Logo
کارگاه های حضوری
Thursday 9th of February 2023
پنج‌شنبه, 20 بهمن 1401
classes
زبان آموز گرامی؛

خواهشمندیم پیش از ثبت‌نام حتماً توضیحات مربوط به قوانین آموزشی آفرینش را از این صفحه مطالعه فرمایید. ثبت‌نام شما در دوره‌ها و آزمونهای آفرینش به منزله پذیرش این قوانین می‌باشد.

کارگاه های حضوری

دارای ظرفیت در حال تکمیل در حال اتمام اتمام‌ظرفیت تخفیف
استاد حداقل سطح مورد نیاز بازه زمانی برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری ظرفیت روزهای برگزاری شهریه (تومان)
میثم ارجی
میثم ارجی SPEAKING -345
Pre IELTS 2+ از پنج‌شنبه, 11 اسفند 1401
تا پنج‌شنبه, 14 اردیبهشت 1402
15:00-18:00 جردن (اسفندیار) 15 پنجشنبه 1,290,000 اتمام‌ظرفیت
دکتر مجتبی حیدری
دکتر مجتبی حیدری Reading-236
Pre IELTS 2+ از شنبه, 06 اسفند 1401
تا شنبه, 16 اردیبهشت 1402
14:00-17:00 سعادت آباد 15 شنبه 1,290,000
990,000
ثبت‌نام
دکتر مجتبی حیدری
دکتر مجتبی حیدری Writing-387.Task 2 (new)
Pre IELTS 2+ از شنبه, 06 اسفند 1401
تا شنبه, 16 اردیبهشت 1402
17:30-20:30 سعادت آباد 15 شنبه 1,390,000
1,100,000
ثبت‌نام
علی میرزایی آزاد
علی میرزایی آزاد Writing-385.Task 2
Pre IELTS 2+ از چهارشنبه, 03 اسفند 1401
تا شنبه, 27 اسفند 1401
17:00-20:30 شریعتی 15 شنبه چهارشنبه 1,390,000 اتمام‌ظرفیت
دکتر مجتبی حیدری
دکتر مجتبی حیدری Listening-306
Pre IELTS 2+ از چهارشنبه, 03 اسفند 1401
تا چهارشنبه, 30 فروردین 1402
14:00-17:00 سعادت آباد 15 چهارشنبه 890,000
690,000
ثبت‌نام
دکتر مجتبی حیدری
دکتر مجتبی حیدری SPEAKING -346 (new)
Pre IELTS 2+ از چهارشنبه, 03 اسفند 1401
تا چهارشنبه, 20 اردیبهشت 1402
17:30-20:30 سعادت آباد 15 چهارشنبه 1,290,000
999,000
ثبت‌نام
دکتر مجتبی حیدری
دکتر مجتبی حیدری Writing-386.Task 2
Pre IELTS 2+ از دوشنبه, 01 اسفند 1401
تا دوشنبه, 04 اردیبهشت 1402
14:00-17:00 سعادت آباد 14 دوشنبه 1,390,000
1,100,000
اتمام‌ظرفیت
میثم ارجی
میثم ارجی Reading-237
Pre IELTS 2+ از جمعه, 28 بهمن 1401
تا جمعه, 26 اسفند 1401
9:00-14:00 جردن (اسفندیار) 10 جمعه 1,290,000 اتمام‌ظرفیت
میثم ارجی
میثم ارجی Reading-235
Pre IELTS 2+ از سه‌شنبه, 11 بهمن 1401
تا سه‌شنبه, 15 فروردین 1402
17:00-20:00 شریعتی 15 سه شنبه 1,290,000 شروع‌‌شده
علی میرزایی آزاد
علی میرزایی آزاد Listening-305
Pre IELTS 2+ از چهارشنبه, 05 بهمن 1401
تا چهارشنبه, 26 بهمن 1401
17:00-20:00 شریعتی 15 شنبه چهارشنبه 890,000 شروع‌‌شده
میثم ارجی
میثم ارجی Writing-384.Task 2
Pre IELTS 2+ از سه‌شنبه, 04 بهمن 1401
تا سه‌شنبه, 23 اسفند 1401
14:00-17:00 شریعتی 14 سه شنبه 1,390,000 شروع‌‌شده
میثم ارجی
میثم ارجی SPEAKING -344
Pre IELTS 2+ از پنج‌شنبه, 15 دی 1401
تا پنج‌شنبه, 04 اسفند 1401
15:00-18:00 جردن (اسفندیار) 15 پنجشنبه 1,290,000 شروع‌‌شده
علی میرزایی آزاد
علی میرزایی آزاد Reading-234
Pre IELTS 2+ از شنبه, 03 دی 1401
تا چهارشنبه, 28 دی 1401
17:00-20:00 شریعتی 15 شنبه چهارشنبه 1,290,000 پایان‌کلاس
محمد سهروردی نیا
محمد سهروردی نیا Writing-383.Task1 Academic
Pre IELTS 2+ از شنبه, 26 آذر 1401
تا شنبه, 17 دی 1401
13:30-17:30 جردن (اسفندیار) 15 شنبه 990,000 پایان‌کلاس
علی میرزایی آزاد
علی میرزایی آزاد Reading-232
Pre IELTS 2+ از چهارشنبه, 02 آذر 1401
تا شنبه, 26 آذر 1401
17:00-20:00 شریعتی 15 شنبه چهارشنبه 1,290,000 پایان‌کلاس
میثم ارجی
میثم ارجی Reading-233
Pre IELTS 2+ از سه‌شنبه, 01 آذر 1401
تا سه‌شنبه, 27 دی 1401
17:00-20:00 شریعتی 15 سه شنبه 1,290,000 پایان‌کلاس
محمد سهروردی نیا
محمد سهروردی نیا Writing-382.Task1 Academic
Pre IELTS 2+ از شنبه, 28 آبان 1401
تا شنبه, 19 آذر 1401
13:30-17:30 جردن (اسفندیار) 15 شنبه 990,000 پایان‌کلاس
محمد سهروردی نیا
محمد سهروردی نیا Writing-381.Task 2
Pre IELTS 2+ از شنبه, 28 آبان 1401
تا شنبه, 17 دی 1401
18:00-21:00 جردن (اسفندیار) 15 شنبه 1,390,000 پایان‌کلاس
میثم ارجی
میثم ارجی Writing-380.Task 2
Pre IELTS 2+ از یکشنبه, 15 آبان 1401
تا یکشنبه, 04 دی 1401
17:00-20:00 شریعتی 15 یکشنبه 1,390,000 پایان‌کلاس
میثم ارجی SPEAKING -345
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از پنج‌شنبه, 11 اسفند 1401
تا پنج‌شنبه, 14 اردیبهشت 1402
روزهای برگزاری: پنجشنبه
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,290,000
اتمام‌ظرفیت
دکتر مجتبی حیدری Reading-236
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از شنبه, 06 اسفند 1401
تا شنبه, 16 اردیبهشت 1402
روزهای برگزاری: شنبه
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
محل برگزاری: سعادت آباد
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,290,000
990,000
دکتر مجتبی حیدری Writing-387.Task 2 (new)
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از شنبه, 06 اسفند 1401
تا شنبه, 16 اردیبهشت 1402
روزهای برگزاری: شنبه
ساعت برگزاری: 17:30-20:30
محل برگزاری: سعادت آباد
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,390,000
1,100,000
علی میرزایی آزاد Writing-385.Task 2
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از چهارشنبه, 03 اسفند 1401
تا شنبه, 27 اسفند 1401
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری: 17:00-20:30
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,390,000
اتمام‌ظرفیت
دکتر مجتبی حیدری Listening-306
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از چهارشنبه, 03 اسفند 1401
تا چهارشنبه, 30 فروردین 1402
روزهای برگزاری: چهارشنبه
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
محل برگزاری: سعادت آباد
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 890,000
690,000
دکتر مجتبی حیدری SPEAKING -346 (new)
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از چهارشنبه, 03 اسفند 1401
تا چهارشنبه, 20 اردیبهشت 1402
روزهای برگزاری: چهارشنبه
ساعت برگزاری: 17:30-20:30
محل برگزاری: سعادت آباد
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,290,000
999,000
دکتر مجتبی حیدری Writing-386.Task 2
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از دوشنبه, 01 اسفند 1401
تا دوشنبه, 04 اردیبهشت 1402
روزهای برگزاری: دوشنبه
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
محل برگزاری: سعادت آباد
ظرفیت: 14
شهریه (تومان): 1,390,000
1,100,000
اتمام‌ظرفیت
میثم ارجی Reading-237
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از جمعه, 28 بهمن 1401
تا جمعه, 26 اسفند 1401
روزهای برگزاری: جمعه
ساعت برگزاری: 9:00-14:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 10
شهریه (تومان): 1,290,000
اتمام‌ظرفیت
میثم ارجی Reading-235
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از سه‌شنبه, 11 بهمن 1401
تا سه‌شنبه, 15 فروردین 1402
روزهای برگزاری: سه شنبه
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,290,000
شروع‌‌شده
علی میرزایی آزاد Listening-305
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از چهارشنبه, 05 بهمن 1401
تا چهارشنبه, 26 بهمن 1401
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 890,000
شروع‌‌شده
میثم ارجی Writing-384.Task 2
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از سه‌شنبه, 04 بهمن 1401
تا سه‌شنبه, 23 اسفند 1401
روزهای برگزاری: سه شنبه
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 14
شهریه (تومان): 1,390,000
شروع‌‌شده
میثم ارجی SPEAKING -344
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از پنج‌شنبه, 15 دی 1401
تا پنج‌شنبه, 04 اسفند 1401
روزهای برگزاری: پنجشنبه
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,290,000
شروع‌‌شده
علی میرزایی آزاد Reading-234
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از شنبه, 03 دی 1401
تا چهارشنبه, 28 دی 1401
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,290,000
پایان‌کلاس
محمد سهروردی نیا Writing-383.Task1 Academic
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از شنبه, 26 آذر 1401
تا شنبه, 17 دی 1401
روزهای برگزاری: شنبه
ساعت برگزاری: 13:30-17:30
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 990,000
پایان‌کلاس
علی میرزایی آزاد Reading-232
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از چهارشنبه, 02 آذر 1401
تا شنبه, 26 آذر 1401
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,290,000
پایان‌کلاس
میثم ارجی Reading-233
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از سه‌شنبه, 01 آذر 1401
تا سه‌شنبه, 27 دی 1401
روزهای برگزاری: سه شنبه
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,290,000
پایان‌کلاس
محمد سهروردی نیا Writing-382.Task1 Academic
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از شنبه, 28 آبان 1401
تا شنبه, 19 آذر 1401
روزهای برگزاری: شنبه
ساعت برگزاری: 13:30-17:30
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 990,000
پایان‌کلاس
محمد سهروردی نیا Writing-381.Task 2
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از شنبه, 28 آبان 1401
تا شنبه, 17 دی 1401
روزهای برگزاری: شنبه
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,390,000
پایان‌کلاس
میثم ارجی Writing-380.Task 2
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از یکشنبه, 15 آبان 1401
تا یکشنبه, 04 دی 1401
روزهای برگزاری: یکشنبه
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,390,000
پایان‌کلاس