Logo
Saturday 9th of December 2023
شنبه, 18 آذر 1402
دارای ظرفیت در حال تکمیل در حال اتمام اتمام‌ظرفیت تخفیف
دارای ظرفیت در حال تکمیل در حال اتمام اتمام‌ظرفیت تخفیف
IELTS
کد کلاس: OIE208
از چهارشنبه, 06 اردیبهشت 1402
تا چهارشنبه, 31 خرداد 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 2,890,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: OIE207
از چهارشنبه, 06 اردیبهشت 1402
تا چهارشنبه, 31 خرداد 1402
ساعت برگزاری: 13:00-16:00
شهریه (تومان): 3,590,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: OIE196
از شنبه, 08 بهمن 1401
تا شنبه, 26 فروردین 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 2,890,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: OIE197
از شنبه, 08 بهمن 1401
تا شنبه, 26 فروردین 1402
ساعت برگزاری: 12:00-15:00
شهریه (تومان): 3,590,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: OIE184
از شنبه, 28 آبان 1401
تا شنبه, 24 دی 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 2,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: OIE185
از شنبه, 28 آبان 1401
تا شنبه, 24 دی 1401
ساعت برگزاری: 12:00-15:00
شهریه (تومان): 2,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: XOIE139
از چهارشنبه, 16 شهریور 1401
تا چهارشنبه, 18 آبان 1401
ساعت برگزاری: 12:00-15:00
شهریه (تومان): 3,300,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: OIE178
از چهارشنبه, 16 شهریور 1401
تا چهارشنبه, 18 آبان 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 2,300,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: XOIE135
از شنبه, 04 تیر 1401
تا شنبه, 29 مرداد 1401
ساعت برگزاری: 12:00-15:00
شهریه (تومان): 3,300,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: OIE173
از شنبه, 04 تیر 1401
تا شنبه, 29 مرداد 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 2,300,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: XOIE130
از شنبه, 20 فروردین 1401
تا شنبه, 21 خرداد 1401
ساعت برگزاری: 12:00-15:00
شهریه (تومان): 3,300,000
ظرفیت: 5
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: OIE165
از شنبه, 20 فروردین 1401
تا شنبه, 21 خرداد 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 2,300,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: XOIE123
از شنبه, 25 دی 1400
تا شنبه, 21 اسفند 1400
ساعت برگزاری: 12:00-15:00
شهریه (تومان): 2,750,000
ظرفیت: 5
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: OIE157
از شنبه, 25 دی 1400
تا شنبه, 21 اسفند 1400
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,590,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: XOIE117
از شنبه, 15 آبان 1400
تا شنبه, 11 دی 1400
ساعت برگزاری: 12:00-15:00
شهریه (تومان): 2,750,000
ظرفیت: 5
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: OIE149
از شنبه, 15 آبان 1400
تا شنبه, 11 دی 1400
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,590,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: XOIE110
از چهارشنبه, 10 شهریور 1400
تا چهارشنبه, 05 آبان 1400
ساعت برگزاری: 12:00-15:00
شهریه (تومان): 2,290,000
ظرفیت: 5
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: OIE141
از چهارشنبه, 10 شهریور 1400
تا چهارشنبه, 05 آبان 1400
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,350,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: XOIE107
از شنبه, 22 خرداد 1400
تا چهارشنبه, 20 مرداد 1400
ساعت برگزاری: 12:00-15:00
شهریه (تومان): 2,290,000
ظرفیت: 5
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
کد کلاس: OIE135
از شنبه, 22 خرداد 1400
تا چهارشنبه, 20 مرداد 1400
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,350,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: I1392
از شنبه, 09 دی 1402
تا چهارشنبه, 16 اسفند 1402
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 3,990,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
IELTS
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: I1393
از شنبه, 09 دی 1402
تا چهارشنبه, 16 اسفند 1402
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 3,990,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
اتمام‌ظرفیت
IELTS
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: I1357
از چهارشنبه, 19 مهر 1402
تا شنبه, 25 آذر 1402
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 3,990,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
شروع‌‌شده
IELTS
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: I1330
از شنبه, 24 تیر 1402
تا چهارشنبه, 05 مهر 1402
ساعت برگزاری: 13:00-16:00
شهریه (تومان): 3,690,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: I1331
از شنبه, 24 تیر 1402
تا چهارشنبه, 05 مهر 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 3,990,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: I1329
از شنبه, 24 تیر 1402
تا چهارشنبه, 05 مهر 1402
ساعت برگزاری: 9:00-12:00
شهریه (تومان): 3,690,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: I1316
از چهارشنبه, 06 اردیبهشت 1402
تا شنبه, 10 تیر 1402
ساعت برگزاری: 9:00-12:00
شهریه (تومان): 3,790,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: I1138
از چهارشنبه, 08 آبان 1398
تا چهارشنبه, 11 دی 1398
ساعت برگزاری: 17:00-21:00
شهریه (تومان): 1,127,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: I1136
از چهارشنبه, 01 آبان 1398
تا چهارشنبه, 20 آذر 1398
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 1,127,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: I1117
از چهارشنبه, 30 مرداد 1398
تا شنبه, 13 مهر 1398
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 1,127,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: I1105
از چهارشنبه, 30 مرداد 1398
تا چهارشنبه, 01 آبان 1398
ساعت برگزاری: 17:00-21:00
شهریه (تومان): 1,127,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: I1089
از چهارشنبه, 12 تیر 1398
تا شنبه, 26 مرداد 1398
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 987,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: I1078
از شنبه, 18 خرداد 1398
تا شنبه, 19 مرداد 1398
ساعت برگزاری: 17:00-21:00
شهریه (تومان): 987,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: I1066
از چهارشنبه, 11 اردیبهشت 1398
تا چهارشنبه, 29 خرداد 1398
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 885,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: I1054
از شنبه, 18 اسفند 1397
تا شنبه, 04 خرداد 1398
ساعت برگزاری: 17:00-21:00
شهریه (تومان): 885,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Disqualified
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: BC111(گسترش دامنه واژگان برای آزمون آیلتس)
از جمعه, 17 اسفند 1397
تا جمعه, 17 اسفند 1397
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 69,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: جمعه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: I1046
از شنبه, 27 بهمن 1397
تا شنبه, 31 فروردین 1398
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 885,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (مرکزی)
کد کلاس: I1033
از شنبه, 08 دی 1397
تا شنبه, 11 اسفند 1397
ساعت برگزاری: 17:00-21:00
شهریه (تومان): 885,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: I1027
از شنبه, 01 دی 1397
تا چهارشنبه, 17 بهمن 1397
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 885,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (مرکزی)
کد کلاس: I1006
از شنبه, 28 مهر 1397
تا شنبه, 01 دی 1397
ساعت برگزاری: 17:00-21:00
شهریه (تومان): 885,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: I1007
از شنبه, 28 مهر 1397
تا شنبه, 17 آذر 1397
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 885,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: I984
از شنبه, 03 شهریور 1397
تا شنبه, 21 مهر 1397
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 885,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (مرکزی)
کد کلاس: I980
از چهارشنبه, 17 مرداد 1397
تا شنبه, 21 مهر 1397
ساعت برگزاری: 17:00-21:00
شهریه (تومان): 885,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: I979
از پنج‌شنبه, 28 تیر 1397
تا پنج‌شنبه, 10 آبان 1397
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 885,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: پنجشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: I967
از شنبه, 09 تیر 1397
تا چهارشنبه, 24 مرداد 1397
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 885,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: I965
از سه‌شنبه, 22 خرداد 1397
تا یکشنبه, 21 مرداد 1397
ساعت برگزاری: 17:00-21:00
شهریه (تومان): 885,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: I966
از سه‌شنبه, 22 خرداد 1397
تا یکشنبه, 21 مرداد 1397
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 885,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (مرکزی)
کد کلاس: I960
از شنبه, 05 خرداد 1397
تا چهارشنبه, 10 مرداد 1397
ساعت برگزاری: 17:00-21:00
شهریه (تومان): 885,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: I953
از شنبه, 08 اردیبهشت 1397
تا شنبه, 02 تیر 1397
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 885,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: جردن (مرکزی)
کد کلاس: نوروز | Writing-3
از سه‌شنبه, 07 فروردین 1397
تا شنبه, 11 فروردین 1397
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 357,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: شنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: جردن (مرکزی)
کد کلاس: نوروز | Speaking-2
از پنج‌شنبه, 02 فروردین 1397
تا دوشنبه, 06 فروردین 1397
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 344,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: شنبه یکشنبه دوشنبه پنجشنبه جمعه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (مرکزی)
کد کلاس: I941
از چهارشنبه, 09 اسفند 1396
تا شنبه, 29 اردیبهشت 1397
ساعت برگزاری: 17:00-21:00
شهریه (تومان): 794,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: I940
از شنبه, 28 بهمن 1396
تا شنبه, 01 اردیبهشت 1397
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 794,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: I924
از چهارشنبه, 06 دی 1396
تا شنبه, 21 بهمن 1396
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 794,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (مرکزی)
کد کلاس: I925
از شنبه, 02 دی 1396
تا چهارشنبه, 02 اسفند 1396
ساعت برگزاری: 17:00-21:00
شهریه (تومان): 794,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: I913
از چهارشنبه, 03 آبان 1396
تا چهارشنبه, 22 آذر 1396
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 794,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (مرکزی)
کد کلاس: I916
از شنبه, 22 مهر 1396
تا شنبه, 25 آذر 1396
ساعت برگزاری: 17:00-21:00
شهریه (تومان): 794,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: I899
از شنبه, 04 شهریور 1396
تا چهارشنبه, 26 مهر 1396
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 724,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: جردن (مرکزی)
کد کلاس: PB874
از چهارشنبه, 11 مرداد 1396
تا چهارشنبه, 12 مهر 1396
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 377,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: جردن (مرکزی)
کد کلاس: PB875
از چهارشنبه, 11 مرداد 1396
تا چهارشنبه, 12 مهر 1396
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 377,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: میرداماد
کد کلاس: PB839
از یکشنبه, 07 خرداد 1396
تا یکشنبه, 08 مرداد 1396
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 377,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: میرداماد
کد کلاس: PB840
از یکشنبه, 07 خرداد 1396
تا یکشنبه, 08 مرداد 1396
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 377,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: جردن (مرکزی)
کد کلاس: PA808
از شنبه, 06 خرداد 1396
تا شنبه, 31 تیر 1396
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 377,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: جردن (مرکزی)
کد کلاس: PA809
از شنبه, 06 خرداد 1396
تا شنبه, 31 تیر 1396
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 377,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
عیسی عطاردی

عیسی عطاردی

"A seasoned teacher is one who takes care of both dandelion and orchid learners in class. While the former need scant attention for growth, the latter require teachers’ emotional scaffolding and succor. Thus be supportive and avoid using cookie cutter approaches."
  • IELTS Instructor
  • MA in TEFL
  • I have been pursuing my passion in teaching English for some 18 years.