Logo
Saturday 18th of May 2024
شنبه, 29 اردیبهشت 1403
دارای ظرفیت در حال تکمیل در حال اتمام اتمام‌ظرفیت تخفیف
دارای ظرفیت در حال تکمیل در حال اتمام اتمام‌ظرفیت تخفیف
PRE 2
کد کلاس: OPB395
از پنج‌شنبه, 13 اردیبهشت 1403
تا پنج‌شنبه, 14 تیر 1403
ساعت برگزاری: 9:0-14:0
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: پنجشنبه
شروع‌‌شده
PRE 1
کد کلاس: OPA499
از دوشنبه, 10 اردیبهشت 1403
تا دوشنبه, 11 تیر 1403
ساعت برگزاری: 18:0-20:0
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
شروع‌‌شده
PRE 2
کد کلاس: OPB393
از دوشنبه, 10 اردیبهشت 1403
تا دوشنبه, 11 تیر 1403
ساعت برگزاری: 16:0-18:0
شهریه (تومان): 3,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
شروع‌‌شده
PRE 1
کد کلاس: OPA500
از یکشنبه, 09 اردیبهشت 1403
تا یکشنبه, 10 تیر 1403
ساعت برگزاری: 14:0-17:0
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
شروع‌‌شده
PRE 2
کد کلاس: OPB394
از یکشنبه, 09 اردیبهشت 1403
تا یکشنبه, 10 تیر 1403
ساعت برگزاری: 10:0-13:0
شهریه (تومان): 2,950,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
شروع‌‌شده
PRE 1
کد کلاس: OPA474
از پنج‌شنبه, 12 بهمن 1402
تا پنج‌شنبه, 30 فروردین 1403
ساعت برگزاری: 9:00-14:30
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB373
از چهارشنبه, 11 بهمن 1402
تا شنبه, 25 فروردین 1403
ساعت برگزاری: 18:00-20:00
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA473
از چهارشنبه, 11 بهمن 1402
تا شنبه, 25 فروردین 1403
ساعت برگزاری: 16:00-18:00
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA475
از سه‌شنبه, 10 بهمن 1402
تا سه‌شنبه, 28 فروردین 1403
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 2,950,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB374
از سه‌شنبه, 10 بهمن 1402
تا سه‌شنبه, 28 فروردین 1403
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 2,950,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB347
از یکشنبه, 05 آذر 1402
تا سه‌شنبه, 03 بهمن 1402
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 2,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA445
از یکشنبه, 05 آذر 1402
تا سه‌شنبه, 03 بهمن 1402
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 2,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB346
از پنج‌شنبه, 02 آذر 1402
تا پنج‌شنبه, 28 دی 1402
ساعت برگزاری: 9:00-14:30
شهریه (تومان): 2,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB345
از چهارشنبه, 01 آذر 1402
تا چهارشنبه, 27 دی 1402
ساعت برگزاری: 16:00-18:00
شهریه (تومان): 2,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA444
از چهارشنبه, 01 آذر 1402
تا چهارشنبه, 27 دی 1402
ساعت برگزاری: 18:00-20:00
شهریه (تومان): 2,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA411
از پنج‌شنبه, 30 شهریور 1402
تا پنج‌شنبه, 18 آبان 1402
ساعت برگزاری: 9:00-15:15
شهریه (تومان): 2,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB331
از سه‌شنبه, 21 شهریور 1402
تا سه‌شنبه, 23 آبان 1402
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 2,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA422
از سه‌شنبه, 21 شهریور 1402
تا سه‌شنبه, 23 آبان 1402
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 2,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA410
از دوشنبه, 20 شهریور 1402
تا چهارشنبه, 17 آبان 1402
ساعت برگزاری: 16:00-18:00
شهریه (تومان): 2,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB332
از دوشنبه, 20 شهریور 1402
تا چهارشنبه, 17 آبان 1402
ساعت برگزاری: 18:00-20:00
شهریه (تومان): 2,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB313
از پنج‌شنبه, 15 تیر 1402
تا پنج‌شنبه, 09 شهریور 1402
ساعت برگزاری: 9:0-15:0
شهریه (تومان): 2,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA385
از چهارشنبه, 14 تیر 1402
تا چهارشنبه, 08 شهریور 1402
ساعت برگزاری: 18:00-20:00
شهریه (تومان): 2,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB314
از چهارشنبه, 14 تیر 1402
تا چهارشنبه, 08 شهریور 1402
ساعت برگزاری: 16:00-18:00
شهریه (تومان): 2,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA386
از سه‌شنبه, 13 تیر 1402
تا سه‌شنبه, 07 شهریور 1402
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 2,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA372
از پنج‌شنبه, 07 اردیبهشت 1402
تا پنج‌شنبه, 25 خرداد 1402
ساعت برگزاری: 9:0-15:0
شهریه (تومان): 2,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA371
از چهارشنبه, 06 اردیبهشت 1402
تا شنبه, 03 تیر 1402
ساعت برگزاری: 16:0-18:0
شهریه (تومان): 1,990,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB296
از چهارشنبه, 06 اردیبهشت 1402
تا شنبه, 03 تیر 1402
ساعت برگزاری: 18:00-20:00
شهریه (تومان): 1,990,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB294
از سه‌شنبه, 05 اردیبهشت 1402
تا سه‌شنبه, 06 تیر 1402
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 2,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA337
از یکشنبه, 09 بهمن 1401
تا یکشنبه, 20 فروردین 1402
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 2,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA336
از شنبه, 08 بهمن 1401
تا دوشنبه, 21 فروردین 1402
ساعت برگزاری: 16:00-18:00
شهریه (تومان): 1,990,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA338
از شنبه, 08 بهمن 1401
تا دوشنبه, 21 فروردین 1402
ساعت برگزاری: 18:00-20:00
شهریه (تومان): 1,990,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA323
از چهارشنبه, 30 آذر 1401
تا چهارشنبه, 26 بهمن 1401
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 2,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB266
از یکشنبه, 29 آبان 1401
تا سه‌شنبه, 27 دی 1401
ساعت برگزاری: 13:0-16:0
شهریه (تومان): 1,690,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB258
از شنبه, 28 آبان 1401
تا شنبه, 24 دی 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,690,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB257
از شنبه, 28 آبان 1401
تا شنبه, 24 دی 1401
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 1,690,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA285
از چهارشنبه, 16 شهریور 1401
تا چهارشنبه, 18 آبان 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,650,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA284
از چهارشنبه, 16 شهریور 1401
تا چهارشنبه, 18 آبان 1401
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 1,650,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: XOPA161
از یکشنبه, 13 شهریور 1401
تا یکشنبه, 15 آبان 1401
ساعت برگزاری: 13:00-16:00
شهریه (تومان): 2,300,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: XOPB144
از یکشنبه, 05 تیر 1401
تا یکشنبه, 06 شهریور 1401
ساعت برگزاری: 13:00-16:00
شهریه (تومان): 2,300,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB228
از چهارشنبه, 01 تیر 1401
تا چهارشنبه, 26 مرداد 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,650,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB227
از چهارشنبه, 01 تیر 1401
تا چهارشنبه, 26 مرداد 1401
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 1,650,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: XOPA141
از یکشنبه, 21 فروردین 1401
تا یکشنبه, 22 خرداد 1401
ساعت برگزاری: 12:00-15:00
شهریه (تومان): 2,300,000
ظرفیت: 5
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA249
از شنبه, 20 فروردین 1401
تا شنبه, 21 خرداد 1401
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 1,650,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA250
از شنبه, 20 فروردین 1401
تا شنبه, 21 خرداد 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,650,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB194
از دوشنبه, 27 دی 1400
تا دوشنبه, 23 اسفند 1400
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 1,150,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB193
از شنبه, 25 دی 1400
تا شنبه, 21 اسفند 1400
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,150,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB192
از شنبه, 25 دی 1400
تا شنبه, 21 اسفند 1400
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 1,150,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA215
از پنج‌شنبه, 20 آبان 1400
تا پنج‌شنبه, 16 دی 1400
ساعت برگزاری: 14:0-17:0
شهریه (تومان): 1,150,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA213
از شنبه, 15 آبان 1400
تا شنبه, 11 دی 1400
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 1,150,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA214
از شنبه, 15 آبان 1400
تا شنبه, 11 دی 1400
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,150,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB166
از دوشنبه, 08 شهریور 1400
تا دوشنبه, 10 آبان 1400
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 950,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB164
از شنبه, 06 شهریور 1400
تا شنبه, 01 آبان 1400
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 950,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB165
از شنبه, 06 شهریور 1400
تا شنبه, 01 آبان 1400
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 950,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA174
از پنج‌شنبه, 27 خرداد 1400
تا جمعه, 22 مرداد 1400
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 950,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: پنجشنبه جمعه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA172
از شنبه, 22 خرداد 1400
تا چهارشنبه, 20 مرداد 1400
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 950,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA173
از شنبه, 22 خرداد 1400
تا چهارشنبه, 20 مرداد 1400
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 950,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PA1644
از شنبه, 27 دی 1399
تا دوشنبه, 25 اسفند 1399
ساعت برگزاری: 17:00-19:00
شهریه (تومان): 860,000
ظرفیت: 9
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PA1645
از شنبه, 24 آبان 1399
تا چهارشنبه, 29 بهمن 1399
ساعت برگزاری: 15:00-17:00
شهریه (تومان): 860,000
ظرفیت: 8
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PB1558
از پنج‌شنبه, 22 آبان 1399
تا پنج‌شنبه, 14 اسفند 1399
ساعت برگزاری: 14:00-19:00
شهریه (تومان): 860,000
ظرفیت: 9
روزهای برگزاری: پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PB1542
از شنبه, 01 شهریور 1399
تا دوشنبه, 12 آبان 1399
ساعت برگزاری: 15:00-17:00
شهریه (تومان): 860,000
ظرفیت: 7
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PB1541
از شنبه, 01 شهریور 1399
تا دوشنبه, 10 آذر 1399
ساعت برگزاری: 17:00-19:00
شهریه (تومان): 860,000
ظرفیت: 7
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PA1602
از پنج‌شنبه, 02 مرداد 1399
تا پنج‌شنبه, 03 مهر 1399
ساعت برگزاری: 14:30-19:30
شهریه (تومان): 860,000
ظرفیت: 9
روزهای برگزاری: پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PA1576
از شنبه, 03 اسفند 1398
تا چهارشنبه, 15 مرداد 1399
ساعت برگزاری: 15:00-17:00
شهریه (تومان): 657,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PA1575
از شنبه, 03 اسفند 1398
تا چهارشنبه, 15 مرداد 1399
ساعت برگزاری: 17:00-19:00
شهریه (تومان): 657,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PA1574
از شنبه, 03 اسفند 1398
تا چهارشنبه, 15 مرداد 1399
ساعت برگزاری: 19:00-21:00
شهریه (تومان): 657,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PB1444
از پنج‌شنبه, 19 دی 1398
تا پنج‌شنبه, 22 خرداد 1399
ساعت برگزاری: 14:30-19:30
شهریه (تومان): 657,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PB1424
از چهارشنبه, 20 آذر 1398
تا شنبه, 19 بهمن 1398
ساعت برگزاری: 19:00-21:00
شهریه (تومان): 657,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PB1425
از چهارشنبه, 20 آذر 1398
تا شنبه, 19 بهمن 1398
ساعت برگزاری: 17:00-19:00
شهریه (تومان): 657,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PB1426
از چهارشنبه, 20 آذر 1398
تا شنبه, 19 بهمن 1398
ساعت برگزاری: 15:00-17:00
شهریه (تومان): 657,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PA1419
از پنج‌شنبه, 25 مهر 1398
تا پنج‌شنبه, 28 آذر 1398
ساعت برگزاری: 14:30-19:30
شهریه (تومان): 657,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PA1416
از شنبه, 06 مهر 1398
تا چهارشنبه, 06 آذر 1398
ساعت برگزاری: 19:00-21:00
شهریه (تومان): 657,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PA1417
از شنبه, 06 مهر 1398
تا چهارشنبه, 06 آذر 1398
ساعت برگزاری: 17:00-19:00
شهریه (تومان): 657,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PA1418
از شنبه, 06 مهر 1398
تا چهارشنبه, 06 آذر 1398
ساعت برگزاری: 15:00-17:00
شهریه (تومان): 657,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PB1315
از پنج‌شنبه, 03 مرداد 1398
تا پنج‌شنبه, 04 مهر 1398
ساعت برگزاری: 14:30-19:30
شهریه (تومان): 577,000
ظرفیت: 16
روزهای برگزاری: پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PB1312
از دوشنبه, 24 تیر 1398
تا شنبه, 23 شهریور 1398
ساعت برگزاری: 19:00-21:00
شهریه (تومان): 577,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PB1313
از دوشنبه, 24 تیر 1398
تا شنبه, 23 شهریور 1398
ساعت برگزاری: 17:00-19:00
شهریه (تومان): 577,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PB1314
از دوشنبه, 24 تیر 1398
تا شنبه, 23 شهریور 1398
ساعت برگزاری: 15:00-17:00
شهریه (تومان): 577,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PA1266
از دوشنبه, 09 اردیبهشت 1398
تا چهارشنبه, 05 تیر 1398
ساعت برگزاری: 19:00-21:00
شهریه (تومان): 577,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PA1267
از دوشنبه, 09 اردیبهشت 1398
تا چهارشنبه, 05 تیر 1398
ساعت برگزاری: 17:00-19:00
شهریه (تومان): 577,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PA1268
از دوشنبه, 09 اردیبهشت 1398
تا چهارشنبه, 05 تیر 1398
ساعت برگزاری: 15:00-17:00
شهریه (تومان): 577,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PA1256
از پنج‌شنبه, 05 اردیبهشت 1398
تا پنج‌شنبه, 13 تیر 1398
ساعت برگزاری: 14:30-19:30
شهریه (تومان): 577,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PB1187
از شنبه, 13 بهمن 1397
تا شنبه, 31 فروردین 1398
ساعت برگزاری: 19:00-21:00
شهریه (تومان): 477,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PB1188
از شنبه, 13 بهمن 1397
تا شنبه, 31 فروردین 1398
ساعت برگزاری: 17:00-19:00
شهریه (تومان): 477,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PB1189
از شنبه, 13 بهمن 1397
تا شنبه, 31 فروردین 1398
ساعت برگزاری: 15:00-17:00
شهریه (تومان): 477,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PA1132
از چهارشنبه, 07 آذر 1397
تا چهارشنبه, 03 بهمن 1397
ساعت برگزاری: 19:00-21:00
شهریه (تومان): 477,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PA1133
از چهارشنبه, 07 آذر 1397
تا چهارشنبه, 03 بهمن 1397
ساعت برگزاری: 17:00-19:00
شهریه (تومان): 477,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PA1134
از چهارشنبه, 07 آذر 1397
تا چهارشنبه, 03 بهمن 1397
ساعت برگزاری: 15:00-17:00
شهریه (تومان): 477,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PB1086
از شنبه, 31 شهریور 1397
تا دوشنبه, 28 آبان 1397
ساعت برگزاری: 19:00-21:00
شهریه (تومان): 477,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PB1087
از شنبه, 31 شهریور 1397
تا دوشنبه, 28 آبان 1397
ساعت برگزاری: 17:00-19:00
شهریه (تومان): 477,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PB1088
از شنبه, 31 شهریور 1397
تا دوشنبه, 28 آبان 1397
ساعت برگزاری: 15:00-17:00