Logo
Wednesday 29th of May 2024
چهارشنبه, 09 خرداد 1403
دارای ظرفیت در حال تکمیل در حال اتمام اتمام‌ظرفیت تخفیف
دارای ظرفیت در حال تکمیل در حال اتمام اتمام‌ظرفیت تخفیف
Fundamental 1
کد کلاس: OFA184
از چهارشنبه, 10 شهریور 1400
تا چهارشنبه, 05 آبان 1400
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 770,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA183
از چهارشنبه, 10 شهریور 1400
تا چهارشنبه, 05 آبان 1400
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 770,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB212
از سه‌شنبه, 09 شهریور 1400
تا سه‌شنبه, 11 آبان 1400
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 770,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB211
از سه‌شنبه, 09 شهریور 1400
تا سه‌شنبه, 11 آبان 1400
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 770,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PA2377
از یکشنبه, 13 خرداد 1403
تا سه‌شنبه, 16 مرداد 1403
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 3,390,000
2,990,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
PRE 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PB2139
از یکشنبه, 06 خرداد 1403
تا سه‌شنبه, 09 مرداد 1403
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 3,790,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
شروع‌‌شده
PRE 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PA2374
از شنبه, 05 خرداد 1403
تا شنبه, 30 تیر 1403
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 3,390,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
شروع‌‌شده
PRE 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PA2375
از شنبه, 05 خرداد 1403
تا شنبه, 30 تیر 1403
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 3,390,000
2,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
شروع‌‌شده
PRE 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PA2376
از شنبه, 05 خرداد 1403
تا شنبه, 30 تیر 1403
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 3,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
شروع‌‌شده
PRE 1
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: PAN86
از پنج‌شنبه, 02 فروردین 1403
تا شنبه, 11 فروردین 1403
ساعت برگزاری: 9:00-14:00
شهریه (تومان): 3,790,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: همه روزه
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PB2056
از سه‌شنبه, 08 اسفند 1402
تا سه‌شنبه, 18 اردیبهشت 1403
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 2,990,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PA2271
از سه‌شنبه, 01 اسفند 1402
تا یکشنبه, 16 اردیبهشت 1403
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 3,590,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PA2248
از شنبه, 28 بهمن 1402
تا چهارشنبه, 12 اردیبهشت 1403
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 2,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PA2247
از شنبه, 28 بهمن 1402
تا چهارشنبه, 12 اردیبهشت 1403
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 2,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PA2249
از شنبه, 28 بهمن 1402
تا چهارشنبه, 12 اردیبهشت 1403
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 3,590,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PB1971
از چهارشنبه, 22 آذر 1402
تا چهارشنبه, 18 بهمن 1402
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PB1972
از چهارشنبه, 22 آذر 1402
تا چهارشنبه, 18 بهمن 1402
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PB1973
از چهارشنبه, 22 آذر 1402
تا چهارشنبه, 18 بهمن 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PB1974
از سه‌شنبه, 21 آذر 1402
تا سه‌شنبه, 24 بهمن 1402
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PB1975
از سه‌شنبه, 21 آذر 1402
تا سه‌شنبه, 24 بهمن 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PA2192
از سه‌شنبه, 21 آذر 1402
تا سه‌شنبه, 24 بهمن 1402
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PB1945
از یکشنبه, 16 مهر 1402
تا یکشنبه, 12 آذر 1402
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PA2131
از یکشنبه, 16 مهر 1402
تا یکشنبه, 12 آذر 1402
ساعت برگزاری: 10:0-13:0
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PA2132
از یکشنبه, 16 مهر 1402
تا یکشنبه, 12 آذر 1402
ساعت برگزاری: 17:0-20:0
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PA2130
از شنبه, 15 مهر 1402
تا شنبه, 11 آذر 1402
ساعت برگزاری: 17:0-20:0
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PA2129
از شنبه, 15 مهر 1402
تا شنبه, 11 آذر 1402
ساعت برگزاری: 14:0-17:0
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PA2128
از شنبه, 15 مهر 1402
تا شنبه, 11 آذر 1402
ساعت برگزاری: 10:0-13:0
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PB1867
از شنبه, 31 تیر 1402
تا شنبه, 01 مهر 1402
ساعت برگزاری: 17:0-20:0
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PB1865
از شنبه, 31 تیر 1402
تا شنبه, 01 مهر 1402
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PB1866
از شنبه, 31 تیر 1402
تا شنبه, 01 مهر 1402
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PB1862
از سه‌شنبه, 20 تیر 1402
تا سه‌شنبه, 14 شهریور 1402
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PB1864
از سه‌شنبه, 20 تیر 1402
تا سه‌شنبه, 14 شهریور 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PA2048
از سه‌شنبه, 20 تیر 1402
تا سه‌شنبه, 14 شهریور 1402
ساعت برگزاری: 14:0-17:0
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PA1973
از چهارشنبه, 27 اردیبهشت 1402
تا چهارشنبه, 21 تیر 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PA1972
از چهارشنبه, 27 اردیبهشت 1402
تا چهارشنبه, 21 تیر 1402
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PA1971
از چهارشنبه, 27 اردیبهشت 1402
تا چهارشنبه, 21 تیر 1402
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PA1969
از یکشنبه, 10 اردیبهشت 1402
تا یکشنبه, 11 تیر 1402
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PA1968
از یکشنبه, 10 اردیبهشت 1402
تا یکشنبه, 11 تیر 1402
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PA1970
از یکشنبه, 10 اردیبهشت 1402
تا یکشنبه, 11 تیر 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: FBN63
از چهارشنبه, 02 فروردین 1402
تا جمعه, 11 فروردین 1402
ساعت برگزاری: 9:00-14:00
شهریه (تومان): 2,390,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: همه روزه
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PB1761
از چهارشنبه, 12 بهمن 1401
تا چهارشنبه, 13 اردیبهشت 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PB1762
از چهارشنبه, 12 بهمن 1401
تا چهارشنبه, 13 اردیبهشت 1402
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1561
از چهارشنبه, 12 بهمن 1401
تا چهارشنبه, 13 اردیبهشت 1402
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 2,390,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1562
از سه‌شنبه, 11 بهمن 1401
تا سه‌شنبه, 22 فروردین 1402
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 2,390,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1564
از سه‌شنبه, 11 بهمن 1401
تا سه‌شنبه, 22 فروردین 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 2,390,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1563
از سه‌شنبه, 11 بهمن 1401
تا سه‌شنبه, 22 فروردین 1402
ساعت برگزاری: 14:0-17:0
شهریه (تومان): 2,390,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1524
از چهارشنبه, 02 آذر 1401
تا چهارشنبه, 28 دی 1401
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 1,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PA1854
از چهارشنبه, 02 آذر 1401
تا چهارشنبه, 28 دی 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 2,390,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1525
از چهارشنبه, 02 آذر 1401
تا چهارشنبه, 28 دی 1401
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 1,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FA1013
از سه‌شنبه, 01 آذر 1401
تا یکشنبه, 02 بهمن 1401
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 1,990,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FA1015
از سه‌شنبه, 01 آذر 1401
تا یکشنبه, 02 بهمن 1401
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 1,990,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FA1014
از سه‌شنبه, 01 آذر 1401
تا یکشنبه, 02 بهمن 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,990,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1491
از یکشنبه, 20 شهریور 1401
تا یکشنبه, 22 آبان 1401
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 1,500,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1492
از یکشنبه, 20 شهریور 1401
تا یکشنبه, 22 آبان 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,500,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1496
از یکشنبه, 20 شهریور 1401
تا یکشنبه, 22 آبان 1401
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 1,500,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1490
از شنبه, 05 شهریور 1401
تا شنبه, 07 آبان 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,500,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1489
از شنبه, 05 شهریور 1401
تا شنبه, 07 آبان 1401
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 1,500,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1488
از شنبه, 05 شهریور 1401
تا شنبه, 07 آبان 1401
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 1,500,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1454
از سه‌شنبه, 07 تیر 1401
تا سه‌شنبه, 08 شهریور 1401
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 1,500,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1455
از سه‌شنبه, 07 تیر 1401
تا سه‌شنبه, 08 شهریور 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,500,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1451
از شنبه, 04 تیر 1401
تا شنبه, 29 مرداد 1401
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 1,500,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1453
از شنبه, 04 تیر 1401
تا شنبه, 29 مرداد 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,500,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1452
از شنبه, 04 تیر 1401
تا شنبه, 29 مرداد 1401
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 1,500,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FA945
از یکشنبه, 28 فروردین 1401
تا یکشنبه, 29 خرداد 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,500,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FA944
از یکشنبه, 28 فروردین 1401
تا یکشنبه, 29 خرداد 1401
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 1,500,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FA943
از یکشنبه, 28 فروردین 1401
تا یکشنبه, 29 خرداد 1401
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 1,500,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FA938
از شنبه, 20 فروردین 1401
تا شنبه, 21 خرداد 1401
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 1,500,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FA937
از شنبه, 20 فروردین 1401
تا شنبه, 21 خرداد 1401
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 1,500,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: FAN51
از سه‌شنبه, 02 فروردین 1401
تا پنج‌شنبه, 11 فروردین 1401
ساعت برگزاری: 9:00-14:00
شهریه (تومان): 1,200,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: همه روزه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1407
از چهارشنبه, 29 دی 1400
تا چهارشنبه, 25 اسفند 1400
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 1,200,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1406
از چهارشنبه, 29 دی 1400
تا چهارشنبه, 25 اسفند 1400
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 1,200,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1401
از سه‌شنبه, 28 دی 1400
تا سه‌شنبه, 16 فروردین 1401
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 1,050,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1400
از سه‌شنبه, 28 دی 1400
تا سه‌شنبه, 16 فروردین 1401
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 1,050,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1399
از سه‌شنبه, 28 دی 1400
تا سه‌شنبه, 16 فروردین 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,050,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FA903
از یکشنبه, 23 آبان 1400
تا یکشنبه, 19 دی 1400
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 1,050,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FA904
از یکشنبه, 23 آبان 1400
تا یکشنبه, 19 دی 1400
ساعت برگزاری: 10:0-13:0
شهریه (تومان): 1,050,000
ظرفیت: 9
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FA902
از یکشنبه, 23 آبان 1400
تا یکشنبه, 19 دی 1400
ساعت برگزاری: 17:0-20:0
شهریه (تومان): 1,050,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1384
از شنبه, 22 آبان 1400
تا شنبه, 18 دی 1400
ساعت برگزاری: 17:0-20:0
شهریه (تومان): 1,050,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1383
از شنبه, 22 آبان 1400
تا شنبه, 18 دی 1400
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 1,050,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1382
از شنبه, 22 آبان 1400
تا شنبه, 18 دی 1400
ساعت برگزاری: 10:0-13:0
شهریه (تومان): 1,050,000
ظرفیت: 9
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
محدثه محمدی

محدثه محمدی

"Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever"
  • Trained teacher (2016)
  • ESA TTC assistant 
  • ESA teaching workshop holder