Logo
Wednesday 24th of April 2024
چهارشنبه, 05 اردیبهشت 1403
دارای ظرفیت در حال تکمیل در حال اتمام اتمام‌ظرفیت تخفیف
دارای ظرفیت در حال تکمیل در حال اتمام اتمام‌ظرفیت تخفیف
PRE 1
کد کلاس: OPA507
از چهارشنبه, 12 اردیبهشت 1403
تا چهارشنبه, 13 تیر 1403
ساعت برگزاری: 15:0-17:0
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
اتمام‌ظرفیت
PRE 1
کد کلاس: OPA506
از چهارشنبه, 12 اردیبهشت 1403
تا چهارشنبه, 13 تیر 1403
ساعت برگزاری: 9:0-11:0
شهریه (تومان): 2,950,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
PRE 2
کد کلاس: OPB389
از یکشنبه, 09 اردیبهشت 1403
تا یکشنبه, 10 تیر 1403
ساعت برگزاری: 18:0-21:0
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
اتمام‌ظرفیت
PRE 2
کد کلاس: OPB388
از یکشنبه, 09 اردیبهشت 1403
تا یکشنبه, 10 تیر 1403
ساعت برگزاری: 15:0-18:0
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
اتمام‌ظرفیت
PRE 2
کد کلاس: OPB370
از چهارشنبه, 11 بهمن 1402
تا شنبه, 25 فروردین 1403
ساعت برگزاری: 15:00-17:00
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB369
از چهارشنبه, 11 بهمن 1402
تا شنبه, 25 فروردین 1403
ساعت برگزاری: 9:00-11:00
شهریه (تومان): 2,950,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA470
از سه‌شنبه, 10 بهمن 1402
تا سه‌شنبه, 28 فروردین 1403
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA469
از سه‌شنبه, 10 بهمن 1402
تا سه‌شنبه, 28 فروردین 1403
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB357
از یکشنبه, 05 آذر 1402
تا سه‌شنبه, 03 بهمن 1402
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 2,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB358
از یکشنبه, 05 آذر 1402
تا سه‌شنبه, 03 بهمن 1402
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 2,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA443
از چهارشنبه, 01 آذر 1402
تا چهارشنبه, 27 دی 1402
ساعت برگزاری: 15:00-17:00
شهریه (تومان): 2,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA442
از چهارشنبه, 01 آذر 1402
تا چهارشنبه, 27 دی 1402
ساعت برگزاری: 9:00-11:00
شهریه (تومان): 2,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA412
از سه‌شنبه, 21 شهریور 1402
تا سه‌شنبه, 23 آبان 1402
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 2,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA413
از سه‌شنبه, 21 شهریور 1402
تا سه‌شنبه, 23 آبان 1402
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 2,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB334
از دوشنبه, 20 شهریور 1402
تا چهارشنبه, 17 آبان 1402
ساعت برگزاری: 15:00-17:00
شهریه (تومان): 2,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB333
از دوشنبه, 20 شهریور 1402
تا چهارشنبه, 17 آبان 1402
ساعت برگزاری: 9:00-11:00
شهریه (تومان): 2,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA382
از چهارشنبه, 14 تیر 1402
تا چهارشنبه, 08 شهریور 1402
ساعت برگزاری: 9:00-11:00
شهریه (تومان): 2,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA383
از چهارشنبه, 14 تیر 1402
تا چهارشنبه, 08 شهریور 1402
ساعت برگزاری: 15:00-17:00
شهریه (تومان): 2,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB305
از سه‌شنبه, 13 تیر 1402
تا سه‌شنبه, 07 شهریور 1402
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 2,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB306
از سه‌شنبه, 13 تیر 1402
تا سه‌شنبه, 07 شهریور 1402
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 2,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB291
از چهارشنبه, 06 اردیبهشت 1402
تا شنبه, 03 تیر 1402
ساعت برگزاری: 9:00-11:00
شهریه (تومان): 2,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB292
از چهارشنبه, 06 اردیبهشت 1402
تا شنبه, 03 تیر 1402
ساعت برگزاری: 15:00-17:00
شهریه (تومان): 2,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA358
از سه‌شنبه, 05 اردیبهشت 1402
تا سه‌شنبه, 06 تیر 1402
ساعت برگزاری: 18:0-21:0
شهریه (تومان): 1,990,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA357
از سه‌شنبه, 05 اردیبهشت 1402
تا سه‌شنبه, 06 تیر 1402
ساعت برگزاری: 15:0-18:0
شهریه (تومان): 2,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB276
از یکشنبه, 09 بهمن 1401
تا یکشنبه, 20 فروردین 1402
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 2,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB277
از یکشنبه, 09 بهمن 1401
تا یکشنبه, 20 فروردین 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,990,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA335
از شنبه, 08 بهمن 1401
تا دوشنبه, 21 فروردین 1402
ساعت برگزاری: 11:30-13:30
شهریه (تومان): 2,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA334
از شنبه, 08 بهمن 1401
تا دوشنبه, 21 فروردین 1402
ساعت برگزاری: 9:00-11:00
شهریه (تومان): 2,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA303
از یکشنبه, 29 آبان 1401
تا سه‌شنبه, 27 دی 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,690,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA302
از یکشنبه, 29 آبان 1401
تا سه‌شنبه, 27 دی 1401
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 1,690,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB264
از شنبه, 28 آبان 1401
تا شنبه, 24 دی 1401
ساعت برگزاری: 11:30-13:30
شهریه (تومان): 2,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB265
از شنبه, 28 آبان 1401
تا شنبه, 24 دی 1401
ساعت برگزاری: 9:00-11:00
شهریه (تومان): 2,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB242
از سه‌شنبه, 15 شهریور 1401
تا سه‌شنبه, 17 آبان 1401
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 1,650,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB243
از سه‌شنبه, 15 شهریور 1401
تا سه‌شنبه, 17 آبان 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,650,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: XOPA160
از دوشنبه, 14 شهریور 1401
تا شنبه, 14 آبان 1401
ساعت برگزاری: 11:30-13:30
شهریه (تومان): 2,300,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA283
از دوشنبه, 14 شهریور 1401
تا شنبه, 14 آبان 1401
ساعت برگزاری: 9:00-11:00
شهریه (تومان): 1,650,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA267
از یکشنبه, 05 تیر 1401
تا یکشنبه, 06 شهریور 1401
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 1,650,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA268
از یکشنبه, 05 تیر 1401
تا یکشنبه, 06 شهریور 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,650,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: XOPB145
از چهارشنبه, 01 تیر 1401
تا دوشنبه, 31 مرداد 1401
ساعت برگزاری: 11:30-13:30
شهریه (تومان): 2,300,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB229
از چهارشنبه, 01 تیر 1401
تا دوشنبه, 31 مرداد 1401
ساعت برگزاری: 9:00-11:00
شهریه (تومان): 1,650,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB210
از یکشنبه, 21 فروردین 1401
تا یکشنبه, 22 خرداد 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,650,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB209
از یکشنبه, 21 فروردین 1401
تا یکشنبه, 22 خرداد 1401
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 1,650,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA248
از شنبه, 20 فروردین 1401
تا شنبه, 21 خرداد 1401
ساعت برگزاری: 9:00-11:00
شهریه (تومان): 1,650,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: XOPA143
از شنبه, 20 فروردین 1401
تا شنبه, 21 خرداد 1401
ساعت برگزاری: 11:30-13:30
شهریه (تومان): 2,300,000
ظرفیت: 5
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA234
از یکشنبه, 26 دی 1400
تا سه‌شنبه, 24 اسفند 1400
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,150,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA233
از یکشنبه, 26 دی 1400
تا سه‌شنبه, 24 اسفند 1400
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 1,150,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: XOPB129
از شنبه, 25 دی 1400
تا شنبه, 21 اسفند 1400
ساعت برگزاری: 11:30-13:30
شهریه (تومان): 1,670,000
ظرفیت: 5
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB196
از شنبه, 25 دی 1400
تا شنبه, 21 اسفند 1400
ساعت برگزاری: 9:00-11:00
شهریه (تومان): 1,150,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB183
از سه‌شنبه, 18 آبان 1400
تا سه‌شنبه, 14 دی 1400
ساعت برگزاری: 17:0-20:0
شهریه (تومان): 1,150,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB182
از سه‌شنبه, 18 آبان 1400
تا سه‌شنبه, 14 دی 1400
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 1,150,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: XOPA125
از شنبه, 15 آبان 1400
تا شنبه, 11 دی 1400
ساعت برگزاری: 11:30-13:30
شهریه (تومان): 1,670,000
ظرفیت: 5
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA216
از شنبه, 15 آبان 1400
تا شنبه, 11 دی 1400
ساعت برگزاری: 9:0-11:0
شهریه (تومان): 1,150,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA194
از یکشنبه, 07 شهریور 1400
تا یکشنبه, 09 آبان 1400
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 950,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA195
از یکشنبه, 07 شهریور 1400
تا یکشنبه, 09 آبان 1400
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 950,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: XOFB119
از شنبه, 06 شهریور 1400
تا دوشنبه, 03 آبان 1400
ساعت برگزاری: 11:30-13:30
شهریه (تومان): 1,100,000
ظرفیت: 5
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB210
از شنبه, 06 شهریور 1400
تا دوشنبه, 03 آبان 1400
ساعت برگزاری: 9:00-11:00
شهریه (تومان): 770,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB175
از یکشنبه, 19 اردیبهشت 1400
تا سه‌شنبه, 15 تیر 1400
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 770,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: XOFB101
از شنبه, 18 اردیبهشت 1400
تا دوشنبه, 14 تیر 1400
ساعت برگزاری: 11:30-13:30
شهریه (تومان): 1,100,000
ظرفیت: 5
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA153
از شنبه, 18 اردیبهشت 1400
تا دوشنبه, 14 تیر 1400
ساعت برگزاری: 9:00-11:00
شهریه (تومان): 770,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA147
از سه‌شنبه, 19 اسفند 1399
تا یکشنبه, 02 خرداد 1400
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 685,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB157
از شنبه, 09 اسفند 1399
تا شنبه, 14 فروردین 1400
ساعت برگزاری: 9:0-13:0
شهریه (تومان): 460,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA138
از شنبه, 04 بهمن 1399
تا دوشنبه, 27 بهمن 1399
ساعت برگزاری: 9:00-13:00
شهریه (تومان): 460,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA131
از سه‌شنبه, 23 دی 1399
تا سه‌شنبه, 17 فروردین 1400
ساعت برگزاری: 18:00-20:00
شهریه (تومان): 460,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB147
از سه‌شنبه, 23 دی 1399
تا سه‌شنبه, 12 اسفند 1399
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 460,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1+2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: F459
از شنبه, 05 مهر 1399
تا شنبه, 15 آذر 1399
ساعت برگزاری: 9:00-13:00
شهریه (تومان): 1,120,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FA827
از سه‌شنبه, 25 شهریور 1399
تا یکشنبه, 02 آذر 1399
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 577,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FA828
از سه‌شنبه, 25 شهریور 1399
تا یکشنبه, 16 آذر 1399
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 577,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1+2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: F449
از دوشنبه, 06 مرداد 1399
تا دوشنبه, 24 شهریور 1399
ساعت برگزاری: 9:00-13:00
شهریه (تومان): 1,120,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1228
از سه‌شنبه, 17 تیر 1399
تا یکشنبه, 02 شهریور 1399
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 435,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1227
از سه‌شنبه, 17 تیر 1399
تا یکشنبه, 02 شهریور 1399
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 435,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1+2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: F438
از شنبه, 26 بهمن 1398
تا چهارشنبه, 25 تیر 1399
ساعت برگزاری: 9:0-13:0
شهریه (تومان): 840,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1170
از سه‌شنبه, 03 دی 1398
تا یکشنبه, 20 بهمن 1398
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 435,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1171
از سه‌شنبه, 03 دی 1398
تا یکشنبه, 20 بهمن 1398
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 435,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1+2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: F425
از دوشنبه, 25 آذر 1398
تا شنبه, 12 بهمن 1398
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 840,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1130
از سه‌شنبه, 30 مهر 1398
تا یکشنبه, 24 آذر 1398
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 435,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1131
از سه‌شنبه, 30 مهر 1398
تا یکشنبه, 24 آذر 1398
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 435,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1+2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: F417
از دوشنبه, 29 مهر 1398
تا شنبه, 16 آذر 1398
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 840,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1084
از یکشنبه, 03 شهریور 1398
تا یکشنبه, 21 مهر 1398
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 435,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1085
از یکشنبه, 03 شهریور 1398
تا یکشنبه, 21 مهر 1398
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 435,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1+2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: F401
از شنبه, 02 شهریور 1398
تا چهارشنبه, 17 مهر 1398
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 840,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1021
از سه‌شنبه, 04 تیر 1398
تا یکشنبه, 20 مرداد 1398
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 385,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1022
از سه‌شنبه, 04 تیر 1398
تا یکشنبه, 20 مرداد 1398
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 385,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1+2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: F387
از شنبه, 18 خرداد 1398
تا چهارشنبه, 02 مرداد 1398
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 750,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB961
از یکشنبه, 08 اردیبهشت 1398
تا سه‌شنبه, 28 خرداد 1398
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 347,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB962
از یکشنبه, 08 اردیبهشت 1398
تا سه‌شنبه, 28 خرداد 1398
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 347,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1+2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: F374
از شنبه, 24 فروردین 1398
تا دوشنبه, 06 خرداد 1398
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 750,000
ظرفیت: 13
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: FB933
از سه‌شنبه, 30 بهمن 1397
تا سه‌شنبه, 03 اردیبهشت 1398
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 347,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: FB934
از سه‌شنبه, 30 بهمن 1397
تا سه‌شنبه, 03 اردیبهشت 1398
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 347,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1+2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: F354
از شنبه, 06 بهمن 1397
تا شنبه, 25 اسفند 1397
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 654,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: FA566
از یکشنبه, 02 دی 1397
تا سه‌شنبه, 16 بهمن 1397
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 347,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس