Logo
Monday 15th of July 2024
دوشنبه, 25 تیر 1403
دارای ظرفیت در حال تکمیل در حال اتمام اتمام‌ظرفیت تخفیف
دارای ظرفیت در حال تکمیل در حال اتمام اتمام‌ظرفیت تخفیف
PRE 1
کد کلاس: OPA223
از شنبه, 20 آذر 1400
تا شنبه, 16 بهمن 1400
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,150,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB175
از شنبه, 10 مهر 1400
تا شنبه, 06 آذر 1400
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 950,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA186
از یکشنبه, 07 شهریور 1400
تا یکشنبه, 09 آبان 1400
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 950,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB156
از یکشنبه, 27 تیر 1400
تا یکشنبه, 21 شهریور 1400
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 950,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA180
از شنبه, 26 تیر 1400
تا شنبه, 27 شهریور 1400
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 950,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB152
از یکشنبه, 23 خرداد 1400
تا یکشنبه, 17 مرداد 1400
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 950,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA159
از یکشنبه, 19 اردیبهشت 1400
تا سه‌شنبه, 15 تیر 1400
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 950,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB168
از شنبه, 18 اردیبهشت 1400
تا چهارشنبه, 16 تیر 1400
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 770,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB139
از یکشنبه, 15 فروردین 1400
تا سه‌شنبه, 11 خرداد 1400
ساعت برگزاری: 17:0-20:0
شهریه (تومان): 950,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA144
از دوشنبه, 04 اسفند 1399
تا چهارشنبه, 18 فروردین 1400
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 770,000
ظرفیت: 30
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB155
از یکشنبه, 03 اسفند 1399
تا سه‌شنبه, 31 فروردین 1400
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 400,000
ظرفیت: 50
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB146
از چهارشنبه, 24 دی 1399
تا دوشنبه, 27 بهمن 1399
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 460,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB142
از سه‌شنبه, 02 دی 1399
تا سه‌شنبه, 21 بهمن 1399
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 400,000
ظرفیت: 50
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA129
از سه‌شنبه, 02 دی 1399
تا سه‌شنبه, 26 اسفند 1399
ساعت برگزاری: 18:00-20:00
شهریه (تومان): 600,000
ظرفیت: 50
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB135
از چهارشنبه, 19 آذر 1399
تا چهارشنبه, 10 دی 1399
ساعت برگزاری: 17:00-21:00
شهریه (تومان): 345,000
ظرفیت: 100
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA122
از شنبه, 17 آبان 1399
تا شنبه, 08 آذر 1399
ساعت برگزاری: 17:00-21:00
شهریه (تومان): 345,000
ظرفیت: 100
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
IELTS (new)
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: I1462
از سه‌شنبه, 30 مرداد 1403
تا سه‌شنبه, 08 آبان 1403
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 4,390,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
اتمام‌ظرفیت
IELTS Workshops
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: Writing-413.Task 2
از یکشنبه, 10 تیر 1403
تا یکشنبه, 28 مرداد 1403
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 1,990,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: یکشنبه
شروع‌‌شده
IELTS Workshops
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: SPEAKING -378
از یکشنبه, 10 تیر 1403
تا یکشنبه, 28 مرداد 1403
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 1,900,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: یکشنبه
شروع‌‌شده
IELTS
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: I1450
از چهارشنبه, 06 تیر 1403
تا شنبه, 10 شهریور 1403
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 4,390,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
شروع‌‌شده
IELTS
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: I1451
از چهارشنبه, 06 تیر 1403
تا شنبه, 10 شهریور 1403
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 4,790,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
شروع‌‌شده
IELTS
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: I1442
از یکشنبه, 06 خرداد 1403
تا یکشنبه, 21 مرداد 1403
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 4,390,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
شروع‌‌شده
IELTS Workshops
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: WritingTask1-Academic-410
از یکشنبه, 06 خرداد 1403
تا یکشنبه, 03 تیر 1403
ساعت برگزاری: 14:15-17:30
شهریه (تومان): 1,490,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: یکشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: I1415
از یکشنبه, 19 فروردین 1403
تا یکشنبه, 27 خرداد 1403
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 4,390,000
ظرفیت: 9
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: I1413
از چهارشنبه, 15 فروردین 1403
تا شنبه, 26 خرداد 1403
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 4,390,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: I1414
از چهارشنبه, 15 فروردین 1403
تا شنبه, 26 خرداد 1403
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 4,390,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: I1381
از چهارشنبه, 29 آذر 1402
تا شنبه, 05 اسفند 1402
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 3,990,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: I1382
از چهارشنبه, 29 آذر 1402
تا شنبه, 05 اسفند 1402
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 3,990,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: I1359
از شنبه, 15 مهر 1402
تا چهارشنبه, 22 آذر 1402
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 3,990,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: I1358
از شنبه, 15 مهر 1402
تا چهارشنبه, 22 آذر 1402
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 3,690,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: Writing-398.Task 2
از دوشنبه, 10 مهر 1402
تا دوشنبه, 29 آبان 1402
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 1,690,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: دوشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: I1352
از دوشنبه, 27 شهریور 1402
تا پنج‌شنبه, 02 آذر 1402
ساعت برگزاری: 18:0-21:0
شهریه (تومان): 3,990,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: Writing-396.Task1 Academic
از دوشنبه, 23 مرداد 1402
تا دوشنبه, 20 شهریور 1402
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 1,190,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: دوشنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: GRAMMAR FOR IELTS-307
از دوشنبه, 23 مرداد 1402
تا دوشنبه, 13 شهریور 1402
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 699,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: دوشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: I1335
از چهارشنبه, 21 تیر 1402
تا شنبه, 01 مهر 1402
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 3,990,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: I1334
از چهارشنبه, 21 تیر 1402
تا شنبه, 01 مهر 1402
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 3,690,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: GRAMMAR FOR IELTS-306
از دوشنبه, 12 تیر 1402
تا دوشنبه, 02 مرداد 1402
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 699,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: دوشنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: Writing-391.Task 2
از دوشنبه, 08 خرداد 1402
تا دوشنبه, 02 مرداد 1402
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 1,690,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: دوشنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: GRAMMAR FOR IELTS-305
از دوشنبه, 25 اردیبهشت 1402
تا دوشنبه, 22 خرداد 1402
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 590,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: دوشنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: GRAMMAR FOR IELTS-304
از دوشنبه, 21 فروردین 1402
تا دوشنبه, 11 اردیبهشت 1402
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 590,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: Writing-389.Task1 Academic
از دوشنبه, 21 فروردین 1402
تا دوشنبه, 18 اردیبهشت 1402
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: I1312
از چهارشنبه, 16 فروردین 1402
تا شنبه, 27 خرداد 1402
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 3,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: I1311
از چهارشنبه, 16 فروردین 1402
تا شنبه, 27 خرداد 1402
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 3,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: I1295
از دوشنبه, 10 بهمن 1401
تا شنبه, 27 اسفند 1401
ساعت برگزاری: 13:30-17:00
شهریه (تومان): 3,790,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: I1296
از دوشنبه, 10 بهمن 1401
تا شنبه, 27 اسفند 1401
ساعت برگزاری: 17:30-21:00
شهریه (تومان): 3,790,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: I1282
از سه‌شنبه, 17 آبان 1401
تا سه‌شنبه, 27 دی 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: I1281
از سه‌شنبه, 17 آبان 1401
تا سه‌شنبه, 27 دی 1401
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: I1268
از دوشنبه, 10 مرداد 1401
تا چهارشنبه, 20 مهر 1401
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 2,870,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: I1269
از دوشنبه, 10 مرداد 1401
تا چهارشنبه, 20 مهر 1401
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 2,870,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: I1257
از یکشنبه, 01 خرداد 1401
تا یکشنبه, 02 مرداد 1401
ساعت برگزاری: 16:30-20:00
شهریه (تومان): 2,870,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: I1258
از شنبه, 31 اردیبهشت 1401
تا چهارشنبه, 29 تیر 1401
ساعت برگزاری: 16:30-20:00
شهریه (تومان): 2,870,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: I1245
از شنبه, 30 بهمن 1400
تا شنبه, 17 اردیبهشت 1401
ساعت برگزاری: 16:30-20:00
شهریه (تومان): 2,600,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: I1244
از یکشنبه, 17 بهمن 1400
تا یکشنبه, 04 اردیبهشت 1401
ساعت برگزاری: 16:30-20:00
شهریه (تومان): 2,600,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: PB1619
از سه‌شنبه, 18 آبان 1400
تا سه‌شنبه, 14 دی 1400
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,430,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1+2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: P543
از یکشنبه, 22 تیر 1399
تا یکشنبه, 02 آذر 1399
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 1,210,000
ظرفیت: 7
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: PA1552
از شنبه, 12 بهمن 1398
تا شنبه, 31 خرداد 1399
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 657,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: PA1551
از یکشنبه, 29 دی 1398
تا یکشنبه, 17 فروردین 1399
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 657,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1+2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: P509
از شنبه, 18 آبان 1398
تا چهارشنبه, 25 دی 1398
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 1,210,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: Reading-213
از شنبه, 12 مرداد 1398
تا شنبه, 16 شهریور 1398
ساعت برگزاری: 17:00-21:00
شهریه (تومان): 416,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: شنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: Writing-300.Task 2
از دوشنبه, 07 مرداد 1398
تا دوشنبه, 25 شهریور 1398
ساعت برگزاری: 17:00-21:00
شهریه (تومان): 460,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: دوشنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: Listening-280
از چهارشنبه, 02 مرداد 1398
تا چهارشنبه, 30 مرداد 1398
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 315,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1+2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: P484
از چهارشنبه, 26 تیر 1398
تا شنبه, 30 شهریور 1398
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 1,070,000
ظرفیت: 13
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: Listening-276
از چهارشنبه, 22 خرداد 1398
تا چهارشنبه, 19 تیر 1398
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 315,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: Writing-284.Task 2
از دوشنبه, 20 خرداد 1398
تا دوشنبه, 24 تیر 1398
ساعت برگزاری: 17:00-21:00
شهریه (تومان): 460,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: دوشنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: Reading-211
از شنبه, 18 خرداد 1398
تا شنبه, 29 تیر 1398
ساعت برگزاری: 17:00-21:00
شهریه (تومان): 416,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1+2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: P459
از چهارشنبه, 21 فروردین 1398
تا چهارشنبه, 29 خرداد 1398
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 904,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1+2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: P460
از سه‌شنبه, 20 فروردین 1398
تا سه‌شنبه, 04 تیر 1398
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 904,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: نوروز | PAN64
از جمعه, 02 فروردین 1398
تا یکشنبه, 11 فروردین 1398
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 477,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: همه روزه
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PA1185
از شنبه, 13 بهمن 1397
تا شنبه, 31 فروردین 1398
ساعت برگزاری: 17:00-19:00
شهریه (تومان): 477,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PA1186
از شنبه, 13 بهمن 1397
تا شنبه, 31 فروردین 1398
ساعت برگزاری: 19:00-21:00
شهریه (تومان): 477,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PA1187
از شنبه, 13 بهمن 1397
تا شنبه, 31 فروردین 1398
ساعت برگزاری: 15:00-17:00
شهریه (تومان): 477,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1+2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: P430
از شنبه, 15 دی 1397
تا چهارشنبه, 15 اسفند 1397
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 904,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PB1135
از شنبه, 03 آذر 1397
تا شنبه, 29 دی 1397
ساعت برگزاری: 17:00-19:00
شهریه (تومان): 477,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PB1136
از شنبه, 03 آذر 1397
تا شنبه, 29 دی 1397
ساعت برگزاری: 19:00-21:00
شهریه (تومان): 477,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PB1137
از شنبه, 03 آذر 1397
تا شنبه, 29 دی 1397
ساعت برگزاری: 15:00-17:00
شهریه (تومان): 477,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1+2
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: P409
از چهارشنبه, 02 آبان 1397
تا شنبه, 01 دی 1397
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 904,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PA1095
از دوشنبه, 02 مهر 1397
تا شنبه, 19 آبان 1397
ساعت برگزاری: 14:30-17:00
شهریه (تومان): 477,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PA1070
از دوشنبه, 19 شهریور 1397
تا شنبه, 19 آبان 1397
ساعت برگزاری: 19:00-21:00
شهریه (تومان): 477,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PA1069
از دوشنبه, 19 شهریور 1397
تا شنبه, 19 آبان 1397
ساعت برگزاری: 17:00-19:00
شهریه (تومان): 477,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1+2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: P401
از یکشنبه, 18 شهریور 1397
تا یکشنبه, 27 آبان 1397
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 904,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: میرداماد
کد کلاس: PB1008
از دوشنبه, 10 اردیبهشت 1397
تا دوشنبه, 21 خرداد 1397
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 477,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: PB1000
از جمعه, 17 فروردین 1397
تا جمعه, 18 خرداد 1397
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 477,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: جمعه
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: میرداماد
کد کلاس: نوروز | PAN58
از پنج‌شنبه, 02 فروردین 1397
تا شنبه, 11 فروردین 1397
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 427,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: همه روزه
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: میرداماد
کد کلاس: PA940
از چهارشنبه, 11 بهمن 1396
تا چهارشنبه, 22 فروردین 1397
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 427,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: PA936
از شنبه, 07 بهمن 1396
تا شنبه, 18 فروردین 1397
ساعت برگزاری: 17:00-19:00
شهریه (تومان): 427,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: PA937
از شنبه, 07 بهمن 1396
تا شنبه, 18 فروردین 1397
ساعت برگزاری: 19:00-21:00
شهریه (تومان): 427,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: میرداماد
کد کلاس: PA933
از سه‌شنبه, 03 بهمن 1396
تا سه‌شنبه, 21 فروردین 1397
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 427,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: میرداماد
کد کلاس: PA934
از سه‌شنبه, 03 بهمن 1396
تا سه‌شنبه, 21 فروردین 1397