Logo
Wednesday 24th of April 2024
چهارشنبه, 05 اردیبهشت 1403
دارای ظرفیت در حال تکمیل در حال اتمام اتمام‌ظرفیت تخفیف
دارای ظرفیت در حال تکمیل در حال اتمام اتمام‌ظرفیت تخفیف
Fundamental 2
کد کلاس: OFB525
از یکشنبه, 09 اردیبهشت 1403
تا یکشنبه, 10 تیر 1403
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
Fundamental 2
کد کلاس: OFB527
از یکشنبه, 09 اردیبهشت 1403
تا یکشنبه, 10 تیر 1403
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
اتمام‌ظرفیت
Fundamental 2
کد کلاس: OFB526
از یکشنبه, 09 اردیبهشت 1403
تا یکشنبه, 10 تیر 1403
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 2,790,000
2,390,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
اتمام‌ظرفیت
Fundamental 1
کد کلاس: OFA415
از سه‌شنبه, 10 بهمن 1402
تا سه‌شنبه, 28 فروردین 1403
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 2,490,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA416
از سه‌شنبه, 10 بهمن 1402
تا سه‌شنبه, 28 فروردین 1403
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 2,490,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA417
از سه‌شنبه, 10 بهمن 1402
تا سه‌شنبه, 28 فروردین 1403
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB470
از یکشنبه, 05 آذر 1402
تا سه‌شنبه, 03 بهمن 1402
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 2,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB469
از یکشنبه, 05 آذر 1402
تا سه‌شنبه, 03 بهمن 1402
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 2,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB471
از یکشنبه, 05 آذر 1402
تا سه‌شنبه, 03 بهمن 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 2,590,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA376
از سه‌شنبه, 21 شهریور 1402
تا سه‌شنبه, 23 آبان 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 2,590,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA375
از سه‌شنبه, 21 شهریور 1402
تا سه‌شنبه, 23 آبان 1402
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 2,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA374
از سه‌شنبه, 21 شهریور 1402
تا سه‌شنبه, 23 آبان 1402
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 2,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB417
از سه‌شنبه, 13 تیر 1402
تا سه‌شنبه, 07 شهریور 1402
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 2,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB416
از سه‌شنبه, 13 تیر 1402
تا سه‌شنبه, 07 شهریور 1402
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 2,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB418
از سه‌شنبه, 13 تیر 1402
تا سه‌شنبه, 07 شهریور 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 2,590,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA337
از سه‌شنبه, 05 اردیبهشت 1402
تا سه‌شنبه, 06 تیر 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,690,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA335
از سه‌شنبه, 05 اردیبهشت 1402
تا سه‌شنبه, 06 تیر 1402
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 2,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA336
از سه‌شنبه, 05 اردیبهشت 1402
تا سه‌شنبه, 06 تیر 1402
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 2,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB358
از یکشنبه, 09 بهمن 1401
تا یکشنبه, 20 فروردین 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,690,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB356
از یکشنبه, 09 بهمن 1401
تا یکشنبه, 20 فروردین 1402
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 2,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB357
از یکشنبه, 09 بهمن 1401
تا یکشنبه, 20 فروردین 1402
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 2,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA290
از یکشنبه, 29 آبان 1401
تا سه‌شنبه, 27 دی 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,390,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA288
از یکشنبه, 29 آبان 1401
تا سه‌شنبه, 27 دی 1401
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 1,890,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA289
از یکشنبه, 29 آبان 1401
تا سه‌شنبه, 27 دی 1401
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 1,390,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB302
از یکشنبه, 13 شهریور 1401
تا یکشنبه, 15 آبان 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,300,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB301
از یکشنبه, 13 شهریور 1401
تا یکشنبه, 15 آبان 1401
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 1,300,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: XOFB155
از یکشنبه, 13 شهریور 1401
تا یکشنبه, 15 آبان 1401
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 1,750,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA250
از یکشنبه, 05 تیر 1401
تا یکشنبه, 06 شهریور 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,300,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA249
از یکشنبه, 05 تیر 1401
تا یکشنبه, 06 شهریور 1401
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 1,300,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: XOFA139
از یکشنبه, 05 تیر 1401
تا یکشنبه, 06 شهریور 1401
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 1,750,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: XOFB138
از یکشنبه, 21 فروردین 1401
تا یکشنبه, 22 خرداد 1401
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 1,750,000
ظرفیت: 5
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB270
از یکشنبه, 21 فروردین 1401
تا یکشنبه, 22 خرداد 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,300,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB269
از یکشنبه, 21 فروردین 1401
تا یکشنبه, 22 خرداد 1401
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 1,300,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: XOFA125
از یکشنبه, 26 دی 1400
تا سه‌شنبه, 24 اسفند 1400
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 1,320,000
ظرفیت: 5
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA217
از یکشنبه, 26 دی 1400
تا سه‌شنبه, 24 اسفند 1400
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 920,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA218
از یکشنبه, 26 دی 1400
تا سه‌شنبه, 24 اسفند 1400
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 920,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: XOFB124
از سه‌شنبه, 18 آبان 1400
تا سه‌شنبه, 14 دی 1400
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 1,320,000
ظرفیت: 5
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB233
از سه‌شنبه, 18 آبان 1400
تا سه‌شنبه, 14 دی 1400
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 920,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB232
از سه‌شنبه, 18 آبان 1400
تا سه‌شنبه, 14 دی 1400
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 920,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: XOFA113
از یکشنبه, 07 شهریور 1400
تا یکشنبه, 09 آبان 1400
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 1,100,000
ظرفیت: 5
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA180
از یکشنبه, 07 شهریور 1400
تا یکشنبه, 09 آبان 1400
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 770,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA181
از یکشنبه, 07 شهریور 1400
تا یکشنبه, 09 آبان 1400
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 770,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB186
از یکشنبه, 23 خرداد 1400
تا یکشنبه, 17 مرداد 1400
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 770,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB185
از یکشنبه, 23 خرداد 1400
تا یکشنبه, 17 مرداد 1400
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 770,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: XOFB103
از یکشنبه, 19 اردیبهشت 1400
تا سه‌شنبه, 15 تیر 1400
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 1,100,000
ظرفیت: 5
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: FB1285
از سه‌شنبه, 23 دی 1399
تا سه‌شنبه, 17 فروردین 1400
ساعت برگزاری: 18:00-20:00
شهریه (تومان): 577,000
ظرفیت: 7
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: FB1284
از سه‌شنبه, 20 آبان 1399
تا یکشنبه, 03 اسفند 1399
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 577,000
ظرفیت: 7
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: FB1263
از یکشنبه, 12 مرداد 1399
تا یکشنبه, 30 شهریور 1399
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 577,000
ظرفیت: 7
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: FB1262
از یکشنبه, 12 مرداد 1399
تا یکشنبه, 30 شهریور 1399
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 577,000
ظرفیت: 7
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: FB1211
از سه‌شنبه, 15 بهمن 1398
تا سه‌شنبه, 17 تیر 1399
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 435,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: FB1212
از سه‌شنبه, 15 بهمن 1398
تا سه‌شنبه, 17 تیر 1399
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 435,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: FA745
از یکشنبه, 17 آذر 1398
تا سه‌شنبه, 01 بهمن 1398
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 435,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: FA746
از یکشنبه, 17 آذر 1398
تا سه‌شنبه, 01 بهمن 1398
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 435,000
ظرفیت: 16
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: FB1110
از سه‌شنبه, 09 مهر 1398
تا یکشنبه, 03 آذر 1398
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 435,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: FB1111
از سه‌شنبه, 09 مهر 1398
تا یکشنبه, 03 آذر 1398
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 435,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: FB1068
از سه‌شنبه, 01 مرداد 1398
تا یکشنبه, 24 شهریور 1398
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 435,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: FB1069
از سه‌شنبه, 01 مرداد 1398
تا یکشنبه, 24 شهریور 1398
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 435,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: PB1253
از یکشنبه, 15 اردیبهشت 1398
تا یکشنبه, 16 تیر 1398
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 577,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: PB1254
از یکشنبه, 15 اردیبهشت 1398
تا یکشنبه, 16 تیر 1398
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 577,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: PA1215
از سه‌شنبه, 16 بهمن 1397
تا سه‌شنبه, 27 فروردین 1398
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 477,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: PA1216
از سه‌شنبه, 16 بهمن 1397
تا سه‌شنبه, 27 فروردین 1398
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 477,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: FB859
از سه‌شنبه, 20 آذر 1397
تا یکشنبه, 07 بهمن 1397
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 347,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: FB860
از سه‌شنبه, 20 آذر 1397
تا یکشنبه, 07 بهمن 1397
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 347,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: FA532
از سه‌شنبه, 17 مهر 1397
تا یکشنبه, 11 آذر 1397
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 347,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: FA533
از سه‌شنبه, 17 مهر 1397
تا یکشنبه, 11 آذر 1397
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 347,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: FB771
از سه‌شنبه, 23 مرداد 1397
تا یکشنبه, 08 مهر 1397
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 347,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: ّFA488
از سه‌شنبه, 29 خرداد 1397
تا یکشنبه, 14 مرداد 1397
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 347,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
پریناز احمدیان پور

پریناز احمدیان پور

"Unless a good rapport is established, learning won't occur."
  • Bachelor's Degree in French Translation
  • Master's Degree in English Teaching
  • 14 years of experience in teaching ESL in language institutes
  • 4 years of experience in teaching translation in university