Logo
Wednesday 24th of April 2024
چهارشنبه, 05 اردیبهشت 1403
دارای ظرفیت در حال تکمیل در حال اتمام اتمام‌ظرفیت تخفیف
دارای ظرفیت در حال تکمیل در حال اتمام اتمام‌ظرفیت تخفیف
PRE 2
کد کلاس: OPB392
از پنج‌شنبه, 13 اردیبهشت 1403
تا پنج‌شنبه, 14 تیر 1403
ساعت برگزاری: 9:0-14:0
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: پنجشنبه
اتمام‌ظرفیت
PRE 1
کد کلاس: OPA504
از دوشنبه, 10 اردیبهشت 1403
تا دوشنبه, 11 تیر 1403
ساعت برگزاری: 9:0-12:0
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
اتمام‌ظرفیت
PRE 2
کد کلاس: OPB391
از یکشنبه, 09 اردیبهشت 1403
تا یکشنبه, 10 تیر 1403
ساعت برگزاری: 17:0-20:0
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
PRE 1
کد کلاس: OPA505
از یکشنبه, 09 اردیبهشت 1403
تا یکشنبه, 10 تیر 1403
ساعت برگزاری: 9:0-12:0
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
اتمام‌ظرفیت
PRE 1
کد کلاس: OPA471
از پنج‌شنبه, 12 بهمن 1402
تا پنج‌شنبه, 30 فروردین 1403
ساعت برگزاری: 9:00-14:30
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB371
از چهارشنبه, 11 بهمن 1402
تا دوشنبه, 27 فروردین 1403
ساعت برگزاری: 9:00-12:00
شهریه (تومان): 2,950,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA472
از سه‌شنبه, 10 بهمن 1402
تا سه‌شنبه, 28 فروردین 1403
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB372
از سه‌شنبه, 10 بهمن 1402
تا سه‌شنبه, 28 فروردین 1403
ساعت برگزاری: 9:00-12:00
شهریه (تومان): 2,950,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB355
از یکشنبه, 05 آذر 1402
تا سه‌شنبه, 03 بهمن 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 2,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA449
از یکشنبه, 05 آذر 1402
تا سه‌شنبه, 03 بهمن 1402
ساعت برگزاری: 9:00-12:00
شهریه (تومان): 2,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB354
از پنج‌شنبه, 02 آذر 1402
تا پنج‌شنبه, 28 دی 1402
ساعت برگزاری: 9:00-14:30
شهریه (تومان): 2,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA450
از چهارشنبه, 01 آذر 1402
تا چهارشنبه, 27 دی 1402
ساعت برگزاری: 9:00-12:00
شهریه (تومان): 2,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA408
از پنج‌شنبه, 30 شهریور 1402
تا پنج‌شنبه, 18 آبان 1402
ساعت برگزاری: 9:00-15:15
شهریه (تومان): 2,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB326
از سه‌شنبه, 21 شهریور 1402
تا سه‌شنبه, 23 آبان 1402
ساعت برگزاری: 9:00-12:00
شهریه (تومان): 2,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA407
از سه‌شنبه, 21 شهریور 1402
تا سه‌شنبه, 23 آبان 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 2,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB325
از دوشنبه, 20 شهریور 1402
تا دوشنبه, 15 آبان 1402
ساعت برگزاری: 9:00-12:00
شهریه (تومان): 2,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA392
از یکشنبه, 18 تیر 1402
تا یکشنبه, 12 شهریور 1402
ساعت برگزاری: 9:00-12:00
شهریه (تومان): 2,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB316
از پنج‌شنبه, 15 تیر 1402
تا پنج‌شنبه, 09 شهریور 1402
ساعت برگزاری: 9:00-15:00
شهریه (تومان): 2,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA393
از چهارشنبه, 14 تیر 1402
تا چهارشنبه, 08 شهریور 1402
ساعت برگزاری: 9:00-12:00
شهریه (تومان): 2,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB317
از سه‌شنبه, 13 تیر 1402
تا سه‌شنبه, 07 شهریور 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 2,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA361
از پنج‌شنبه, 07 اردیبهشت 1402
تا پنج‌شنبه, 01 تیر 1402
ساعت برگزاری: 9:0-14:30
شهریه (تومان): 1,990,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA360
از چهارشنبه, 06 اردیبهشت 1402
تا شنبه, 03 تیر 1402
ساعت برگزاری: 18:0-20:0
شهریه (تومان): 1,990,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB293
از چهارشنبه, 06 اردیبهشت 1402
تا شنبه, 03 تیر 1402
ساعت برگزاری: 16:00-18:00
شهریه (تومان): 1,990,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA359
از سه‌شنبه, 05 اردیبهشت 1402
تا سه‌شنبه, 06 تیر 1402
ساعت برگزاری: 17:0-20:0
شهریه (تومان): 1,990,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB275
از یکشنبه, 09 بهمن 1401
تا یکشنبه, 20 فروردین 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,990,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB274
از شنبه, 08 بهمن 1401
تا دوشنبه, 21 فروردین 1402
ساعت برگزاری: 18:00-20:00
شهریه (تومان): 1,990,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB273
از پنج‌شنبه, 06 بهمن 1401
تا پنج‌شنبه, 24 فروردین 1402
ساعت برگزاری: 9:00-14:00
شهریه (تومان): 1,990,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA322
از چهارشنبه, 30 آذر 1401
تا چهارشنبه, 26 بهمن 1401
ساعت برگزاری: 16:00-18:00
شهریه (تومان): 1,690,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA307
از یکشنبه, 29 آبان 1401
تا سه‌شنبه, 27 دی 1401
ساعت برگزاری: 16:00-19:00
شهریه (تومان): 2,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA306
از شنبه, 28 آبان 1401
تا شنبه, 24 دی 1401
ساعت برگزاری: 18:00-20:00
شهریه (تومان): 1,690,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA305
از شنبه, 28 آبان 1401
تا شنبه, 24 دی 1401
ساعت برگزاری: 16:00-18:00
شهریه (تومان): 1,690,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA304
از پنج‌شنبه, 26 آبان 1401
تا پنج‌شنبه, 22 دی 1401
ساعت برگزاری: 9:00-14:00
شهریه (تومان): 1,690,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: XOPB151
از دوشنبه, 14 شهریور 1401
تا چهارشنبه, 11 آبان 1401
ساعت برگزاری: 9:00-12:00
شهریه (تومان): 2,300,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB239
از دوشنبه, 14 شهریور 1401
تا چهارشنبه, 11 آبان 1401
ساعت برگزاری: 16:00-19:00
شهریه (تومان): 1,650,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB241
از یکشنبه, 13 شهریور 1401
تا یکشنبه, 15 آبان 1401
ساعت برگزاری: 16:00-19:00
شهریه (تومان): 1,650,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB240
از یکشنبه, 13 شهریور 1401
تا یکشنبه, 15 آبان 1401
ساعت برگزاری: 9:00-12:00
شهریه (تومان): 1,650,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA270
از یکشنبه, 05 تیر 1401
تا یکشنبه, 06 شهریور 1401
ساعت برگزاری: 9:00-12:00
شهریه (تومان): 1,650,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA271
از یکشنبه, 05 تیر 1401
تا یکشنبه, 06 شهریور 1401
ساعت برگزاری: 16:00-19:00
شهریه (تومان): 1,650,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: XOPA154
از چهارشنبه, 01 تیر 1401
تا چهارشنبه, 02 شهریور 1401
ساعت برگزاری: 9:00-12:00
شهریه (تومان): 2,300,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA269
از چهارشنبه, 01 تیر 1401
تا چهارشنبه, 02 شهریور 1401
ساعت برگزاری: 16:00-19:00
شهریه (تومان): 1,650,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB208
از پنج‌شنبه, 25 فروردین 1401
تا پنج‌شنبه, 19 خرداد 1401
ساعت برگزاری: 9:00-12:00
شهریه (تومان): 1,650,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: پنجشنبه جمعه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: XOPB136
از دوشنبه, 22 فروردین 1401
تا چهارشنبه, 18 خرداد 1401
ساعت برگزاری: 9:00-12:00
شهریه (تومان): 2,300,000
ظرفیت: 5
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB206
از دوشنبه, 22 فروردین 1401
تا چهارشنبه, 18 خرداد 1401
ساعت برگزاری: 16:00-19:00
شهریه (تومان): 1,650,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB207
از یکشنبه, 21 فروردین 1401
تا یکشنبه, 22 خرداد 1401
ساعت برگزاری: 16:00-19:00
شهریه (تومان): 1,650,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA236
از پنج‌شنبه, 30 دی 1400
تا پنج‌شنبه, 26 اسفند 1400
ساعت برگزاری: 9:00-12:00
شهریه (تومان): 1,150,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: پنجشنبه جمعه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA235
از دوشنبه, 27 دی 1400
تا دوشنبه, 23 اسفند 1400
ساعت برگزاری: 16:00-19:00
شهریه (تومان): 1,150,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: XOPA134
از دوشنبه, 27 دی 1400
تا دوشنبه, 23 اسفند 1400
ساعت برگزاری: 9:00-12:00
شهریه (تومان): 1,670,000
ظرفیت: 5
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA237
از یکشنبه, 26 دی 1400
تا سه‌شنبه, 24 اسفند 1400
ساعت برگزاری: 16:00-19:00
شهریه (تومان): 1,150,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB230
از پنج‌شنبه, 20 آبان 1400
تا جمعه, 17 دی 1400
ساعت برگزاری: 9:00-12:00
شهریه (تومان): 920,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: پنجشنبه جمعه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB231
از سه‌شنبه, 18 آبان 1400
تا سه‌شنبه, 14 دی 1400
ساعت برگزاری: 15:00-17:00
شهریه (تومان): 920,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: روزهای فرد
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: XOFB123
از شنبه, 15 آبان 1400
تا شنبه, 11 دی 1400
ساعت برگزاری: 9:00-12:00
شهریه (تومان): 1,320,000
ظرفیت: 5
روزهای برگزاری: شنبه دوشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB229
از شنبه, 15 آبان 1400
تا شنبه, 11 دی 1400
ساعت برگزاری: 15:00-17:00
شهریه (تومان): 920,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA185
از پنج‌شنبه, 11 شهریور 1400
تا جمعه, 07 آبان 1400
ساعت برگزاری: 9:00-12:00
شهریه (تومان): 770,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: پنجشنبه جمعه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA187
از یکشنبه, 07 شهریور 1400
تا یکشنبه, 09 آبان 1400
ساعت برگزاری: 15:00-17:00
شهریه (تومان): 770,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: روزهای فرد
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: XOFA115
از شنبه, 06 شهریور 1400
تا دوشنبه, 03 آبان 1400
ساعت برگزاری: 9:00-12:00
شهریه (تومان): 1,100,000
ظرفیت: 5
روزهای برگزاری: شنبه دوشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA186
از شنبه, 06 شهریور 1400
تا دوشنبه, 03 آبان 1400
ساعت برگزاری: 15:00-17:00
شهریه (تومان): 770,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
مونا نراقی

مونا نراقی

"If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you."
  • Bachelor's degree in Plant Pathology
  • Master's degree in Biotechnology
  • 15 years of teaching and supervising experience in Kish Institute of Science and Technology
  • Teacher Trainer
  • IELTS Instructor
  • Education Consultant