Logo
Wednesday 29th of May 2024
چهارشنبه, 09 خرداد 1403
دارای ظرفیت در حال تکمیل در حال اتمام اتمام‌ظرفیت تخفیف
دارای ظرفیت در حال تکمیل در حال اتمام اتمام‌ظرفیت تخفیف
Fundamental 2
کد کلاس: OFB533
از چهارشنبه, 12 اردیبهشت 1403
تا شنبه, 09 تیر 1403
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
شروع‌‌شده
Fundamental 2
کد کلاس: OFB534
از چهارشنبه, 12 اردیبهشت 1403
تا شنبه, 09 تیر 1403
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
شروع‌‌شده
Fundamental 1
کد کلاس: OFA438
از سه‌شنبه, 11 اردیبهشت 1403
تا سه‌شنبه, 12 تیر 1403
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
شروع‌‌شده
Fundamental 1
کد کلاس: OFA437
از سه‌شنبه, 11 اردیبهشت 1403
تا سه‌شنبه, 12 تیر 1403
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 2,790,000
2,390,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
شروع‌‌شده
Fundamental 1
کد کلاس: OFA421
از چهارشنبه, 11 بهمن 1402
تا شنبه, 25 فروردین 1403
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA420
از چهارشنبه, 11 بهمن 1402
تا شنبه, 25 فروردین 1403
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 2,490,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB497
از سه‌شنبه, 10 بهمن 1402
تا سه‌شنبه, 28 فروردین 1403
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB496
از سه‌شنبه, 10 بهمن 1402
تا سه‌شنبه, 28 فروردین 1403
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 2,490,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA395
از یکشنبه, 05 آذر 1402
تا سه‌شنبه, 03 بهمن 1402
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 2,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA396
از یکشنبه, 05 آذر 1402
تا سه‌شنبه, 03 بهمن 1402
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 2,590,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB479
از شنبه, 04 آذر 1402
تا شنبه, 30 دی 1402
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 2,590,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB478
از شنبه, 04 آذر 1402
تا شنبه, 30 دی 1402
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 2,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB453
از چهارشنبه, 22 شهریور 1402
تا شنبه, 20 آبان 1402
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 2,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB454
از چهارشنبه, 22 شهریور 1402
تا شنبه, 20 آبان 1402
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 2,590,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB451
از سه‌شنبه, 21 شهریور 1402
تا سه‌شنبه, 23 آبان 1402
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 2,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB452
از سه‌شنبه, 21 شهریور 1402
تا سه‌شنبه, 23 آبان 1402
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 2,590,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA356
از چهارشنبه, 14 تیر 1402
تا چهارشنبه, 08 شهریور 1402
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 2,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA357
از چهارشنبه, 14 تیر 1402
تا چهارشنبه, 08 شهریور 1402
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 2,590,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB424
از سه‌شنبه, 13 تیر 1402
تا سه‌شنبه, 07 شهریور 1402
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 2,590,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB423
از سه‌شنبه, 13 تیر 1402
تا سه‌شنبه, 07 شهریور 1402
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 2,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA332
از یکشنبه, 10 اردیبهشت 1402
تا سه‌شنبه, 06 تیر 1402
ساعت برگزاری: 18:0-21:0
شهریه (تومان): 1,690,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB385
از یکشنبه, 10 اردیبهشت 1402
تا سه‌شنبه, 06 تیر 1402
ساعت برگزاری: 15:0-18:0
شهریه (تومان): 2,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA333
از چهارشنبه, 06 اردیبهشت 1402
تا چهارشنبه, 31 خرداد 1402
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 2,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB378
از چهارشنبه, 10 اسفند 1401
تا شنبه, 30 اردیبهشت 1402
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 1,690,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA305
از دوشنبه, 10 بهمن 1401
تا دوشنبه, 21 فروردین 1402
ساعت برگزاری: 15:0-18:0
شهریه (تومان): 2,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA304
از یکشنبه, 09 بهمن 1401
تا یکشنبه, 20 فروردین 1402
ساعت برگزاری: 15:30-18:30
شهریه (تومان): 2,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB352
از یکشنبه, 09 بهمن 1401
تا یکشنبه, 20 فروردین 1402
ساعت برگزاری: 12:00-15:00
شهریه (تومان): 2,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB353
از شنبه, 08 بهمن 1401
تا شنبه, 26 فروردین 1402
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 1,690,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA293
از چهارشنبه, 02 آذر 1401
تا چهارشنبه, 28 دی 1401
ساعت برگزاری: 15:30-18:30
شهریه (تومان): 1,390,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA287
از یکشنبه, 29 آبان 1401
تا سه‌شنبه, 27 دی 1401
ساعت برگزاری: 12:00-15:00
شهریه (تومان): 1,890,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB330
از یکشنبه, 29 آبان 1401
تا سه‌شنبه, 27 دی 1401
ساعت برگزاری: 15:30-18:30
شهریه (تومان): 1,390,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA292
از شنبه, 28 آبان 1401
تا شنبه, 24 دی 1401
ساعت برگزاری: 12:00-15:00
شهریه (تومان): 1,890,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: XOFB156
از یکشنبه, 13 شهریور 1401
تا یکشنبه, 15 آبان 1401
ساعت برگزاری: 12:00-15:00
شهریه (تومان): 1,750,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: XOFA144
از یکشنبه, 13 شهریور 1401
تا یکشنبه, 15 آبان 1401
ساعت برگزاری: 15:30-18:30
شهریه (تومان): 1,750,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB294
از چهارشنبه, 12 مرداد 1401
تا شنبه, 09 مهر 1401
ساعت برگزاری: 12:00-15:00
شهریه (تومان): 1,300,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB295
از چهارشنبه, 12 مرداد 1401
تا شنبه, 09 مهر 1401
ساعت برگزاری: 15:30-18:30
شهریه (تومان): 1,300,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: XOFA138
از یکشنبه, 05 تیر 1401
تا یکشنبه, 06 شهریور 1401
ساعت برگزاری: 12:00-15:00
شهریه (تومان): 1,750,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: XOFB146
از یکشنبه, 05 تیر 1401
تا یکشنبه, 06 شهریور 1401
ساعت برگزاری: 15:30-18:30
شهریه (تومان): 1,750,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA240
از شنبه, 31 اردیبهشت 1401
تا چهارشنبه, 29 تیر 1401
ساعت برگزاری: 15:30-18:30
شهریه (تومان): 1,300,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA239
از شنبه, 31 اردیبهشت 1401
تا چهارشنبه, 29 تیر 1401
ساعت برگزاری: 12:00-15:00
شهریه (تومان): 1,300,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: XOFB137
از یکشنبه, 21 فروردین 1401
تا یکشنبه, 22 خرداد 1401
ساعت برگزاری: 12:00-15:00
شهریه (تومان): 1,750,000
ظرفیت: 5
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: XOFA131
از یکشنبه, 21 فروردین 1401
تا یکشنبه, 22 خرداد 1401
ساعت برگزاری: 15:30-18:30
شهریه (تومان): 1,750,000
ظرفیت: 5
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB260
از شنبه, 30 بهمن 1400
تا شنبه, 17 اردیبهشت 1401
ساعت برگزاری: 15:30-18:30
شهریه (تومان): 1,050,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB259
از شنبه, 30 بهمن 1400
تا شنبه, 17 اردیبهشت 1401
ساعت برگزاری: 12:00-15:00
شهریه (تومان): 1,050,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: XOFB130
از یکشنبه, 26 دی 1400
تا سه‌شنبه, 24 اسفند 1400
ساعت برگزاری: 15:30-18:30
شهریه (تومان): 1,320,000
ظرفیت: 5
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: XOFA126
از یکشنبه, 26 دی 1400
تا سه‌شنبه, 24 اسفند 1400
ساعت برگزاری: 12:00-15:00
شهریه (تومان): 1,320,000
ظرفیت: 5
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA207
از شنبه, 20 آذر 1400
تا شنبه, 16 بهمن 1400
ساعت برگزاری: 12:00-15:00
شهریه (تومان): 920,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA208
از شنبه, 20 آذر 1400
تا شنبه, 16 بهمن 1400
ساعت برگزاری: 15:30-18:30
شهریه (تومان): 920,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: XOFA121
از سه‌شنبه, 18 آبان 1400
تا سه‌شنبه, 14 دی 1400
ساعت برگزاری: 15:30-18:30
شهریه (تومان): 1,320,000
ظرفیت: 5
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: XOFB125
از سه‌شنبه, 18 آبان 1400
تا سه‌شنبه, 14 دی 1400
ساعت برگزاری: 12:0-15:0
شهریه (تومان): 1,320,000
ظرفیت: 5
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB214
از شنبه, 10 مهر 1400
تا شنبه, 06 آذر 1400
ساعت برگزاری: 15:30-18:30
شهریه (تومان): 770,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB213
از شنبه, 10 مهر 1400
تا شنبه, 06 آذر 1400
ساعت برگزاری: 12:00-15:00
شهریه (تومان): 770,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: XOFA114
از یکشنبه, 07 شهریور 1400
تا یکشنبه, 09 آبان 1400
ساعت برگزاری: 12:00-15:00
شهریه (تومان): 1,100,000
ظرفیت: 5
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: XOFB116
از یکشنبه, 07 شهریور 1400
تا یکشنبه, 09 آبان 1400
ساعت برگزاری: 15:30-18:30
شهریه (تومان): 1,100,000
ظرفیت: 5
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA174
از شنبه, 26 تیر 1400
تا شنبه, 27 شهریور 1400
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 770,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA169
از شنبه, 26 تیر 1400
تا شنبه, 27 شهریور 1400
ساعت برگزاری: 11:00-14:00
شهریه (تومان): 770,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: XOFB106
از یکشنبه, 23 خرداد 1400
تا یکشنبه, 17 مرداد 1400
ساعت برگزاری: 12:00-15:00
شهریه (تومان): 1,100,000
ظرفیت: 5
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: XOFA108
از یکشنبه, 23 خرداد 1400
تا یکشنبه, 17 مرداد 1400
ساعت برگزاری: 15:30-18:30
شهریه (تومان): 1,100,000
ظرفیت: 5
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB177
از شنبه, 18 اردیبهشت 1400
تا چهارشنبه, 16 تیر 1400
ساعت برگزاری: 11:00-14:00
شهریه (تومان): 770,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: XOFA101
از یکشنبه, 15 فروردین 1400
تا سه‌شنبه, 11 خرداد 1400
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 1,100,000
ظرفیت: 5
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA143
از شنبه, 09 اسفند 1399
تا چهارشنبه, 25 فروردین 1400
ساعت برگزاری: 9:00-13:00
شهریه (تومان): 770,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB148
از چهارشنبه, 24 دی 1399
تا چهارشنبه, 29 بهمن 1399
ساعت برگزاری: 9:00-13:00
شهریه (تومان): 460,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: رشت (گیلان)
کد کلاس: FB1329
از جمعه, 20 فروردین 1400
تا جمعه, 07 خرداد 1400
ساعت برگزاری: 9:0-15:0
شهریه (تومان): 880,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: جمعه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: رشت (گیلان)
کد کلاس: FB1330
از شنبه, 14 فروردین 1400
تا شنبه, 08 خرداد 1400
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 640,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: رشت (گیلان)
کد کلاس: FA846
از شنبه, 04 بهمن 1399
تا شنبه, 23 اسفند 1399
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 577,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: رشت (گیلان)
کد کلاس: FA845
از جمعه, 03 بهمن 1399
تا جمعه, 22 اسفند 1399
ساعت برگزاری: 9:00-14:00
شهریه (تومان): 577,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: جمعه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: رشت (گیلان)
کد کلاس: FB1314
از سه‌شنبه, 16 دی 1399
تا سه‌شنبه, 05 اسفند 1399
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 577,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: رشت (گیلان)
کد کلاس: FA844
از یکشنبه, 18 آبان 1399
تا سه‌شنبه, 02 دی 1399
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 577,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: رشت (گیلان)
کد کلاس: FB1280
از چهارشنبه, 16 مهر 1399
تا چهارشنبه, 05 آذر 1399
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 577,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: رشت (گیلان)
کد کلاس: FB1281
از یکشنبه, 13 مهر 1399
تا سه‌شنبه, 04 آذر 1399
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 577,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: رشت (گیلان)
کد کلاس: FB1271
از سه‌شنبه, 11 شهریور 1399
تا یکشنبه, 27 مهر 1399
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 577,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: رشت (گیلان)
کد کلاس: FA795
از یکشنبه, 22 تیر 1399
تا سه‌شنبه, 04 شهریور 1399
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 435,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: رشت (گیلان)
کد کلاس: FB1222
از شنبه, 14 تیر 1399
تا شنبه, 01 شهریور 1399
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 435,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: رشت (گیلان)
کد کلاس: FB1199
از چهارشنبه, 02 بهمن 1398
تا شنبه, 28 تیر 1399
ساعت برگزاری: 16:00-18:00
شهریه (تومان): 435,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: رشت (گیلان)
کد کلاس: FB1190
از سه‌شنبه, 17 دی 1398
تا سه‌شنبه, 20 خرداد 1399
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 435,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: رشت (گیلان)
کد کلاس: FB1188
از جمعه, 13 دی 1398
تا جمعه, 02 اسفند 1398
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 435,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: جمعه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: رشت (گیلان)
کد کلاس: FB1169
از شنبه, 30 آذر 1398
تا شنبه, 19 بهمن 1398
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 435,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: رشت (گیلان)
کد کلاس: FB1143
از یکشنبه, 26 آبان 1398
تا سه‌شنبه, 10 دی 1398
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 435,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: رشت (گیلان)
کد کلاس: FB1133
از یکشنبه, 12 آبان 1398
تا سه‌شنبه, 17 دی 1398
ساعت برگزاری: 16:00-18:00
شهریه (تومان): 435,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: رشت (گیلان)
کد کلاس: FA728
از جمعه, 26 مهر 1398
تا جمعه, 22 آذر 1398
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 435,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: جمعه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: رشت (گیلان)
کد کلاس: FB1075
از چهارشنبه, 03 مهر 1398
تا شنبه, 25 آبان 1398
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 435,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: رشت (گیلان)
کد کلاس: FA706
از یکشنبه, 24 شهریور 1398
تا سه‌شنبه, 14 آبان 1398
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 435,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: رشت (گیلان)
کد کلاس: FB1005
از چهارشنبه, 05 تیر 1398
تا چهارشنبه, 23 مرداد 1398
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 385,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
فرخ لقا جلالی

فرخ لقا جلالی

"If they say it is impossible, it is impossible for them not for you."

Farrokhlagha Jalali works as an English teacher at the Afarinesh IELTS House.She has been teaching English for nearly eight years in Tehran and Rasht. She holds a bachelor's degree in architecture and several certificates in English language teaching. She can hold a conversation in Turkish as well as English. She believes a good teacher can make a big difference in people's lives, not only in their education.