Logo
Tuesday 18th of June 2024
سه‌شنبه, 29 خرداد 1403
دارای ظرفیت در حال تکمیل در حال اتمام اتمام‌ظرفیت تخفیف
دارای ظرفیت در حال تکمیل در حال اتمام اتمام‌ظرفیت تخفیف
Fundamental 1
کد کلاس: OFA431
از چهارشنبه, 16 اسفند 1402
تا چهارشنبه, 02 خرداد 1403
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 1,850,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA405
از پنج‌شنبه, 07 دی 1402
تا پنج‌شنبه, 03 اسفند 1402
ساعت برگزاری: 9:00-14:30
شهریه (تومان): 1,690,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: پنجشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB488
از چهارشنبه, 06 دی 1402
تا چهارشنبه, 02 اسفند 1402
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 1,690,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB487
از چهارشنبه, 06 دی 1402
تا چهارشنبه, 02 اسفند 1402
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 1,690,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB489
از چهارشنبه, 06 دی 1402
تا چهارشنبه, 02 اسفند 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,690,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA403
از سه‌شنبه, 05 دی 1402
تا سه‌شنبه, 08 اسفند 1402
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 1,690,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA402
از سه‌شنبه, 05 دی 1402
تا سه‌شنبه, 08 اسفند 1402
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 1,690,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA404
از سه‌شنبه, 05 دی 1402
تا سه‌شنبه, 08 اسفند 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,690,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB466
از یکشنبه, 30 مهر 1402
تا سه‌شنبه, 28 آذر 1402
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 2,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB465
از یکشنبه, 30 مهر 1402
تا سه‌شنبه, 28 آذر 1402
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 2,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB467
از یکشنبه, 30 مهر 1402
تا سه‌شنبه, 28 آذر 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 2,590,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA386
از شنبه, 29 مهر 1402
تا شنبه, 25 آذر 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 2,590,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA385
از شنبه, 29 مهر 1402
تا شنبه, 25 آذر 1402
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 2,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA384
از شنبه, 29 مهر 1402
تا شنبه, 25 آذر 1402
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 2,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB468
از پنج‌شنبه, 27 مهر 1402
تا پنج‌شنبه, 23 آذر 1402
ساعت برگزاری: 9:00-14:30
شهریه (تومان): 2,590,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: پنجشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB427
از پنج‌شنبه, 15 تیر 1402
تا پنج‌شنبه, 09 شهریور 1402
ساعت برگزاری: 9:0-15:0
شهریه (تومان): 2,590,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: پنجشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA361
از چهارشنبه, 14 تیر 1402
تا چهارشنبه, 08 شهریور 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 2,590,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA360
از چهارشنبه, 14 تیر 1402
تا چهارشنبه, 08 شهریور 1402
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 2,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA338
از پنج‌شنبه, 07 اردیبهشت 1402
تا پنج‌شنبه, 25 خرداد 1402
ساعت برگزاری: 9:00-15:00
شهریه (تومان): 1,690,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: پنجشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB393
از چهارشنبه, 06 اردیبهشت 1402
تا چهارشنبه, 31 خرداد 1402
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 2,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB395
از چهارشنبه, 06 اردیبهشت 1402
تا چهارشنبه, 31 خرداد 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,690,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB394
از چهارشنبه, 06 اردیبهشت 1402
تا چهارشنبه, 31 خرداد 1402
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 2,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA310
از شنبه, 08 بهمن 1401
تا شنبه, 26 فروردین 1402
ساعت برگزاری: 17:0-20:0
شهریه (تومان): 1,690,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA308
از شنبه, 08 بهمن 1401
تا شنبه, 26 فروردین 1402
ساعت برگزاری: 10:0-13:0
شهریه (تومان): 2,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA309
از شنبه, 08 بهمن 1401
تا شنبه, 26 فروردین 1402
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 2,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB361
از پنج‌شنبه, 06 بهمن 1401
تا پنج‌شنبه, 25 اسفند 1401
ساعت برگزاری: 9:00-15:00
شهریه (تومان): 1,690,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: پنجشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB334
از شنبه, 28 آبان 1401
تا شنبه, 24 دی 1401
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 1,890,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB333
از شنبه, 28 آبان 1401
تا شنبه, 24 دی 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,390,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB335
از شنبه, 28 آبان 1401
تا شنبه, 24 دی 1401
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 1,890,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA291
از پنج‌شنبه, 26 آبان 1401
تا پنج‌شنبه, 15 دی 1401
ساعت برگزاری: 9:00-15:00
شهریه (تومان): 1,390,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: پنجشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: XOFB154
از پنج‌شنبه, 17 شهریور 1401
تا پنج‌شنبه, 05 آبان 1401
ساعت برگزاری: 9:00-15:00
شهریه (تومان): 1,750,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: پنجشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: XOFA142
از چهارشنبه, 16 شهریور 1401
تا چهارشنبه, 18 آبان 1401
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 1,750,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB308
از چهارشنبه, 16 شهریور 1401
تا چهارشنبه, 18 آبان 1401
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 1,300,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB309
از چهارشنبه, 16 شهریور 1401
تا چهارشنبه, 18 آبان 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,300,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: XOFA137
از پنج‌شنبه, 09 تیر 1401
تا پنج‌شنبه, 27 مرداد 1401
ساعت برگزاری: 9:00-15:00
شهریه (تومان): 1,750,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: پنجشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: FA1128
از یکشنبه, 18 تیر 1402
تا یکشنبه, 12 شهریور 1402
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 2,390,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: FA1129
از یکشنبه, 18 تیر 1402
تا یکشنبه, 12 شهریور 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: FB1599
از سه‌شنبه, 29 فروردین 1402
تا یکشنبه, 04 تیر 1402
ساعت برگزاری: 14:0-17:0
شهریه (تومان): 2,390,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: FB1600
از سه‌شنبه, 29 فروردین 1402
تا یکشنبه, 04 تیر 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 2,390,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: FA1045
از یکشنبه, 09 بهمن 1401
تا یکشنبه, 20 فروردین 1402
ساعت برگزاری: 14:0-17:0
شهریه (تومان): 2,390,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: FA1046
از یکشنبه, 09 بهمن 1401
تا یکشنبه, 20 فروردین 1402
ساعت برگزاری: 17:0-20:0
شهریه (تومان): 2,390,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: FB1527
از یکشنبه, 29 آبان 1401
تا سه‌شنبه, 27 دی 1401
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 1,990,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: FB1526
از یکشنبه, 29 آبان 1401
تا سه‌شنبه, 27 دی 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,990,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: FB1482
از سه‌شنبه, 15 شهریور 1401
تا سه‌شنبه, 17 آبان 1401
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 1,500,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: FB1481
از سه‌شنبه, 15 شهریور 1401
تا سه‌شنبه, 17 آبان 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,500,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: FB1480
از سه‌شنبه, 15 شهریور 1401
تا سه‌شنبه, 17 آبان 1401
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 1,500,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: FA966
از یکشنبه, 05 تیر 1401
تا یکشنبه, 06 شهریور 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,500,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: FA964
از یکشنبه, 05 تیر 1401
تا یکشنبه, 06 شهریور 1401
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 1,500,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: FB1459
از یکشنبه, 05 تیر 1401
تا یکشنبه, 06 شهریور 1401
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 1,500,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: FB1425
از یکشنبه, 21 فروردین 1401
تا یکشنبه, 22 خرداد 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,500,000
ظرفیت: 13
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: FB1423
از یکشنبه, 21 فروردین 1401
تا یکشنبه, 22 خرداد 1401
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 1,500,000
ظرفیت: 13
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: FB1424
از یکشنبه, 21 فروردین 1401
تا یکشنبه, 22 خرداد 1401
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 1,500,000
ظرفیت: 13
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
وحید همتی

وحید همتی

"If you want to make it to the top, you must be willing to step over those sharp ridges, and don't forget that there is no such thing as a smooth mountain!"
  •  IELTS trainer with over 13 years of teaching experience. 
  •  B.A in English Translation Studies.
  •  Former educational manager and course developer of Elm-amoozan institute.