Logo
Tuesday 21st of May 2024
سه‌شنبه, 01 خرداد 1403
دارای ظرفیت در حال تکمیل در حال اتمام اتمام‌ظرفیت تخفیف
دارای ظرفیت در حال تکمیل در حال اتمام اتمام‌ظرفیت تخفیف
Fundamental 1
کد کلاس: OFA440
از جمعه, 14 اردیبهشت 1403
تا جمعه, 15 تیر 1403
ساعت برگزاری: 9:30-14:30
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: جمعه
شروع‌‌شده
Fundamental 1
کد کلاس: OFA439
از پنج‌شنبه, 13 اردیبهشت 1403
تا پنج‌شنبه, 07 تیر 1403
ساعت برگزاری: 16:00-19:00
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: پنجشنبه جمعه
شروع‌‌شده
Fundamental 1
کد کلاس: OFA444
از چهارشنبه, 12 اردیبهشت 1403
تا شنبه, 09 تیر 1403
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
شروع‌‌شده
Fundamental 1
کد کلاس: OFA443
از چهارشنبه, 12 اردیبهشت 1403
تا شنبه, 09 تیر 1403
ساعت برگزاری: 12:00-15:00
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
شروع‌‌شده
Fundamental 2
کد کلاس: OFB504
از جمعه, 13 بهمن 1402
تا جمعه, 31 فروردین 1403
ساعت برگزاری: 9:30-15:00
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: جمعه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB503
از پنج‌شنبه, 12 بهمن 1402
تا پنج‌شنبه, 30 فروردین 1403
ساعت برگزاری: 16:00-19:00
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: پنجشنبه جمعه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB512
از چهارشنبه, 11 بهمن 1402
تا شنبه, 25 فروردین 1403
ساعت برگزاری: 12:00-15:00
شهریه (تومان): 2,490,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB513
از چهارشنبه, 11 بهمن 1402
تا شنبه, 25 فروردین 1403
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA387
از جمعه, 03 آذر 1402
تا جمعه, 29 دی 1402
ساعت برگزاری: 9:00-14:30
شهریه (تومان): 2,590,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: جمعه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA388
از پنج‌شنبه, 02 آذر 1402
تا پنج‌شنبه, 28 دی 1402
ساعت برگزاری: 16:00-19:00
شهریه (تومان): 2,590,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: پنجشنبه جمعه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB483
از چهارشنبه, 01 آذر 1402
تا چهارشنبه, 27 دی 1402
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 2,590,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB482
از چهارشنبه, 01 آذر 1402
تا چهارشنبه, 27 دی 1402
ساعت برگزاری: 12:00-15:00
شهریه (تومان): 2,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB457
از جمعه, 31 شهریور 1402
تا جمعه, 19 آبان 1402
ساعت برگزاری: 9:00-15:15
شهریه (تومان): 2,590,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: جمعه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB458
از جمعه, 24 شهریور 1402
تا جمعه, 19 آبان 1402
ساعت برگزاری: 16:00-19:00
شهریه (تومان): 2,590,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: پنجشنبه جمعه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA379
از چهارشنبه, 22 شهریور 1402
تا شنبه, 20 آبان 1402
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 2,590,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA378
از چهارشنبه, 22 شهریور 1402
تا شنبه, 20 آبان 1402
ساعت برگزاری: 12:00-15:00
شهریه (تومان): 2,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA355
از پنج‌شنبه, 15 تیر 1402
تا جمعه, 10 شهریور 1402
ساعت برگزاری: 16:00-19:00
شهریه (تومان): 2,590,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: پنجشنبه جمعه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA354
از پنج‌شنبه, 15 تیر 1402
تا جمعه, 10 شهریور 1402
ساعت برگزاری: 12:00-15:00
شهریه (تومان): 2,590,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: پنجشنبه جمعه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB421
از سه‌شنبه, 13 تیر 1402
تا سه‌شنبه, 07 شهریور 1402
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 2,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB422
از سه‌شنبه, 13 تیر 1402
تا سه‌شنبه, 07 شهریور 1402
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 2,590,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB404
از پنج‌شنبه, 07 اردیبهشت 1402
تا پنج‌شنبه, 01 تیر 1402
ساعت برگزاری: 16:00-19:00
شهریه (تومان): 1,690,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: پنجشنبه جمعه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB403
از پنج‌شنبه, 07 اردیبهشت 1402
تا پنج‌شنبه, 01 تیر 1402
ساعت برگزاری: 12:00-15:00
شهریه (تومان): 1,690,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: پنجشنبه جمعه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA341
از چهارشنبه, 06 اردیبهشت 1402
تا دوشنبه, 05 تیر 1402
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 1,690,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA340
از چهارشنبه, 06 اردیبهشت 1402
تا دوشنبه, 05 تیر 1402
ساعت برگزاری: 12:00-15:00
شهریه (تومان): 2,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB359
از دوشنبه, 10 بهمن 1401
تا دوشنبه, 28 فروردین 1402
ساعت برگزاری: 12:00-15:00
شهریه (تومان): 2,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB360
از دوشنبه, 10 بهمن 1401
تا دوشنبه, 28 فروردین 1402
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 1,690,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA306
از پنج‌شنبه, 06 بهمن 1401
تا پنج‌شنبه, 17 فروردین 1402
ساعت برگزاری: 12:0-15:0
شهریه (تومان): 1,690,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: پنجشنبه جمعه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA307
از پنج‌شنبه, 06 بهمن 1401
تا پنج‌شنبه, 17 فروردین 1402
ساعت برگزاری: 16:0-19:0
شهریه (تومان): 1,690,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: پنجشنبه جمعه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA294
از دوشنبه, 30 آبان 1401
تا دوشنبه, 26 دی 1401
ساعت برگزاری: 12:00-15:00
شهریه (تومان): 1,890,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA295
از دوشنبه, 30 آبان 1401
تا دوشنبه, 26 دی 1401
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 1,390,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB332
از پنج‌شنبه, 26 آبان 1401
تا پنج‌شنبه, 22 دی 1401
ساعت برگزاری: 16:00-19:00
شهریه (تومان): 1,390,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: پنجشنبه جمعه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB331
از پنج‌شنبه, 26 آبان 1401
تا پنج‌شنبه, 22 دی 1401
ساعت برگزاری: 12:00-15:00
شهریه (تومان): 1,390,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: پنجشنبه جمعه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: XOFA147
از پنج‌شنبه, 17 شهریور 1401
تا پنج‌شنبه, 12 آبان 1401
ساعت برگزاری: 12:00-15:00
شهریه (تومان): 1,750,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: پنجشنبه جمعه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA273
از پنج‌شنبه, 17 شهریور 1401
تا پنج‌شنبه, 12 آبان 1401
ساعت برگزاری: 16:00-19:00
شهریه (تومان): 1,300,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: پنجشنبه جمعه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA252
از دوشنبه, 10 مرداد 1401
تا چهارشنبه, 06 مهر 1401
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 1,300,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA259
از دوشنبه, 10 مرداد 1401
تا چهارشنبه, 06 مهر 1401
ساعت برگزاری: 12:00-15:00
شهریه (تومان): 1,300,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: XOFB150
از پنج‌شنبه, 02 تیر 1401
تا پنج‌شنبه, 27 مرداد 1401
ساعت برگزاری: 12:00-15:00
شهریه (تومان): 1,750,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: پنجشنبه جمعه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB291
از پنج‌شنبه, 02 تیر 1401
تا پنج‌شنبه, 27 مرداد 1401
ساعت برگزاری: 16:00-19:00
شهریه (تومان): 1,300,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: پنجشنبه جمعه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB283
از چهارشنبه, 28 اردیبهشت 1401
تا چهارشنبه, 22 تیر 1401
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 1,300,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB282
از چهارشنبه, 28 اردیبهشت 1401
تا چهارشنبه, 22 تیر 1401
ساعت برگزاری: 12:00-15:00
شهریه (تومان): 1,300,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA227
از دوشنبه, 02 اسفند 1400
تا چهارشنبه, 14 اردیبهشت 1401
ساعت برگزاری: 12:00-15:00
شهریه (تومان): 1,050,000
ظرفیت: 27
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA228
از دوشنبه, 02 اسفند 1400
تا چهارشنبه, 14 اردیبهشت 1401
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 1,050,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB242
از دوشنبه, 22 آذر 1400
تا پنج‌شنبه, 21 بهمن 1400
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 920,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB241
از شنبه, 20 آذر 1400
تا شنبه, 16 بهمن 1400
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 920,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA196
از دوشنبه, 12 مهر 1400
تا پنج‌شنبه, 11 آذر 1400
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 770,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA197
از شنبه, 10 مهر 1400
تا شنبه, 06 آذر 1400
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 770,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA175
از یکشنبه, 27 تیر 1400
تا یکشنبه, 21 شهریور 1400
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 770,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA176
از یکشنبه, 27 تیر 1400
تا یکشنبه, 21 شهریور 1400
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 770,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
دکتر نگین ذاکر زاده

دکتر نگین ذاکر زاده

"We Rise by Lifting Others"
  • PhD Candidate (Teaching English as a Foreign Language)
  • IELTS Teacher
  • Teacher Trainer 
  • Education consultant
  • Researcher
  • Editor