Logo
Wednesday 24th of April 2024
چهارشنبه, 05 اردیبهشت 1403
دارای ظرفیت در حال تکمیل در حال اتمام اتمام‌ظرفیت تخفیف
دارای ظرفیت در حال تکمیل در حال اتمام اتمام‌ظرفیت تخفیف
Fundamental 2 (new)
کد کلاس: OFB555
از یکشنبه, 13 خرداد 1403
تا سه‌شنبه, 16 مرداد 1403
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
19 ساعت و 21 دقیقه
تا شروع ثبت‌نام
Fundamental 2 (new)
کد کلاس: OFB556
از یکشنبه, 13 خرداد 1403
تا سه‌شنبه, 16 مرداد 1403
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
19 ساعت و 21 دقیقه
تا شروع ثبت‌نام
Fundamental 2 (new)
کد کلاس: OFB554
از یکشنبه, 13 خرداد 1403
تا سه‌شنبه, 16 مرداد 1403
ساعت برگزاری: 9:00-12:00
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
19 ساعت و 21 دقیقه
تا شروع ثبت‌نام
Fundamental 1 (new)
کد کلاس: OFA453
از شنبه, 12 خرداد 1403
تا دوشنبه, 15 مرداد 1403
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه دوشنبه
19 ساعت و 6 دقیقه
تا شروع ثبت‌نام
Fundamental 2
کد کلاس: OFB493
از پنج‌شنبه, 02 فروردین 1403
تا شنبه, 11 فروردین 1403
ساعت برگزاری: 9:00-14:00
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: همه روزه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB495
از سه‌شنبه, 10 بهمن 1402
تا سه‌شنبه, 28 فروردین 1403
ساعت برگزاری: 16:00-19:00
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA394
از یکشنبه, 05 آذر 1402
تا سه‌شنبه, 03 بهمن 1402
ساعت برگزاری: 16:00-19:00
شهریه (تومان): 2,590,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB444
از سه‌شنبه, 21 شهریور 1402
تا سه‌شنبه, 23 آبان 1402
ساعت برگزاری: 16:00-19:00
شهریه (تومان): 2,590,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA358
از سه‌شنبه, 13 تیر 1402
تا سه‌شنبه, 07 شهریور 1402
ساعت برگزاری: 16:00-19:00
شهریه (تومان): 2,590,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB400
از سه‌شنبه, 05 اردیبهشت 1402
تا سه‌شنبه, 06 تیر 1402
ساعت برگزاری: 16:00-19:00
شهریه (تومان): 1,690,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB365
از یکشنبه, 09 بهمن 1401
تا یکشنبه, 20 فروردین 1402
ساعت برگزاری: 16:00-19:00
شهریه (تومان): 1,690,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA298
از سه‌شنبه, 29 آذر 1401
تا یکشنبه, 30 بهمن 1401
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 1,890,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB319
از پنج‌شنبه, 21 مهر 1401
تا پنج‌شنبه, 17 آذر 1401
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 1,890,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: سه شنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1880
از شنبه, 12 اسفند 1402
تا دوشنبه, 24 اردیبهشت 1403
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 2,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه دوشنبه
شروع‌‌شده
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1881
از شنبه, 12 اسفند 1402
تا دوشنبه, 24 اردیبهشت 1403
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 2,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه دوشنبه
شروع‌‌شده
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1882
از شنبه, 12 اسفند 1402
تا دوشنبه, 24 اردیبهشت 1403
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 2,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه دوشنبه
شروع‌‌شده
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1821
از دوشنبه, 11 دی 1402
تا دوشنبه, 07 اسفند 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه دوشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1822
از دوشنبه, 11 دی 1402
تا دوشنبه, 07 اسفند 1402
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 2,390,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه دوشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1820
از دوشنبه, 11 دی 1402
تا دوشنبه, 07 اسفند 1402
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 2,390,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه دوشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FA1215
از شنبه, 06 آبان 1402
تا شنبه, 02 دی 1402
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 2,390,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه دوشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1769
از شنبه, 06 آبان 1402
تا شنبه, 02 دی 1402
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 2,390,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه دوشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FA1216
از شنبه, 06 آبان 1402
تا شنبه, 02 دی 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه دوشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1689
از شنبه, 14 مرداد 1402
تا شنبه, 15 مهر 1402
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 2,390,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1690
از شنبه, 14 مرداد 1402
تا شنبه, 15 مهر 1402
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 2,390,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1691
از شنبه, 14 مرداد 1402
تا شنبه, 15 مهر 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FA1101
از شنبه, 06 خرداد 1402
تا شنبه, 31 تیر 1402
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 2,390,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FA1100
از شنبه, 06 خرداد 1402
تا شنبه, 31 تیر 1402
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 2,390,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FA1102
از شنبه, 06 خرداد 1402
تا شنبه, 31 تیر 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1580
از چهارشنبه, 03 اسفند 1401
تا شنبه, 23 اردیبهشت 1402
ساعت برگزاری: 17:0-20:0
شهریه (تومان): 2,390,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1579
از چهارشنبه, 03 اسفند 1401
تا شنبه, 23 اردیبهشت 1402
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 2,390,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1578
از چهارشنبه, 03 اسفند 1401
تا شنبه, 23 اردیبهشت 1402
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 2,390,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1538
از شنبه, 19 آذر 1401
تا چهارشنبه, 19 بهمن 1401
ساعت برگزاری: 17:0-20:0
شهریه (تومان): 1,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1539
از شنبه, 19 آذر 1401
تا چهارشنبه, 19 بهمن 1401
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 1,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1537
از شنبه, 19 آذر 1401
تا چهارشنبه, 19 بهمن 1401
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 1,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1505
از شنبه, 09 مهر 1401
تا شنبه, 05 آذر 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه دوشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1506
از شنبه, 09 مهر 1401
تا شنبه, 05 آذر 1401
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 1,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه دوشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1504
از شنبه, 09 مهر 1401
تا شنبه, 05 آذر 1401
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 1,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه دوشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1460
از سه‌شنبه, 21 تیر 1401
تا سه‌شنبه, 15 شهریور 1401
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 1,500,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: سه شنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1461
از سه‌شنبه, 21 تیر 1401
تا سه‌شنبه, 15 شهریور 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,500,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: سه شنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FA968
از دوشنبه, 20 تیر 1401
تا دوشنبه, 21 شهریور 1401
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 1,500,000
ظرفیت: 13
روزهای برگزاری: شنبه دوشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1462
از دوشنبه, 20 تیر 1401
تا دوشنبه, 21 شهریور 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,500,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه دوشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FA949
از سه‌شنبه, 06 اردیبهشت 1401
تا پنج‌شنبه, 02 تیر 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,500,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: سه شنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FA948
از سه‌شنبه, 06 اردیبهشت 1401
تا پنج‌شنبه, 02 تیر 1401
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 1,500,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: سه شنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
رضوان رسولی

رضوان رسولی

"Impossible is for the unwilling"
  • B.A. in English Language and Literature
  • M.A. in Teaching English as a Foreign language (TEFL), from Razi University
  • A researcher in the field of teaching English and teacher education with 2 published papers in ISI indexed journals
  • A trained English teacher since 2010 in different institutes, like Safir, Jahad daneshgahi, and Mehrdad 
  • A translator