Logo
Wednesday 29th of May 2024
چهارشنبه, 09 خرداد 1403
دارای ظرفیت در حال تکمیل در حال اتمام اتمام‌ظرفیت تخفیف
دارای ظرفیت در حال تکمیل در حال اتمام اتمام‌ظرفیت تخفیف
IELTS (new)
کد کلاس: OIE257
از چهارشنبه, 27 تیر 1403
تا چهارشنبه, 28 شهریور 1403
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 3,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
11 ساعت و 4 دقیقه
تا شروع ثبت‌نام
IELTS (new)
کد کلاس: OIE258
از یکشنبه, 24 تیر 1403
تا یکشنبه, 25 شهریور 1403
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 3,490,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
11 ساعت و 4 دقیقه
تا شروع ثبت‌نام
IELTS
کد کلاس: OIE250
از دوشنبه, 10 اردیبهشت 1403
تا دوشنبه, 11 تیر 1403
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 3,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
شروع‌‌شده
IELTS
کد کلاس: OIE251
از یکشنبه, 09 اردیبهشت 1403
تا یکشنبه, 10 تیر 1403
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 4,390,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
شروع‌‌شده
IELTS
کد کلاس: OIE243
از چهارشنبه, 11 بهمن 1402
تا دوشنبه, 27 فروردین 1403
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 3,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: OIE244
از سه‌شنبه, 10 بهمن 1402
تا سه‌شنبه, 28 فروردین 1403
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 3,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: OIE235
از یکشنبه, 05 آذر 1402
تا سه‌شنبه, 03 بهمن 1402
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 3,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: OIE234
از چهارشنبه, 01 آذر 1402
تا چهارشنبه, 27 دی 1402
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 3,490,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: OIE226
از چهارشنبه, 22 شهریور 1402
تا چهارشنبه, 17 آبان 1402
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 3,490,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: OIE225
از سه‌شنبه, 21 شهریور 1402
تا سه‌شنبه, 23 آبان 1402
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 2,890,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: OIE218
از چهارشنبه, 14 تیر 1402
تا چهارشنبه, 08 شهریور 1402
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 3,490,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: OIE206
از سه‌شنبه, 05 اردیبهشت 1402
تا سه‌شنبه, 06 تیر 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 2,890,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: OIE194
از یکشنبه, 09 بهمن 1401
تا یکشنبه, 20 فروردین 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 2,890,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: OIE187
از یکشنبه, 29 آبان 1401
تا سه‌شنبه, 27 دی 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 2,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: OIE177
از یکشنبه, 13 شهریور 1401
تا یکشنبه, 15 آبان 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 2,300,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: OIE170
از یکشنبه, 05 تیر 1401
تا یکشنبه, 06 شهریور 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 2,300,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: OIE164
از یکشنبه, 21 فروردین 1401
تا یکشنبه, 22 خرداد 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 2,300,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: OIE158
از یکشنبه, 26 دی 1400
تا سه‌شنبه, 24 اسفند 1400
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,590,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: OIE150
از سه‌شنبه, 18 آبان 1400
تا سه‌شنبه, 14 دی 1400
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,590,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: OIE142
از دوشنبه, 08 شهریور 1400
تا چهارشنبه, 05 آبان 1400
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 1,350,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: OIE139
از یکشنبه, 07 شهریور 1400
تا یکشنبه, 09 آبان 1400
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,350,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: OIE134
از یکشنبه, 23 خرداد 1400
تا یکشنبه, 17 مرداد 1400
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,350,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: OIE126
از یکشنبه, 15 فروردین 1400
تا سه‌شنبه, 28 اردیبهشت 1400
ساعت برگزاری: 16:00-20:0
شهریه (تومان): 1,350,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: OIE121
از سه‌شنبه, 07 بهمن 1399
تا سه‌شنبه, 19 اسفند 1399
ساعت برگزاری: 17:00-21:00
شهریه (تومان): 1,350,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: OIE117
از سه‌شنبه, 11 آذر 1399
تا سه‌شنبه, 23 دی 1399
ساعت برگزاری: 17:00-21:00
شهریه (تومان): 1,350,000
ظرفیت: 50
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: OIE114
از یکشنبه, 13 مهر 1399
تا یکشنبه, 02 آذر 1399
ساعت برگزاری: 17:00-21:00
شهریه (تومان): 1,350,000
ظرفیت: 30
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS (new)
محل برگزاری: رشت (گیلان)
کد کلاس: I1452
از چهارشنبه, 30 خرداد 1403
تا شنبه, 03 شهریور 1403
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 4,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
IELTS (new)
محل برگزاری: رشت (گیلان)
کد کلاس: I1453
از چهارشنبه, 30 خرداد 1403
تا شنبه, 03 شهریور 1403
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 4,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
IELTS
محل برگزاری: رشت (گیلان)
کد کلاس: I1427
از سه‌شنبه, 25 اردیبهشت 1403
تا سه‌شنبه, 09 مرداد 1403
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 4,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
شروع‌‌شده
IELTS
محل برگزاری: رشت (گیلان)
کد کلاس: I1408
از شنبه, 25 فروردین 1403
تا چهارشنبه, 23 خرداد 1403
ساعت برگزاری: 16:30-20:00
شهریه (تومان): 4,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
شروع‌‌شده
IELTS
محل برگزاری: رشت (گیلان)
کد کلاس: I1398
از یکشنبه, 15 بهمن 1402
تا سه‌شنبه, 11 اردیبهشت 1403
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 4,390,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: رشت (گیلان)
کد کلاس: I1385
از چهارشنبه, 29 آذر 1402
تا چهارشنبه, 25 بهمن 1402
ساعت برگزاری: 16:30-20:00
شهریه (تومان): 3,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: رشت (گیلان)
کد کلاس: I1374
از یکشنبه, 21 آبان 1402
تا یکشنبه, 01 بهمن 1402
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 3,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: رشت (گیلان)
کد کلاس: I1366
از چهارشنبه, 12 مهر 1402
تا چهارشنبه, 08 آذر 1402
ساعت برگزاری: 16:30-20:00
شهریه (تومان): 3,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: رشت (گیلان)
کد کلاس: I1344
از یکشنبه, 29 مرداد 1402
تا یکشنبه, 30 مهر 1402
ساعت برگزاری: 14:30-18:00
شهریه (تومان): 3,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: رشت (گیلان)
کد کلاس: I1336
از شنبه, 24 تیر 1402
تا چهارشنبه, 22 شهریور 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:30
شهریه (تومان): 3,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: رشت (گیلان)
کد کلاس: I1307
از شنبه, 09 اردیبهشت 1402
تا شنبه, 03 تیر 1402
ساعت برگزاری: 16:30-20:00
شهریه (تومان): 3,790,000
ظرفیت: 13
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
TTC
محل برگزاری: رشت (گیلان)
کد کلاس: TTC251
از دوشنبه, 15 اسفند 1401
تا پنج‌شنبه, 14 اردیبهشت 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 2,990,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: رشت (گیلان)
کد کلاس: I1293
از شنبه, 03 دی 1401
تا چهارشنبه, 10 اسفند 1401
ساعت برگزاری: 16:30-20:00
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 11
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: رشت (گیلان)
کد کلاس: I1285
از دوشنبه, 23 آبان 1401
تا دوشنبه, 19 دی 1401
ساعت برگزاری: 10:30-14:00
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: رشت (گیلان)
کد کلاس: I1277
از شنبه, 23 مهر 1401
تا شنبه, 19 آذر 1401
ساعت برگزاری: 16:30-20:00
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: رشت (گیلان)
کد کلاس: I1274
از یکشنبه, 20 شهریور 1401
تا یکشنبه, 22 آبان 1401
ساعت برگزاری: 10:30-14:00
شهریه (تومان): 2,870,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: رشت (گیلان)
کد کلاس: I1266
از دوشنبه, 10 مرداد 1401
تا چهارشنبه, 06 مهر 1401
ساعت برگزاری: 10:30-14:00
شهریه (تومان): 2,870,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: رشت (گیلان)
کد کلاس: I1263
از شنبه, 25 تیر 1401
تا شنبه, 19 شهریور 1401
ساعت برگزاری: 16:30-20:00
شهریه (تومان): 2,870,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: رشت (گیلان)
کد کلاس: I1260
از یکشنبه, 25 اردیبهشت 1401
تا یکشنبه, 26 تیر 1401
ساعت برگزاری: 10:30-14:00
شهریه (تومان): 2,870,000
ظرفیت: 11
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: رشت (گیلان)
کد کلاس: I1252
از دوشنبه, 22 فروردین 1401
تا چهارشنبه, 18 خرداد 1401
ساعت برگزاری: 10:30-14:00
شهریه (تومان): 2,870,000
ظرفیت: 8
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: رشت (گیلان)
کد کلاس: I1248
از شنبه, 14 اسفند 1400
تا شنبه, 31 اردیبهشت 1401
ساعت برگزاری: 16:30-20:00
شهریه (تومان): 2,600,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: رشت (گیلان)
کد کلاس: I1242
از دوشنبه, 20 دی 1400
تا دوشنبه, 16 اسفند 1400
ساعت برگزاری: 10:30-14:00
شهریه (تومان): 2,270,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: رشت (گیلان)
کد کلاس: I1236
از شنبه, 27 آذر 1400
تا شنبه, 23 بهمن 1400
ساعت برگزاری: 16:30-20:00
شهریه (تومان): 2,270,000
ظرفیت: 11
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: رشت (گیلان)
کد کلاس: I1235
از دوشنبه, 19 مهر 1400
تا دوشنبه, 15 آذر 1400
ساعت برگزاری: 10:30-14:0
شهریه (تومان): 1,890,000
ظرفیت: 9
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: رشت (گیلان)
کد کلاس: I1231
از شنبه, 27 شهریور 1400
تا شنبه, 22 آبان 1400
ساعت برگزاری: 16:30-20:00
شهریه (تومان): 1,890,000
ظرفیت: 8
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: رشت (گیلان)
کد کلاس: I1224
از شنبه, 05 تیر 1400
تا شنبه, 06 شهریور 1400
ساعت برگزاری: 16:30-20:0
شهریه (تومان): 1,890,000
ظرفیت: 9
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: رشت (گیلان)
کد کلاس: I1218
از چهارشنبه, 29 بهمن 1399
تا چهارشنبه, 01 اردیبهشت 1400
ساعت برگزاری: 16:0-20:0
شهریه (تومان): 1,750,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: رشت (گیلان)
کد کلاس: I1215
از پنج‌شنبه, 29 آبان 1399
تا دوشنبه, 27 بهمن 1399
ساعت برگزاری: 10:00-14:00
شهریه (تومان): 1,750,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: رشت (گیلان)
کد کلاس: I1210
از شنبه, 19 مهر 1399
تا شنبه, 22 آذر 1399
ساعت برگزاری: 17:00-21:00
شهریه (تومان): 1,750,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: رشت (گیلان)
کد کلاس: SPEAKING -323
از دوشنبه, 14 مهر 1399
تا دوشنبه, 03 آذر 1399
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 740,000
ظرفیت: 8
روزهای برگزاری: دوشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: رشت (گیلان)
کد کلاس: I1178
از شنبه, 14 تیر 1399
تا چهارشنبه, 19 شهریور 1399
ساعت برگزاری: 17:00-21:00
شهریه (تومان): 1,127,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: رشت (گیلان)
کد کلاس: I1146
از چهارشنبه, 29 آبان 1398
تا شنبه, 28 دی 1398
ساعت برگزاری: 17:00-21:00
شهریه (تومان): 1,127,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: رشت (گیلان)
کد کلاس: I1123
از سه‌شنبه, 09 مهر 1398
تا یکشنبه, 17 آذر 1398
ساعت برگزاری: 17:00-21:00
شهریه (تومان): 1,127,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: رشت (گیلان)
کد کلاس: I1092
از چهارشنبه, 16 مرداد 1398
تا شنبه, 13 مهر 1398
ساعت برگزاری: 17:00-21:00
شهریه (تومان): 987,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
ONBI213

پاسخ‌دهی به سوالات پر دردسر اسپیکینگ

تاریخ برگزاری: دوشنبه, 30 مرداد 1402
ساعت برگزاری: 17:00 - 21:00
شهریه (تومان): 590,000
پایان‌کارگاه
ONBI204

پاسخ دهی به "سوالات پر دردسر" در اسپیکینگ

تاریخ برگزاری: سه‌شنبه, 24 خرداد 1401
ساعت برگزاری: 17:00 - 21:00
شهریه (تومان): 499,000
پایان‌کارگاه
ONBI199

پاسخ دهی به "سوالات پر دردسر" در اسپیکینگ

تاریخ برگزاری: دوشنبه, 29 آذر 1400
ساعت برگزاری: 17:00 - 21:00
شهریه (تومان): 499,000
پایان‌کارگاه
ONBI195

پاسخ دهی به "سوالات پر دردسر" در اسپیکینگ

تاریخ برگزاری: دوشنبه, 28 تیر 1400
ساعت برگزاری: 16:00 - 20:00
شهریه (تومان): 499,000
پایان‌کارگاه
ONBI187

گرامر پیشرفته

تاریخ برگزاری: دوشنبه, 20 اردیبهشت 1400
ساعت برگزاری: 16:00 - 20:00
شهریه (تومان): 499,000
پایان‌کارگاه
دکتر امید استاد

دکتر امید استاد

"Arrogance interferes with our main task in life: LEARNING."
  • Educational director at Sepano Language Academy
  • PhD in Teaching of English as a Foreign Language (TEFL) from Allameh Tabatabai University, Tehran
  • University lecturer
  • Teacher educator
  • IELTS trainer
  • Materials developer
  • TELLSI member
  • English teacher since 2007 (until forever…)