Logo
Tuesday 21st of May 2024
سه‌شنبه, 01 خرداد 1403
دارای ظرفیت در حال تکمیل در حال اتمام اتمام‌ظرفیت تخفیف
دارای ظرفیت در حال تکمیل در حال اتمام اتمام‌ظرفیت تخفیف
PRE 1
کد کلاس: OPA519
از شنبه, 12 خرداد 1403
تا شنبه, 06 مرداد 1403
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 3,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
PRE 2
کد کلاس: OPB402
از شنبه, 12 خرداد 1403
تا شنبه, 06 مرداد 1403
ساعت برگزاری: 12:00-15:00
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
اتمام‌ظرفیت
PRE 2
کد کلاس: OPB387
از چهارشنبه, 16 اسفند 1402
تا چهارشنبه, 02 خرداد 1403
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
شروع‌‌شده
PRE 1
کد کلاس: OPA491
از چهارشنبه, 16 اسفند 1402
تا چهارشنبه, 02 خرداد 1403
ساعت برگزاری: 12:00-15:00
شهریه (تومان): 2,950,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
شروع‌‌شده
PRE 2
کد کلاس: OPB365
از چهارشنبه, 06 دی 1402
تا چهارشنبه, 02 اسفند 1402
ساعت برگزاری: 12:00-15:00
شهریه (تومان): 1,990,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA458
از چهارشنبه, 06 دی 1402
تا چهارشنبه, 02 اسفند 1402
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 1,990,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB344
از شنبه, 29 مهر 1402
تا شنبه, 25 آذر 1402
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 1,990,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA432
از شنبه, 29 مهر 1402
تا شنبه, 25 آذر 1402
ساعت برگزاری: 12:0-15:0
شهریه (تومان): 2,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB324
از چهارشنبه, 18 مرداد 1402
تا چهارشنبه, 19 مهر 1402
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 1,990,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB323
از چهارشنبه, 18 مرداد 1402
تا چهارشنبه, 19 مهر 1402
ساعت برگزاری: 12:00-15:00
شهریه (تومان): 1,990,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA379
از شنبه, 06 خرداد 1402
تا شنبه, 31 تیر 1402
ساعت برگزاری: 12:00-15:00
شهریه (تومان): 2,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA380
از شنبه, 06 خرداد 1402
تا شنبه, 31 تیر 1402
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 2,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB284
از چهارشنبه, 10 اسفند 1401
تا شنبه, 30 اردیبهشت 1402
ساعت برگزاری: 16:00-19:00
شهریه (تومان): 1,990,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB283
از چهارشنبه, 10 اسفند 1401
تا شنبه, 30 اردیبهشت 1402
ساعت برگزاری: 13:00-16:00
شهریه (تومان): 1,990,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB346
از چهارشنبه, 30 آذر 1401
تا چهارشنبه, 26 بهمن 1401
ساعت برگزاری: 16:0-19:0
شهریه (تومان): 1,390,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB344
از چهارشنبه, 30 آذر 1401
تا چهارشنبه, 26 بهمن 1401
ساعت برگزاری: 9:0-12:0
شهریه (تومان): 1,890,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB345
از چهارشنبه, 30 آذر 1401
تا چهارشنبه, 26 بهمن 1401
ساعت برگزاری: 12:30-15:30
شهریه (تومان): 1,890,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA275
از چهارشنبه, 20 مهر 1401
تا چهارشنبه, 16 آذر 1401
ساعت برگزاری: 9:00-12:00
شهریه (تومان): 1,890,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA276
از چهارشنبه, 20 مهر 1401
تا چهارشنبه, 16 آذر 1401
ساعت برگزاری: 12:30-15:30
شهریه (تومان): 1,390,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB314
از چهارشنبه, 20 مهر 1401
تا چهارشنبه, 16 آذر 1401
ساعت برگزاری: 16:00-19:00
شهریه (تومان): 1,390,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: XOFB152
از چهارشنبه, 12 مرداد 1401
تا شنبه, 09 مهر 1401
ساعت برگزاری: 12:30-15:30
شهریه (تومان): 1,750,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: XOFB151
از چهارشنبه, 12 مرداد 1401
تا شنبه, 09 مهر 1401
ساعت برگزاری: 9:00-12:00
شهریه (تومان): 1,750,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA254
از چهارشنبه, 12 مرداد 1401
تا شنبه, 09 مهر 1401
ساعت برگزاری: 16:00-19:00
شهریه (تومان): 1,300,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB284
از شنبه, 31 اردیبهشت 1401
تا چهارشنبه, 29 تیر 1401
ساعت برگزاری: 16:30-19:30
شهریه (تومان): 1,300,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: XOFA135
از شنبه, 31 اردیبهشت 1401
تا چهارشنبه, 29 تیر 1401
ساعت برگزاری: 9:00-12:00
شهریه (تومان): 1,750,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: XOFA136
از شنبه, 31 اردیبهشت 1401
تا چهارشنبه, 29 تیر 1401
ساعت برگزاری: 13:00-16:00
شهریه (تومان): 1,750,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB187
از پنج‌شنبه, 27 خرداد 1400
تا پنج‌شنبه, 21 مرداد 1400
ساعت برگزاری: 9:00-15:00
شهریه (تومان): 770,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: PA2365
از یکشنبه, 13 خرداد 1403
تا سه‌شنبه, 16 مرداد 1403
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 3,390,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
PRE 2
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: PB2126
از یکشنبه, 13 خرداد 1403
تا سه‌شنبه, 16 مرداد 1403
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 3,790,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
PRE 1
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: PA2260
از سه‌شنبه, 14 فروردین 1403
تا سه‌شنبه, 01 خرداد 1403
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 3,390,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
در حال برگزاری
PRE 1
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: PA2259
از یکشنبه, 20 اسفند 1402
تا یکشنبه, 30 اردیبهشت 1403
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 3,590,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: PB1998
از یکشنبه, 10 دی 1402
تا سه‌شنبه, 08 اسفند 1402
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: PA2218
از سه‌شنبه, 05 دی 1402
تا سه‌شنبه, 08 اسفند 1402
ساعت برگزاری: 11:00-14:00
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: PB1999
از سه‌شنبه, 05 دی 1402
تا سه‌شنبه, 08 اسفند 1402
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: PB1961
از یکشنبه, 30 مهر 1402
تا سه‌شنبه, 28 آذر 1402
ساعت برگزاری: 11:00-14:00
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: PA2159
از یکشنبه, 30 مهر 1402
تا سه‌شنبه, 28 آذر 1402
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: PA2160
از یکشنبه, 30 مهر 1402
تا سه‌شنبه, 28 آذر 1402
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: PB1887
از یکشنبه, 22 مرداد 1402
تا یکشنبه, 23 مهر 1402
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: PB1886
از یکشنبه, 22 مرداد 1402
تا یکشنبه, 23 مهر 1402
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: PA2079
از یکشنبه, 22 مرداد 1402
تا یکشنبه, 23 مهر 1402
ساعت برگزاری: 11:00-14:00
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: PB1838
از یکشنبه, 07 خرداد 1402
تا سه‌شنبه, 03 مرداد 1402
ساعت برگزاری: 11:00-14:00
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: PA2014
از یکشنبه, 07 خرداد 1402
تا سه‌شنبه, 03 مرداد 1402
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: PA2015
از یکشنبه, 07 خرداد 1402
تا سه‌شنبه, 03 مرداد 1402
ساعت برگزاری: 18:0-21:0
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: PB1781
از یکشنبه, 14 اسفند 1401
تا یکشنبه, 31 اردیبهشت 1402
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: PB1782
از یکشنبه, 14 اسفند 1401
تا یکشنبه, 31 اردیبهشت 1402
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: PA1915
از یکشنبه, 14 اسفند 1401
تا یکشنبه, 31 اردیبهشت 1402
ساعت برگزاری: 11:00-14:00
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: PA1881
از یکشنبه, 04 دی 1401
تا سه‌شنبه, 02 اسفند 1401
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 2,390,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: PA1880
از یکشنبه, 04 دی 1401
تا سه‌شنبه, 02 اسفند 1401
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 2,390,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: FB1548
از یکشنبه, 04 دی 1401
تا سه‌شنبه, 02 اسفند 1401
ساعت برگزاری: 11:00-14:00
شهریه (تومان): 1,990,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: FB1499
از سه‌شنبه, 26 مهر 1401
تا سه‌شنبه, 22 آذر 1401
ساعت برگزاری: 9:00-12:00
شهریه (تومان): 1,990,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: FB1501
از سه‌شنبه, 26 مهر 1401
تا سه‌شنبه, 22 آذر 1401
ساعت برگزاری: 16:00-19:00
شهریه (تومان): 1,990,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: FB1500
از سه‌شنبه, 26 مهر 1401
تا سه‌شنبه, 22 آذر 1401
ساعت برگزاری: 12:30-15:30
شهریه (تومان): 1,990,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: FA974
از سه‌شنبه, 11 مرداد 1401
تا یکشنبه, 17 مهر 1401
ساعت برگزاری: 12:30-15:30
شهریه (تومان): 1,500,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: FA975
از سه‌شنبه, 11 مرداد 1401
تا یکشنبه, 17 مهر 1401
ساعت برگزاری: 16:00-19:00
شهریه (تومان): 1,500,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: FA973
از سه‌شنبه, 11 مرداد 1401
تا یکشنبه, 17 مهر 1401
ساعت برگزاری: 9:00-12:00
شهریه (تومان): 1,500,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: FB1438
از یکشنبه, 01 خرداد 1401
تا یکشنبه, 02 مرداد 1401
ساعت برگزاری: 12:30-15:30
شهریه (تومان): 1,500,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: FB1437
از یکشنبه, 01 خرداد 1401
تا یکشنبه, 02 مرداد 1401
ساعت برگزاری: 9:00-12:00
شهریه (تومان): 1,500,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: FB1442
از یکشنبه, 01 خرداد 1401
تا یکشنبه, 02 مرداد 1401
ساعت برگزاری: 16:00-19:00
شهریه (تومان): 1,500,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: FA922
از یکشنبه, 24 بهمن 1400
تا یکشنبه, 11 اردیبهشت 1401
ساعت برگزاری: 9:30-12:30
شهریه (تومان): 1,200,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: FA923
از یکشنبه, 24 بهمن 1400
تا یکشنبه, 11 اردیبهشت 1401
ساعت برگزاری: 13:00-16:00
شهریه (تومان): 1,200,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: FB1387
از یکشنبه, 14 آذر 1400
تا یکشنبه, 10 بهمن 1400
ساعت برگزاری: 9:30-12:30
شهریه (تومان): 1,050,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: FB1388
از یکشنبه, 14 آذر 1400
تا یکشنبه, 10 بهمن 1400
ساعت برگزاری: 13:00-16:00
شهریه (تومان): 1,050,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: FA893
از یکشنبه, 28 شهریور 1400
تا یکشنبه, 30 آبان 1400
ساعت برگزاری: 13:00-16:00
شهریه (تومان): 880,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: FB1371
از یکشنبه, 28 شهریور 1400
تا یکشنبه, 30 آبان 1400
ساعت برگزاری: 9:30-12:30
شهریه (تومان): 880,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: FA879
از یکشنبه, 20 تیر 1400
تا یکشنبه, 14 شهریور 1400
ساعت برگزاری: 9:30-12:30
شهریه (تومان): 880,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: FB1353
از یکشنبه, 20 تیر 1400
تا یکشنبه, 14 شهریور 1400
ساعت برگزاری: 13:00-16:00
شهریه (تومان): 880,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: FA850
از پنج‌شنبه, 16 بهمن 1399
تا پنج‌شنبه, 02 اردیبهشت 1400
ساعت برگزاری: 9:00-14:00
شهریه (تومان): 577,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: پنجشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: FB1296
از پنج‌شنبه, 10 مهر 1399
تا پنج‌شنبه, 13 آذر 1399
ساعت برگزاری: 9:00-14:00
شهریه (تومان): 577,000
ظرفیت: 7
روزهای برگزاری: پنجشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: FA805
از پنج‌شنبه, 02 مرداد 1399
تا پنج‌شنبه, 20 شهریور 1399
ساعت برگزاری: 9:00-14:00
شهریه (تومان): 577,000
ظرفیت: 7
روزهای برگزاری: پنجشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: FB1196
از پنج‌شنبه, 19 دی 1398
تا پنج‌شنبه, 22 خرداد 1399
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 435,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: پنجشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: FA720
از پنج‌شنبه, 02 آبان 1398
تا پنج‌شنبه, 21 آذر 1398
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 435,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: پنجشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: FB1081
از پنج‌شنبه, 24 مرداد 1398
تا پنج‌شنبه, 11 مهر 1398
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 435,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: پنجشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: FA648
از پنج‌شنبه, 02 خرداد 1398
تا پنج‌شنبه, 27 تیر 1398
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 385,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: پنجشنبه
پایان‌کلاس
عزیزه حسینی

عزیزه حسینی

"Believe you can and you’re halfway there"
  • Bachelor of English Translation – Allameh Tabatabaei University
  • IELTS TTC and TESOL course
  • English teacher since 2010
  • Mock test supervisor