Logo
Wednesday 24th of April 2024
چهارشنبه, 05 اردیبهشت 1403
دارای ظرفیت در حال تکمیل در حال اتمام اتمام‌ظرفیت تخفیف
دارای ظرفیت در حال تکمیل در حال اتمام اتمام‌ظرفیت تخفیف
PRE 1
کد کلاس: OPA496
از پنج‌شنبه, 02 فروردین 1403
تا شنبه, 11 فروردین 1403
ساعت برگزاری: 9:00-14:00
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: همه روزه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB356
از پنج‌شنبه, 02 آذر 1402
تا پنج‌شنبه, 28 دی 1402
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 2,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: سه شنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA451
از پنج‌شنبه, 02 آذر 1402
تا پنج‌شنبه, 28 دی 1402
ساعت برگزاری: 10:30-13:30
شهریه (تومان): 2,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: سه شنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA452
از پنج‌شنبه, 02 آذر 1402
تا پنج‌شنبه, 28 دی 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 2,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: سه شنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB327
از سه‌شنبه, 21 شهریور 1402
تا سه‌شنبه, 23 آبان 1402
ساعت برگزاری: 10:30-13:30
شهریه (تومان): 2,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: سه شنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB328
از سه‌شنبه, 21 شهریور 1402
تا سه‌شنبه, 23 آبان 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 2,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: سه شنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA409
از سه‌شنبه, 21 شهریور 1402
تا سه‌شنبه, 23 آبان 1402
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 2,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: سه شنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA390
از سه‌شنبه, 13 تیر 1402
تا پنج‌شنبه, 09 شهریور 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 2,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: سه شنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA384
از سه‌شنبه, 13 تیر 1402
تا پنج‌شنبه, 09 شهریور 1402
ساعت برگزاری: 10:30-13:30
شهریه (تومان): 2,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: سه شنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB315
از سه‌شنبه, 13 تیر 1402
تا پنج‌شنبه, 09 شهریور 1402
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 2,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: سه شنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA355
از چهارشنبه, 06 اردیبهشت 1402
تا دوشنبه, 05 تیر 1402
ساعت برگزاری: 18:0-21:0
شهریه (تومان): 1,990,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA354
از چهارشنبه, 06 اردیبهشت 1402
تا دوشنبه, 05 تیر 1402
ساعت برگزاری: 15:0-18:0
شهریه (تومان): 2,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB289
از سه‌شنبه, 05 اردیبهشت 1402
تا پنج‌شنبه, 01 تیر 1402
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 2,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: سه شنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: PBPETRO111
از پنج‌شنبه, 24 فروردین 1402
تا سه‌شنبه, 23 خرداد 1402
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 0
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: سه شنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA346
از چهارشنبه, 02 فروردین 1402
تا جمعه, 11 فروردین 1402
ساعت برگزاری: 9:0-14:0
شهریه (تومان): 2,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: همه روزه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA339
از دوشنبه, 10 بهمن 1401
تا دوشنبه, 28 فروردین 1402
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 2,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB278
از دوشنبه, 10 بهمن 1401
تا دوشنبه, 28 فروردین 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,990,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA340
از پنج‌شنبه, 06 بهمن 1401
تا پنج‌شنبه, 17 فروردین 1402
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 1,990,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: سه شنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB279
از پنج‌شنبه, 06 بهمن 1401
تا پنج‌شنبه, 17 فروردین 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,990,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: سه شنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA314
از دوشنبه, 30 آبان 1401
تا دوشنبه, 26 دی 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,690,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA317
از پنج‌شنبه, 26 آبان 1401
تا سه‌شنبه, 27 دی 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,690,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: سه شنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA313
از پنج‌شنبه, 26 آبان 1401
تا پنج‌شنبه, 22 دی 1401
ساعت برگزاری: 13:00-16:00
شهریه (تومان): 1,690,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA312
از پنج‌شنبه, 26 آبان 1401
تا پنج‌شنبه, 22 دی 1401
ساعت برگزاری: 9:00-12:00
شهریه (تومان): 2,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: XOPB149
از چهارشنبه, 12 مرداد 1401
تا شنبه, 09 مهر 1401
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 2,300,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB236
از چهارشنبه, 12 مرداد 1401
تا شنبه, 09 مهر 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,650,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB235
از چهارشنبه, 12 مرداد 1401
تا شنبه, 09 مهر 1401
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 1,650,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA259
از شنبه, 31 اردیبهشت 1401
تا چهارشنبه, 29 تیر 1401
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 1,650,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA256
از شنبه, 31 اردیبهشت 1401
تا چهارشنبه, 29 تیر 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,650,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: XOPA148
از شنبه, 31 اردیبهشت 1401
تا چهارشنبه, 29 تیر 1401
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 2,300,000
ظرفیت: 5
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB197
از سه‌شنبه, 02 فروردین 1401
تا پنج‌شنبه, 11 فروردین 1401
ساعت برگزاری: 9:00-14:00
شهریه (تومان): 1,320,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: همه روزه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB200
از شنبه, 30 بهمن 1400
تا شنبه, 17 اردیبهشت 1401
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 1,320,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB201
از شنبه, 30 بهمن 1400
تا شنبه, 17 اردیبهشت 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,320,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA224
از چهارشنبه, 24 آذر 1400
تا چهارشنبه, 20 بهمن 1400
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 1,150,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA225
از چهارشنبه, 24 آذر 1400
تا چهارشنبه, 20 بهمن 1400
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,150,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB190
از سه‌شنبه, 23 آذر 1400
تا سه‌شنبه, 19 بهمن 1400
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,150,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB189
از سه‌شنبه, 23 آذر 1400
تا سه‌شنبه, 19 بهمن 1400
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 1,150,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA211
از یکشنبه, 11 مهر 1400
تا یکشنبه, 14 آذر 1400
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 950,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA210
از یکشنبه, 11 مهر 1400
تا یکشنبه, 14 آذر 1400
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 950,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA167
از یکشنبه, 23 خرداد 1400
تا یکشنبه, 17 مرداد 1400
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 950,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA168
از یکشنبه, 23 خرداد 1400
تا یکشنبه, 17 مرداد 1400
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 950,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA156
از یکشنبه, 19 اردیبهشت 1400
تا سه‌شنبه, 15 تیر 1400
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 770,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PA1642
از سه‌شنبه, 30 دی 1399
تا سه‌شنبه, 26 اسفند 1399
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 860,000
ظرفیت: 7
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1+2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: F466
از یکشنبه, 25 آبان 1399
تا سه‌شنبه, 26 اسفند 1399
ساعت برگزاری: 10:0-14:0
شهریه (تومان): 1,120,000
ظرفیت: 9
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PA1641
از شنبه, 12 مهر 1399
تا چهارشنبه, 17 دی 1399
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 860,000
ظرفیت: 7
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1+2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: F465
از شنبه, 12 مهر 1399
تا چهارشنبه, 03 دی 1399
ساعت برگزاری: 10:00-14:00
شهریه (تومان): 1,120,000
ظرفیت: 7
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: PA1613
از سه‌شنبه, 28 مرداد 1399
تا یکشنبه, 09 آذر 1399
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 860,000
ظرفیت: 8
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1+2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: F452
از یکشنبه, 05 مرداد 1399
تا سه‌شنبه, 06 آبان 1399
ساعت برگزاری: 9:00-13:00
شهریه (تومان): 1,120,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1+2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: F453
از شنبه, 04 مرداد 1399
تا شنبه, 22 شهریور 1399
ساعت برگزاری: 9:00-13:00
شهریه (تومان): 1,120,000
ظرفیت: 7
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FA772
از شنبه, 12 بهمن 1398
تا چهارشنبه, 11 تیر 1399
ساعت برگزاری: 15:00-17:00
شهریه (تومان): 435,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FA773
از شنبه, 12 بهمن 1398
تا چهارشنبه, 11 تیر 1399
ساعت برگزاری: 17:00-19:00
شهریه (تومان): 435,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FA774
از شنبه, 12 بهمن 1398
تا چهارشنبه, 11 تیر 1399
ساعت برگزاری: 19:00-21:00
شهریه (تومان): 435,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
Fundamental 1+2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: F430
از سه‌شنبه, 10 دی 1398
تا سه‌شنبه, 03 تیر 1399
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 840,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1150
از شنبه, 16 آذر 1398
تا دوشنبه, 30 دی 1398
ساعت برگزاری: 15:00-17:00
شهریه (تومان): 435,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1151
از شنبه, 16 آذر 1398
تا دوشنبه, 30 دی 1398
ساعت برگزاری: 17:00-19:00
شهریه (تومان): 435,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1152
از شنبه, 16 آذر 1398
تا دوشنبه, 30 دی 1398
ساعت برگزاری: 19:00-21:00
شهریه (تومان): 435,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PA1466
از یکشنبه, 12 آبان 1398
تا یکشنبه, 08 دی 1398
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 657,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PA1467
از یکشنبه, 12 آبان 1398
تا یکشنبه, 08 دی 1398
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 657,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1107
از چهارشنبه, 17 مهر 1398
تا چهارشنبه, 06 آذر 1398
ساعت برگزاری: 15:00-17:00
شهریه (تومان): 435,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1108
از چهارشنبه, 17 مهر 1398
تا چهارشنبه, 06 آذر 1398
ساعت برگزاری: 17:00-19:00
شهریه (تومان): 435,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1109
از چهارشنبه, 17 مهر 1398
تا چهارشنبه, 06 آذر 1398
ساعت برگزاری: 19:00-21:00
شهریه (تومان): 435,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FA691
از شنبه, 19 مرداد 1398
تا شنبه, 06 مهر 1398
ساعت برگزاری: 19:00-21:00
شهریه (تومان): 435,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FA689
از شنبه, 19 مرداد 1398
تا شنبه, 06 مهر 1398
ساعت برگزاری: 15:00-17:00
شهریه (تومان): 435,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FA690
از شنبه, 19 مرداد 1398
تا شنبه, 06 مهر 1398
ساعت برگزاری: 17:00-19:00
شهریه (تومان): 435,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FA661
از پنج‌شنبه, 06 تیر 1398
تا پنج‌شنبه, 24 مرداد 1398
ساعت برگزاری: 14:30-19:30
شهریه (تومان): 385,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: پنجشنبه
پایان‌کلاس
مینا مشعشعی

مینا مشعشعی

"Nothing in this very world can take the place of perseverance and persistence. They alone are omnipotent."
  • I graduated from Semnan University with a master's in English teaching . I have been teaching English for 14 years. I have always been intrigued by English movies.