Logo
کارگاه های حضوری
Wednesday 24th of April 2024
چهارشنبه, 05 اردیبهشت 1403
classes
زبان آموز گرامی؛

خواهشمندیم پیش از ثبت‌نام حتماً توضیحات مربوط به قوانین آموزشی آفرینش را از این صفحه مطالعه فرمایید. ثبت‌نام شما در دوره‌ها و آزمونهای آفرینش به منزله پذیرش این قوانین می‌باشد.

کارگاه های حضوری

دارای ظرفیت در حال تکمیل در حال اتمام اتمام‌ظرفیت تخفیف
استاد حداقل سطح مورد نیاز بازه زمانی برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری ظرفیت روزهای برگزاری شهریه (تومان)
محمدرضا رشیدی
محمدرضا رشیدی SPEAKING -368
Pre IELTS 2+ از دوشنبه, 10 اردیبهشت 1403
تا دوشنبه, 11 تیر 1403
17:00-20:00 سعادت آباد 17 دوشنبه 1,750,000 اتمام‌ظرفیت
محمد سهروردی نیا
محمد سهروردی نیا Writing-407.Task 2
Pre IELTS 2+ از یکشنبه, 09 اردیبهشت 1403
تا سه‌شنبه, 01 خرداد 1403
14:00-17:00 جردن (اسفندیار) 17 یکشنبه سه شنبه 1,850,000 ثبت‌نام
امیرسروش لطفعلیان
امیرسروش لطفعلیان SPEAKING -369
Pre IELTS 2+ از شنبه, 08 اردیبهشت 1403
تا شنبه, 05 خرداد 1403
18:00-21:00 جردن (اسفندیار) 15 شنبه چهارشنبه 1,750,000 ثبت‌نام
محمد عصمتی
محمد عصمتی GRAMMAR FOR IELTS-312
Pre IELTS 2+ از پنج‌شنبه, 30 فروردین 1403
تا پنج‌شنبه, 27 اردیبهشت 1403
16:30-20:00 جردن (اسفندیار) 17 پنجشنبه 890,000 شروع‌‌شده
محمد عصمتی
محمد عصمتی SPEAKING -366
Pre IELTS 2+ از پنج‌شنبه, 30 فروردین 1403
تا پنج‌شنبه, 17 خرداد 1403
12:00-15:00 جردن (اسفندیار) 17 پنجشنبه 1,900,000 شروع‌‌شده
رضا یکانی
رضا یکانی Writing-406.Task 2 دارای تخفیف بیگ‌بُن با ظرفیت محدود
Pre IELTS 2+ از یکشنبه, 26 فروردین 1403
تا سه‌شنبه, 18 اردیبهشت 1403
17:00-20:00 جردن (اسفندیار) 15 یکشنبه سه شنبه 1,990,000
1,590,000
شروع‌‌شده
رضا یکانی
رضا یکانی SPEAKING -367 دارای تخفیف بیگ‌بُن با ظرفیت محدود
Pre IELTS 2+ از یکشنبه, 26 فروردین 1403
تا سه‌شنبه, 18 اردیبهشت 1403
14:00-17:00 جردن (اسفندیار) 15 یکشنبه سه شنبه 1,900,000
1,500,000
شروع‌‌شده
نسرین حداد رضایی
نسرین حداد رضایی Writing-405.Task 2
Pre IELTS 2+ از پنج‌شنبه, 16 فروردین 1403
تا پنج‌شنبه, 10 خرداد 1403
14:30-17:30 شریعتی 15 پنجشنبه 1,990,000 شروع‌‌شده
حمیدرضا اخوان
حمیدرضا اخوان Reading-244
Pre IELTS 2+ از پنج‌شنبه, 16 فروردین 1403
تا پنج‌شنبه, 10 خرداد 1403
10:00-13:00 جردن (اسفندیار) 15 پنجشنبه 1,900,000 شروع‌‌شده
محمد سهروردی نیا
محمد سهروردی نیا Writing-404.Task 2
Pre IELTS 2+ از یکشنبه, 20 اسفند 1402
تا سه‌شنبه, 28 فروردین 1403
14:00-17:00 جردن (اسفندیار) 17 یکشنبه سه شنبه 1,850,000 پایان‌کلاس
امیرسروش لطفعلیان
امیرسروش لطفعلیان SPEAKING -365
Pre IELTS 2+ از شنبه, 12 اسفند 1402
تا شنبه, 25 فروردین 1403
18:00-21:00 جردن (اسفندیار) 15 شنبه چهارشنبه 1,750,000 پایان‌کلاس
رضا یکانی
رضا یکانی Listening-310
Pre IELTS 2+ از سه‌شنبه, 01 اسفند 1402
تا یکشنبه, 20 اسفند 1402
14:00-17:00 جردن (اسفندیار) 10 یکشنبه سه شنبه 1,190,000 پایان‌کلاس
رضا یکانی
رضا یکانی SPEAKING-364
Pre IELTS 2+ از سه‌شنبه, 01 اسفند 1402
تا سه‌شنبه, 14 فروردین 1403
17:00-20:00 جردن (اسفندیار) 10 یکشنبه سه شنبه 1,750,000 پایان‌کلاس
محمد عصمتی
محمد عصمتی GRAMMAR FOR IELTS-311
Pre IELTS 2+ از پنج‌شنبه, 26 بهمن 1402
تا پنج‌شنبه, 24 اسفند 1402
17:00-20:30 جردن (اسفندیار) 17 پنجشنبه 790,000 پایان‌کلاس
محمدرضا رشیدی
محمدرضا رشیدی SPEAKING -363
Pre IELTS 2+ از دوشنبه, 23 بهمن 1402
تا دوشنبه, 27 فروردین 1403
17:00-20:00 سعادت آباد 17 دوشنبه 1,750,000 پایان‌کلاس
امیرسروش لطفعلیان
امیرسروش لطفعلیان SPEAKING -362
Pre IELTS 2+ از شنبه, 14 بهمن 1402
تا چهارشنبه, 09 اسفند 1402
18:00-21:00 جردن (اسفندیار) 15 شنبه چهارشنبه 1,750,000 پایان‌کلاس
امیرسروش لطفعلیان
امیرسروش لطفعلیان SPEAKING -361
Pre IELTS 2+ از چهارشنبه, 13 دی 1402
تا شنبه, 07 بهمن 1402
15:00-18:00 جردن (اسفندیار) 15 شنبه چهارشنبه 1,750,000 پایان‌کلاس
حمیدرضا اخوان
حمیدرضا اخوان Reading-243
Pre IELTS 2+ از پنج‌شنبه, 07 دی 1402
تا پنج‌شنبه, 10 اسفند 1402
10:00-13:00 جردن (اسفندیار) 15 پنجشنبه 1,590,000 پایان‌کلاس
محمد عصمتی
محمد عصمتی GRAMMAR FOR IELTS-310
Pre IELTS 2+ از پنج‌شنبه, 07 دی 1402
تا پنج‌شنبه, 12 بهمن 1402
17:30-21:00 جردن (اسفندیار) 17 پنجشنبه 990,000 پایان‌کلاس
نسرین حداد رضایی
نسرین حداد رضایی Writing-402.Task1 Academic
Pre IELTS 2+ از پنج‌شنبه, 30 آذر 1402
تا پنج‌شنبه, 03 اسفند 1402
15:00-17:00 شریعتی 15 پنجشنبه 1,190,000 پایان‌کلاس
محمدرضا رشیدی
محمدرضا رشیدی SPEAKING -359
Pre IELTS 2+ از دوشنبه, 27 آذر 1402
تا دوشنبه, 16 بهمن 1402
17:00-20:00 سعادت آباد 17 دوشنبه 1,590,000 پایان‌کلاس
محمدرضا رشیدی SPEAKING -368
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از دوشنبه, 10 اردیبهشت 1403
تا دوشنبه, 11 تیر 1403
روزهای برگزاری: دوشنبه
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
محل برگزاری: سعادت آباد
ظرفیت: 17
شهریه (تومان): 1,750,000
اتمام‌ظرفیت
محمد سهروردی نیا Writing-407.Task 2
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از یکشنبه, 09 اردیبهشت 1403
تا سه‌شنبه, 01 خرداد 1403
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 17
شهریه (تومان): 1,850,000
امیرسروش لطفعلیان SPEAKING -369
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از شنبه, 08 اردیبهشت 1403
تا شنبه, 05 خرداد 1403
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,750,000
محمد عصمتی GRAMMAR FOR IELTS-312
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از پنج‌شنبه, 30 فروردین 1403
تا پنج‌شنبه, 27 اردیبهشت 1403
روزهای برگزاری: پنجشنبه
ساعت برگزاری: 16:30-20:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 17
شهریه (تومان): 890,000
شروع‌‌شده
محمد عصمتی SPEAKING -366
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از پنج‌شنبه, 30 فروردین 1403
تا پنج‌شنبه, 17 خرداد 1403
روزهای برگزاری: پنجشنبه
ساعت برگزاری: 12:00-15:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 17
شهریه (تومان): 1,900,000
شروع‌‌شده
رضا یکانی Writing-406.Task 2 دارای تخفیف بیگ‌بُن با ظرفیت محدود
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از یکشنبه, 26 فروردین 1403
تا سه‌شنبه, 18 اردیبهشت 1403
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,990,000
1,590,000
شروع‌‌شده
رضا یکانی SPEAKING -367 دارای تخفیف بیگ‌بُن با ظرفیت محدود
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از یکشنبه, 26 فروردین 1403
تا سه‌شنبه, 18 اردیبهشت 1403
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,900,000
1,500,000
شروع‌‌شده
نسرین حداد رضایی Writing-405.Task 2
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از پنج‌شنبه, 16 فروردین 1403
تا پنج‌شنبه, 10 خرداد 1403
روزهای برگزاری: پنجشنبه
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,990,000
شروع‌‌شده
حمیدرضا اخوان Reading-244
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از پنج‌شنبه, 16 فروردین 1403
تا پنج‌شنبه, 10 خرداد 1403
روزهای برگزاری: پنجشنبه
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,900,000
شروع‌‌شده
محمد سهروردی نیا Writing-404.Task 2
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از یکشنبه, 20 اسفند 1402
تا سه‌شنبه, 28 فروردین 1403
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 17
شهریه (تومان): 1,850,000
پایان‌کلاس
امیرسروش لطفعلیان SPEAKING -365
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از شنبه, 12 اسفند 1402
تا شنبه, 25 فروردین 1403
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,750,000
پایان‌کلاس
رضا یکانی Listening-310
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از سه‌شنبه, 01 اسفند 1402
تا یکشنبه, 20 اسفند 1402
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 10
شهریه (تومان): 1,190,000
پایان‌کلاس
رضا یکانی SPEAKING-364
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از سه‌شنبه, 01 اسفند 1402
تا سه‌شنبه, 14 فروردین 1403
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 10
شهریه (تومان): 1,750,000
پایان‌کلاس
محمد عصمتی GRAMMAR FOR IELTS-311
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از پنج‌شنبه, 26 بهمن 1402
تا پنج‌شنبه, 24 اسفند 1402
روزهای برگزاری: پنجشنبه
ساعت برگزاری: 17:00-20:30
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 17
شهریه (تومان): 790,000
پایان‌کلاس
محمدرضا رشیدی SPEAKING -363
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از دوشنبه, 23 بهمن 1402
تا دوشنبه, 27 فروردین 1403
روزهای برگزاری: دوشنبه
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
محل برگزاری: سعادت آباد
ظرفیت: 17
شهریه (تومان): 1,750,000
پایان‌کلاس
امیرسروش لطفعلیان SPEAKING -362
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از شنبه, 14 بهمن 1402
تا چهارشنبه, 09 اسفند 1402
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,750,000
پایان‌کلاس
امیرسروش لطفعلیان SPEAKING -361
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از چهارشنبه, 13 دی 1402
تا شنبه, 07 بهمن 1402
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,750,000
پایان‌کلاس
حمیدرضا اخوان Reading-243
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از پنج‌شنبه, 07 دی 1402
تا پنج‌شنبه, 10 اسفند 1402
روزهای برگزاری: پنجشنبه
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,590,000
پایان‌کلاس
محمد عصمتی GRAMMAR FOR IELTS-310
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از پنج‌شنبه, 07 دی 1402
تا پنج‌شنبه, 12 بهمن 1402
روزهای برگزاری: پنجشنبه
ساعت برگزاری: 17:30-21:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 17
شهریه (تومان): 990,000
پایان‌کلاس
نسرین حداد رضایی Writing-402.Task1 Academic
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از پنج‌شنبه, 30 آذر 1402
تا پنج‌شنبه, 03 اسفند 1402
روزهای برگزاری: پنجشنبه
ساعت برگزاری: 15:00-17:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,190,000
پایان‌کلاس
محمدرضا رشیدی SPEAKING -359
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از دوشنبه, 27 آذر 1402
تا دوشنبه, 16 بهمن 1402
روزهای برگزاری: دوشنبه
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
محل برگزاری: سعادت آباد
ظرفیت: 17
شهریه (تومان): 1,590,000
پایان‌کلاس