Logo
Friday 31st of March 2023
جمعه, 11 فروردین 1402
دارای ظرفیت در حال تکمیل در حال اتمام اتمام‌ظرفیت تخفیف
دارای ظرفیت در حال تکمیل در حال اتمام اتمام‌ظرفیت تخفیف
Fundamental 1
کد کلاس: OFA184
از چهارشنبه, 10 شهریور 1400
تا چهارشنبه, 05 آبان 1400
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 770,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA183
از چهارشنبه, 10 شهریور 1400
تا چهارشنبه, 05 آبان 1400
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 770,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB212
از سه‌شنبه, 09 شهریور 1400
تا سه‌شنبه, 11 آبان 1400
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 770,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB211
از سه‌شنبه, 09 شهریور 1400
تا سه‌شنبه, 11 آبان 1400
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 770,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: FBN63
از چهارشنبه, 02 فروردین 1402
تا جمعه, 11 فروردین 1402
ساعت برگزاری: 9:00-14:00
شهریه (تومان): 2,390,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: همه روزه
شروع‌‌شده
PRE 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PB1762
از چهارشنبه, 12 بهمن 1401
تا چهارشنبه, 13 اردیبهشت 1402
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
شروع‌‌شده
PRE 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PB1761
از چهارشنبه, 12 بهمن 1401
تا چهارشنبه, 13 اردیبهشت 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
شروع‌‌شده
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1561
از چهارشنبه, 12 بهمن 1401
تا چهارشنبه, 13 اردیبهشت 1402
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 2,390,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
شروع‌‌شده
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1563
از سه‌شنبه, 11 بهمن 1401
تا سه‌شنبه, 22 فروردین 1402
ساعت برگزاری: 14:0-17:0
شهریه (تومان): 2,390,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
شروع‌‌شده
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1562
از سه‌شنبه, 11 بهمن 1401
تا سه‌شنبه, 22 فروردین 1402
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 2,390,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
شروع‌‌شده
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1564
از سه‌شنبه, 11 بهمن 1401
تا سه‌شنبه, 22 فروردین 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 2,390,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
شروع‌‌شده
PRE 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PA1854
از چهارشنبه, 02 آذر 1401
تا چهارشنبه, 28 دی 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 2,390,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1525
از چهارشنبه, 02 آذر 1401
تا چهارشنبه, 28 دی 1401
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 1,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1524
از چهارشنبه, 02 آذر 1401
تا چهارشنبه, 28 دی 1401
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 1,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FA1015
از سه‌شنبه, 01 آذر 1401
تا یکشنبه, 02 بهمن 1401
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 1,990,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FA1013
از سه‌شنبه, 01 آذر 1401
تا یکشنبه, 02 بهمن 1401
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 1,990,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FA1014
از سه‌شنبه, 01 آذر 1401
تا یکشنبه, 02 بهمن 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,990,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1491
از یکشنبه, 20 شهریور 1401
تا یکشنبه, 22 آبان 1401
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 1,500,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1496
از یکشنبه, 20 شهریور 1401
تا یکشنبه, 22 آبان 1401
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 1,500,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1492
از یکشنبه, 20 شهریور 1401
تا یکشنبه, 22 آبان 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,500,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1488
از شنبه, 05 شهریور 1401
تا شنبه, 07 آبان 1401
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 1,500,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1490
از شنبه, 05 شهریور 1401
تا شنبه, 07 آبان 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,500,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1489
از شنبه, 05 شهریور 1401
تا شنبه, 07 آبان 1401
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 1,500,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1454
از سه‌شنبه, 07 تیر 1401
تا سه‌شنبه, 08 شهریور 1401
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 1,500,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1455
از سه‌شنبه, 07 تیر 1401
تا سه‌شنبه, 08 شهریور 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,500,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1451
از شنبه, 04 تیر 1401
تا شنبه, 29 مرداد 1401
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 1,500,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1452
از شنبه, 04 تیر 1401
تا شنبه, 29 مرداد 1401
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 1,500,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1453
از شنبه, 04 تیر 1401
تا شنبه, 29 مرداد 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,500,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FA945
از یکشنبه, 28 فروردین 1401
تا یکشنبه, 29 خرداد 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,500,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FA944
از یکشنبه, 28 فروردین 1401
تا یکشنبه, 29 خرداد 1401
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 1,500,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FA943
از یکشنبه, 28 فروردین 1401
تا یکشنبه, 29 خرداد 1401
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 1,500,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FA937
از شنبه, 20 فروردین 1401
تا شنبه, 21 خرداد 1401
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 1,500,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FA938
از شنبه, 20 فروردین 1401
تا شنبه, 21 خرداد 1401
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 1,500,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: FAN51
از سه‌شنبه, 02 فروردین 1401
تا پنج‌شنبه, 11 فروردین 1401
ساعت برگزاری: 9:00-14:00
شهریه (تومان): 1,200,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: همه روزه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1407
از چهارشنبه, 29 دی 1400
تا چهارشنبه, 25 اسفند 1400
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 1,200,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1406
از چهارشنبه, 29 دی 1400
تا چهارشنبه, 25 اسفند 1400
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 1,200,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1401
از سه‌شنبه, 28 دی 1400
تا سه‌شنبه, 16 فروردین 1401
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 1,050,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1399
از سه‌شنبه, 28 دی 1400
تا سه‌شنبه, 16 فروردین 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,050,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1400
از سه‌شنبه, 28 دی 1400
تا سه‌شنبه, 16 فروردین 1401
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 1,050,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FA903
از یکشنبه, 23 آبان 1400
تا یکشنبه, 19 دی 1400
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 1,050,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FA904
از یکشنبه, 23 آبان 1400
تا یکشنبه, 19 دی 1400
ساعت برگزاری: 10:0-13:0
شهریه (تومان): 1,050,000
ظرفیت: 9
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FA902
از یکشنبه, 23 آبان 1400
تا یکشنبه, 19 دی 1400
ساعت برگزاری: 17:0-20:0
شهریه (تومان): 1,050,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1383
از شنبه, 22 آبان 1400
تا شنبه, 18 دی 1400
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 1,050,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1382
از شنبه, 22 آبان 1400
تا شنبه, 18 دی 1400
ساعت برگزاری: 10:0-13:0
شهریه (تومان): 1,050,000
ظرفیت: 9
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1384
از شنبه, 22 آبان 1400
تا شنبه, 18 دی 1400
ساعت برگزاری: 17:0-20:0
شهریه (تومان): 1,050,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
محدثه محمدی

محدثه محمدی

"Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever"
  • Trained teacher (2016)
  • ESA TTC assistant 
  • ESA teaching workshop holder