 تا شنبه, 25 مرداد 1399 کرج 147,000 تومان اتمام ظرفیت
A547 20 تحلیلی جمعه, 17 مرداد 1399 از چهارشنبه, 15 مرداد 1399 تا پنجشنبه, 16 مرداد 1399 هتل ارم (آزمون کتبی) 195,000 تومان اتمام ظرفیت
S547 20 استاندارد جمعه, 17 مرداد 1399 از چهارشنبه, 15 مرداد 1399 تا پنجشنبه, 16 مرداد 1399 هتل ارم (آزمون کتبی) 147,000 تومان اتمام ظرفیت
S546 19 استاندارد جمعه, 03 مرداد 1399 از چهارشنبه, 01 مرداد 1399 تا پنجشنبه, 02 مرداد 1399 هتل ارم (آزمون کتبی) 147,000 تومان اتمام ظرفیت
A546 19 تحلیلی جمعه, 03 مرداد 1399 از چهارشنبه, 01 مرداد 1399 تا پنجشنبه, 02 مرداد 1399 هتل ارم (آزمون کتبی) 195,000 تومان اتمام ظرفیت
S545 18 استاندارد جمعه, 27 تیر 1399 از چهارشنبه, 25 تیر 1399 تا پنجشنبه, 26 تیر 1399 رشت (گیلان) 147,000 تومان اتمام ظرفیت
S544 18 استاندارد جمعه, 27 تیر 1399 از چهارشنبه, 25 تیر 1399 تا پنجشنبه, 26 تیر 1399 هتل ارم (آزمون کتبی) 147,000 تومان در حال اتمام ظرفیت
A544 18 تحلیلی جمعه, 27 تیر 1399 از چهارشنبه, 25 تیر 1399 تا پنجشنبه, 26 تیر 1399 هتل ارم (آزمون کتبی) 195,000 تومان اتمام ظرفیت
S543 16 استاندارد جمعه, 20 تیر 1399 از چهارشنبه, 18 تیر 1399 تا پنجشنبه, 19 تیر 1399 هتل ارم (آزمون کتبی) 147,000 تومان اتمام ظرفیت
A543 16 تحلیلی جمعه, 20 تیر 1399 از چهارشنبه, 18 تیر 1399 تا پنجشنبه, 19 تیر 1399 هتل ارم (آزمون کتبی) 195,000 تومان اتمام ظرفیت
S542 15 استاندارد جمعه, 13 تیر 1399 از چهارشنبه, 11 تیر 1399 تا پنجشنبه, 12 تیر 1399 هتل ارم (آزمون کتبی) 147,000 تومان اتمام ظرفیت
A542 15 تحلیلی جمعه, 13 تیر 1399 از چهارشنبه, 11 تیر 1399 تا پنجشنبه, 12 تیر 1399 هتل ارم (آزمون کتبی) 195,000 تومان اتمام ظرفیت
A541 14 تحلیلی جمعه, 06 تیر 1399 از چهارشنبه, 04 تیر 1399 تا پنجشنبه, 05 تیر 1399 هتل ارم (آزمون کتبی) 137,000 تومان اتمام ظرفیت
S541 14 استاندارد جمعه, 06 تیر 1399 از چهارشنبه, 04 تیر 1399 تا پنجشنبه, 05 تیر 1399 هتل ارم (آزمون کتبی) 107,000 تومان اتمام ظرفیت
کد نوع سوال نوع آزمون تاریخ برگزاری تاریخ Interview محل برگزاری هزینه آزمون