Logo
Wednesday 24th of April 2024
چهارشنبه, 05 اردیبهشت 1403
دارای ظرفیت در حال تکمیل در حال اتمام اتمام‌ظرفیت تخفیف
دارای ظرفیت در حال تکمیل در حال اتمام اتمام‌ظرفیت تخفیف
PRE 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PB2105
از یکشنبه, 23 اردیبهشت 1403
تا یکشنبه, 24 تیر 1403
ساعت برگزاری: 14:0-17:0
شهریه (تومان): 3,390,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
PRE 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PA2319
از یکشنبه, 23 اردیبهشت 1403
تا یکشنبه, 24 تیر 1403
ساعت برگزاری: 17:0-20:0
شهریه (تومان): 3,790,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
اتمام‌ظرفیت
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1906
از پنج‌شنبه, 16 فروردین 1403
تا پنج‌شنبه, 31 خرداد 1403
ساعت برگزاری: 15:00-20:00
شهریه (تومان): 3,690,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: پنجشنبه
شروع‌‌شده
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1905
از پنج‌شنبه, 16 فروردین 1403
تا پنج‌شنبه, 31 خرداد 1403
ساعت برگزاری: 9:00-14:00
شهریه (تومان): 3,390,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: پنجشنبه
شروع‌‌شده
PRE 1
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: PAN85
از پنج‌شنبه, 02 فروردین 1403
تا شنبه, 11 فروردین 1403
ساعت برگزاری: 9:00-14:00
شهریه (تومان): 3,790,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: همه روزه
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PA2280
از شنبه, 19 اسفند 1402
تا شنبه, 05 خرداد 1403
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 3,590,000
ظرفیت: 11
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
در حال برگزاری
PRE 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PA2279
از شنبه, 19 اسفند 1402
تا شنبه, 05 خرداد 1403
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 2,990,000
ظرفیت: 11
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
شروع‌‌شده
PRE 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PA2244
از یکشنبه, 29 بهمن 1402
تا سه‌شنبه, 11 اردیبهشت 1403
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 2,990,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
شروع‌‌شده
PRE 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PB2044
از یکشنبه, 29 بهمن 1402
تا سه‌شنبه, 11 اردیبهشت 1403
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 3,590,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
شروع‌‌شده
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1827
از چهارشنبه, 06 دی 1402
تا چهارشنبه, 02 اسفند 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 11
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1825
از چهارشنبه, 06 دی 1402
تا چهارشنبه, 02 اسفند 1402
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 2,390,000
ظرفیت: 11
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1826
از چهارشنبه, 06 دی 1402
تا چهارشنبه, 02 اسفند 1402
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 2,390,000
ظرفیت: 11
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: FB1807
از پنج‌شنبه, 23 آذر 1402
تا پنج‌شنبه, 17 اسفند 1402
ساعت برگزاری: 9:00-14:00
شهریه (تومان): 3,090,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: پنجشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: FB1808
از پنج‌شنبه, 23 آذر 1402
تا پنج‌شنبه, 17 اسفند 1402
ساعت برگزاری: 15:00-20:00
شهریه (تومان): 3,090,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: پنجشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1806
از سه‌شنبه, 14 آذر 1402
تا یکشنبه, 15 بهمن 1402
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 2,390,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PA2201
از سه‌شنبه, 14 آذر 1402
تا یکشنبه, 15 بهمن 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FA1186
از شنبه, 29 مهر 1402
تا شنبه, 25 آذر 1402
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 2,390,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1751
از شنبه, 29 مهر 1402
تا شنبه, 25 آذر 1402
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 2,390,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FA1185
از شنبه, 29 مهر 1402
تا شنبه, 25 آذر 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: FB1735
از پنج‌شنبه, 06 مهر 1402
تا پنج‌شنبه, 16 آذر 1402
ساعت برگزاری: 9:00-14:00
شهریه (تومان): 3,090,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: پنجشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1718
از یکشنبه, 26 شهریور 1402
تا یکشنبه, 28 آبان 1402
ساعت برگزاری: 14:0-17:00
شهریه (تومان): 2,390,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1719
از یکشنبه, 26 شهریور 1402
تا یکشنبه, 28 آبان 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1703
از شنبه, 14 مرداد 1402
تا شنبه, 15 مهر 1402
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 2,390,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1704
از شنبه, 14 مرداد 1402
تا شنبه, 15 مهر 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FA1130
از سه‌شنبه, 13 تیر 1402
تا سه‌شنبه, 07 شهریور 1402
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 2,390,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FA1131
از سه‌شنبه, 13 تیر 1402
تا سه‌شنبه, 07 شهریور 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: FA1113
از پنج‌شنبه, 25 خرداد 1402
تا پنج‌شنبه, 09 شهریور 1402
ساعت برگزاری: 10:00-15:00
شهریه (تومان): 3,090,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: پنجشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1643
از چهارشنبه, 10 خرداد 1402
تا چهارشنبه, 04 مرداد 1402
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 2,390,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1644
از چهارشنبه, 10 خرداد 1402
تا چهارشنبه, 04 مرداد 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1616
از سه‌شنبه, 29 فروردین 1402
تا یکشنبه, 04 تیر 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 2,390,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1615
از سه‌شنبه, 29 فروردین 1402
تا یکشنبه, 04 تیر 1402
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 2,390,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: FBN64
از چهارشنبه, 02 فروردین 1402
تا جمعه, 11 فروردین 1402
ساعت برگزاری: 9:00-14:00
شهریه (تومان): 2,390,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: همه روزه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FA1067
از شنبه, 13 اسفند 1401
تا چهارشنبه, 03 خرداد 1402
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 2,390,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FA1068
از شنبه, 06 اسفند 1401
تا چهارشنبه, 27 اردیبهشت 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 2,390,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
مریم محمدی

مریم محمدی

"If you are planning for a year, sow rice; if you are planning for a decade, plant trees; if you are planning for a lifetime, educate people."
  • B.A. in English Literature 
  • M.A. in English Literature 
  • TTC and TKT Holder
  • 7 Years of Teaching Experience