Logo
Wednesday 20th of October 2021
چهارشنبه, 28 مهر 1400
دارای ظرفیت در حال تکمیل ظرفیت در حال اتمام ظرفیت اتمام‌ظرفیت تخفیف
دارای ظرفیت در حال تکمیل ظرفیت در حال اتمام ظرفیت اتمام‌ظرفیت تخفیف
PRE 2
کد کلاس: OPB175
از شنبه, 10 مهر 1400
تا شنبه, 06 آذر 1400
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 950,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
در حال برگزاری
PRE 1
کد کلاس: OPA186
از یکشنبه, 07 شهریور 1400
تا یکشنبه, 09 آبان 1400
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 950,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
شروع‌‌شده
PRE 2
کد کلاس: OPB156
از یکشنبه, 27 تیر 1400
تا یکشنبه, 21 شهریور 1400
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 950,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA180
از شنبه, 26 تیر 1400
تا شنبه, 27 شهریور 1400
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 950,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB152
از یکشنبه, 23 خرداد 1400
تا یکشنبه, 17 مرداد 1400
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 950,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA159
از یکشنبه, 19 اردیبهشت 1400
تا سه شنبه, 15 تیر 1400
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 950,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB168
از شنبه, 18 اردیبهشت 1400
تا چهارشنبه, 16 تیر 1400
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 770,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB139
از یکشنبه, 15 فروردین 1400
تا سه شنبه, 11 خرداد 1400
ساعت برگزاری: 17:0-20:0
شهریه (تومان): 950,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA144
از دوشنبه, 04 اسفند 1399
تا چهارشنبه, 18 فروردین 1400
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 770,000
ظرفیت: 30
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB155
از یکشنبه, 03 اسفند 1399
تا سه شنبه, 31 فروردین 1400
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 400,000
ظرفیت: 50
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB146
از چهارشنبه, 24 دی 1399
تا دوشنبه, 27 بهمن 1399
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 460,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA129
از سه شنبه, 02 دی 1399
تا سه شنبه, 26 اسفند 1399
ساعت برگزاری: 18:00-20:00
شهریه (تومان): 600,000
ظرفیت: 50
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB142
از سه شنبه, 02 دی 1399
تا سه شنبه, 21 بهمن 1399
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 400,000
ظرفیت: 50
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB135
از چهارشنبه, 19 آذر 1399
تا چهارشنبه, 10 دی 1399
ساعت برگزاری: 17:00-21:00
شهریه (تومان): 345,000
ظرفیت: 100
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA122
از شنبه, 17 آبان 1399
تا شنبه, 08 آذر 1399
ساعت برگزاری: 17:00-21:00
شهریه (تومان): 345,000
ظرفیت: 100
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: PA920
از جمعه, 15 دی 1396
تا جمعه, 18 اسفند 1396
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 427,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: جمعه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: PA933
از سه شنبه, 03 بهمن 1396
تا سه شنبه, 21 فروردین 1397
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 427,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: PA934
از سه شنبه, 03 بهمن 1396
تا سه شنبه, 21 فروردین 1397
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 427,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: PA936
از شنبه, 07 بهمن 1396
تا شنبه, 18 فروردین 1397
ساعت برگزاری: 17:00-19:00
شهریه (تومان): 427,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: PA937
از شنبه, 07 بهمن 1396
تا شنبه, 18 فروردین 1397
ساعت برگزاری: 19:00-21:00
شهریه (تومان): 427,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: PA940
از چهارشنبه, 11 بهمن 1396
تا چهارشنبه, 22 فروردین 1397
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 427,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: FB631
از چهارشنبه, 08 آذر 1396
تا چهارشنبه, 27 دی 1396
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 277,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: PB921
از سه شنبه, 30 آبان 1396
تا سه شنبه, 26 دی 1396
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 427,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: PB922
از سه شنبه, 30 آبان 1396
تا سه شنبه, 26 دی 1396
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 427,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: PB924
از دوشنبه, 29 آبان 1396
تا چهارشنبه, 27 دی 1396
ساعت برگزاری: 17:00-19:00
شهریه (تومان): 427,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: PB925
از دوشنبه, 29 آبان 1396
تا چهارشنبه, 27 دی 1396
ساعت برگزاری: 19:00-21:00
شهریه (تومان): 427,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: نوروز | PAN58
از پنجشنبه, 02 فروردین 1397
تا شنبه, 11 فروردین 1397
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 427,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: همه روزه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: PB1000
از جمعه, 17 فروردین 1397
تا جمعه, 18 خرداد 1397
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 477,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: جمعه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: PB1008
از دوشنبه, 10 اردیبهشت 1397
تا دوشنبه, 21 خرداد 1397
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 477,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1+2
کد کلاس: P430
از شنبه, 15 دی 1397
تا چهارشنبه, 15 اسفند 1397
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 904,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: PB1135
از شنبه, 03 آذر 1397
تا شنبه, 29 دی 1397
ساعت برگزاری: 17:00-19:00
شهریه (تومان): 477,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: PB1136
از شنبه, 03 آذر 1397
تا شنبه, 29 دی 1397
ساعت برگزاری: 19:00-21:00
شهریه (تومان): 477,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: PB1137
از شنبه, 03 آذر 1397
تا شنبه, 29 دی 1397
ساعت برگزاری: 15:00-17:00
شهریه (تومان): 477,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1+2
کد کلاس: P401
از یکشنبه, 18 شهریور 1397
تا یکشنبه, 27 آبان 1397
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 904,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: PA1069
از دوشنبه, 19 شهریور 1397
تا شنبه, 19 آبان 1397
ساعت برگزاری: 17:00-19:00
شهریه (تومان): 477,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: PA1070
از دوشنبه, 19 شهریور 1397
تا شنبه, 19 آبان 1397
ساعت برگزاری: 19:00-21:00
شهریه (تومان): 477,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1+2
کد کلاس: P409
از چهارشنبه, 02 آبان 1397
تا شنبه, 01 دی 1397
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 904,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: PA1095
از دوشنبه, 02 مهر 1397
تا شنبه, 19 آبان 1397
ساعت برگزاری: 14:30-17:00
شهریه (تومان): 477,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
کد کلاس: Listening-280
از چهارشنبه, 02 مرداد 1398
تا چهارشنبه, 30 مرداد 1398
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 315,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
کد کلاس: Writing-300.Task 2
از دوشنبه, 07 مرداد 1398
تا دوشنبه, 25 شهریور 1398
ساعت برگزاری: 17:00-21:00
شهریه (تومان): 460,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: دوشنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
کد کلاس: Reading-213
از شنبه, 12 مرداد 1398
تا شنبه, 16 شهریور 1398
ساعت برگزاری: 17:00-21:00
شهریه (تومان): 416,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1+2
کد کلاس: P509
از شنبه, 18 آبان 1398
تا چهارشنبه, 25 دی 1398
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 1,210,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: FA385
از جمعه, 06 مرداد 1396
تا جمعه, 31 شهریور 1396
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 247,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: جمعه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: FB587
از چهارشنبه, 11 مرداد 1396
تا دوشنبه, 27 شهریور 1396
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 247,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: PA851
از دوشنبه, 13 شهریور 1396
تا شنبه, 13 آبان 1396
ساعت برگزاری: 17:00-19:00
شهریه (تومان): 377,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: PA852
از دوشنبه, 13 شهریور 1396
تا شنبه, 13 آبان 1396
ساعت برگزاری: 19:00-21:00
شهریه (تومان): 377,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: PA853
از سه شنبه, 14 شهریور 1396
تا یکشنبه, 14 آبان 1396
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 377,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: PA854
از سه شنبه, 14 شهریور 1396
تا یکشنبه, 14 آبان 1396
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 377,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: FA395
از چهارشنبه, 05 مهر 1396
تا دوشنبه, 22 آبان 1396
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 277,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: FB606
از جمعه, 21 مهر 1396
تا جمعه, 17 آذر 1396
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 277,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: جمعه
پایان‌کلاس
PRE 1+2
کد کلاس: P484
از چهارشنبه, 26 تیر 1398
تا شنبه, 30 شهریور 1398
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 1,070,000
ظرفیت: 13
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1+2
کد کلاس: P459
از چهارشنبه, 21 فروردین 1398
تا چهارشنبه, 29 خرداد 1398
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 904,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1+2
کد کلاس: P460
از سه شنبه, 20 فروردین 1398
تا سه شنبه, 04 تیر 1398
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 904,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: PA1185
از شنبه, 13 بهمن 1397
تا شنبه, 31 فروردین 1398
ساعت برگزاری: 17:00-19:00
شهریه (تومان): 477,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: PA1186
از شنبه, 13 بهمن 1397
تا شنبه, 31 فروردین 1398
ساعت برگزاری: 19:00-21:00
شهریه (تومان): 477,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: PA1187
از شنبه, 13 بهمن 1397
تا شنبه, 31 فروردین 1398
ساعت برگزاری: 15:00-17:00
شهریه (تومان): 477,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
کد کلاس: Reading-211
از شنبه, 18 خرداد 1398
تا شنبه, 29 تیر 1398
ساعت برگزاری: 17:00-21:00
شهریه (تومان): 416,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: شنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
کد کلاس: Writing-284.Task 2
از دوشنبه, 20 خرداد 1398
تا دوشنبه, 24 تیر 1398
ساعت برگزاری: 17:00-21:00
شهریه (تومان): 460,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: دوشنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
کد کلاس: Listening-276
از چهارشنبه, 22 خرداد 1398
تا چهارشنبه, 19 تیر 1398
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 315,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: نوروز | PAN64
از جمعه, 02 فروردین 1398
تا یکشنبه, 11 فروردین 1398
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 477,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: همه روزه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: PA1551
از یکشنبه, 29 دی 1398
تا یکشنبه, 17 فروردین 1399
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 657,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: PA1552
از شنبه, 12 بهمن 1398
تا شنبه, 31 خرداد 1399
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 657,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: PB1524
از شنبه, 30 فروردین 1399
تا چهارشنبه, 31 اردیبهشت 1399
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 657,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1+2
کد کلاس: P543
از یکشنبه, 22 تیر 1399
تا یکشنبه, 02 آذر 1399
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 1,210,000
ظرفیت: 7
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: PB1619
از سه شنبه, 18 آبان 1400
تا سه شنبه, 14 دی 1400
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,430,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
اتمام‌ظرفیت
IELTS Workshops
کد کلاس: WritingTask1 General-142
از یکشنبه, 09 آبان 1400
تا یکشنبه, 23 آبان 1400
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 310,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه
اتمام‌ظرفیت
IELTS Workshops
کد کلاس: WritingTask1 General-141
از یکشنبه, 11 مهر 1400
تا یکشنبه, 25 مهر 1400
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 310,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه
پایان‌کلاس
فرشاد پیل افکن

فرشاد پیل افکن

"Persevere in your efforts to live your purposes, receive your desires, and notch up success!"

 

  • Supervisor
  • English instructor since 2007
  • IELTS 8.5 holder
  • Teaching Knowledge Test (TKT) band 4/4 from Cambridge University
  • IELTS Mock, placement, and oral examiner