Logo
Sunday 23rd of June 2024
یکشنبه, 03 تیر 1403
دارای ظرفیت در حال تکمیل در حال اتمام اتمام‌ظرفیت تخفیف
دارای ظرفیت در حال تکمیل در حال اتمام اتمام‌ظرفیت تخفیف
PRE 1
کد کلاس: OPA523
از شنبه, 12 خرداد 1403
تا شنبه, 06 مرداد 1403
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 3,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
شروع‌‌شده
PRE 1
کد کلاس: OPA522
از شنبه, 12 خرداد 1403
تا شنبه, 06 مرداد 1403
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
شروع‌‌شده
PRE 1
کد کلاس: OPA525
از پنج‌شنبه, 10 خرداد 1403
تا دوشنبه, 15 مرداد 1403
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 3,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
شروع‌‌شده
PRE 1
کد کلاس: OPA524
از پنج‌شنبه, 10 خرداد 1403
تا دوشنبه, 15 مرداد 1403
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
شروع‌‌شده
PRE 2
کد کلاس: OPB376
از پنج‌شنبه, 12 بهمن 1402
تا دوشنبه, 27 فروردین 1403
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB375
از پنج‌شنبه, 12 بهمن 1402
تا دوشنبه, 27 فروردین 1403
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 2,950,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA478
از چهارشنبه, 11 بهمن 1402
تا شنبه, 25 فروردین 1403
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 2,950,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA479
از چهارشنبه, 11 بهمن 1402
تا شنبه, 25 فروردین 1403
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA438
از پنج‌شنبه, 02 آذر 1402
تا پنج‌شنبه, 28 دی 1402
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 2,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA439
از پنج‌شنبه, 02 آذر 1402
تا پنج‌شنبه, 28 دی 1402
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 2,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA440
از پنج‌شنبه, 02 آذر 1402
تا پنج‌شنبه, 28 دی 1402
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 2,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB351
از چهارشنبه, 01 آذر 1402
تا چهارشنبه, 27 دی 1402
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 2,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB352
از چهارشنبه, 01 آذر 1402
تا چهارشنبه, 27 دی 1402
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 2,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB350
از چهارشنبه, 01 آذر 1402
تا چهارشنبه, 27 دی 1402
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 2,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA418
از چهارشنبه, 22 شهریور 1402
تا شنبه, 20 آبان 1402
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 2,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA419
از چهارشنبه, 22 شهریور 1402
تا شنبه, 20 آبان 1402
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 2,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA420
از چهارشنبه, 22 شهریور 1402
تا شنبه, 20 آبان 1402
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 2,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB337
از دوشنبه, 20 شهریور 1402
تا پنج‌شنبه, 18 آبان 1402
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 2,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB339
از دوشنبه, 20 شهریور 1402
تا پنج‌شنبه, 18 آبان 1402
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 2,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB336
از دوشنبه, 20 شهریور 1402
تا پنج‌شنبه, 18 آبان 1402
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 2,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA394
از پنج‌شنبه, 15 تیر 1402
تا دوشنبه, 13 شهریور 1402
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 2,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA391
از پنج‌شنبه, 15 تیر 1402
تا دوشنبه, 13 شهریور 1402
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 2,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA395
از پنج‌شنبه, 15 تیر 1402
تا دوشنبه, 13 شهریور 1402
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 2,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB312
از چهارشنبه, 14 تیر 1402
تا چهارشنبه, 08 شهریور 1402
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 2,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB310
از چهارشنبه, 14 تیر 1402
تا چهارشنبه, 08 شهریور 1402
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 2,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB311
از چهارشنبه, 14 تیر 1402
تا چهارشنبه, 08 شهریور 1402
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 2,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA366
از پنج‌شنبه, 07 اردیبهشت 1402
تا دوشنبه, 05 تیر 1402
ساعت برگزاری: 10:0-13:0
شهریه (تومان): 2,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB295
از پنج‌شنبه, 07 اردیبهشت 1402
تا دوشنبه, 05 تیر 1402
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 1,990,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB298
از پنج‌شنبه, 07 اردیبهشت 1402
تا دوشنبه, 05 تیر 1402
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 2,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA364
از چهارشنبه, 06 اردیبهشت 1402
تا چهارشنبه, 31 خرداد 1402
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 2,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA365
از چهارشنبه, 06 اردیبهشت 1402
تا چهارشنبه, 31 خرداد 1402
ساعت برگزاری: 18:0-21:0
شهریه (تومان): 1,990,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA363
از چهارشنبه, 06 اردیبهشت 1402
تا چهارشنبه, 31 خرداد 1402
ساعت برگزاری: 10:0-13:0
شهریه (تومان): 2,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB267
از دوشنبه, 05 دی 1401
تا دوشنبه, 01 اسفند 1401
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 1,690,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA320
از دوشنبه, 05 دی 1401
تا دوشنبه, 01 اسفند 1401
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 2,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA318
از چهارشنبه, 30 آذر 1401
تا چهارشنبه, 26 بهمن 1401
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 1,690,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA319
از چهارشنبه, 30 آذر 1401
تا چهارشنبه, 26 بهمن 1401
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 2,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB251
از پنج‌شنبه, 21 مهر 1401
تا پنج‌شنبه, 17 آذر 1401
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 2,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA301
از پنج‌شنبه, 21 مهر 1401
تا پنج‌شنبه, 17 آذر 1401
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 2,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA291
از پنج‌شنبه, 21 مهر 1401
تا پنج‌شنبه, 17 آذر 1401
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 1,690,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB252
از چهارشنبه, 20 مهر 1401
تا چهارشنبه, 16 آذر 1401
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 2,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA299
از چهارشنبه, 20 مهر 1401
تا چهارشنبه, 16 آذر 1401
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 1,690,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB253
از چهارشنبه, 20 مهر 1401
تا چهارشنبه, 16 آذر 1401
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 1,690,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: XOPA158
از چهارشنبه, 12 مرداد 1401
تا شنبه, 09 مهر 1401
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 2,300,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA277
از چهارشنبه, 12 مرداد 1401
تا شنبه, 09 مهر 1401
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 1,650,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: XOPA157
از دوشنبه, 10 مرداد 1401
تا پنج‌شنبه, 07 مهر 1401
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 2,300,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB232
از دوشنبه, 10 مرداد 1401
تا پنج‌شنبه, 07 مهر 1401
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 1,650,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: PAPETRO101
از شنبه, 04 تیر 1401
تا شنبه, 29 مرداد 1401
ساعت برگزاری: 18:30-21:30
شهریه (تومان): 0
ظرفیت: 18
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: XOPB138
از شنبه, 31 اردیبهشت 1401
تا چهارشنبه, 29 تیر 1401
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 2,300,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB217
از شنبه, 31 اردیبهشت 1401
تا چهارشنبه, 29 تیر 1401
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 1,650,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: XOPB137
از پنج‌شنبه, 29 اردیبهشت 1401
تا پنج‌شنبه, 23 تیر 1401
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 2,300,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA260
از پنج‌شنبه, 29 اردیبهشت 1401
تا پنج‌شنبه, 23 تیر 1401
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 1,650,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: XOPA139
از دوشنبه, 02 اسفند 1400
تا پنج‌شنبه, 15 اردیبهشت 1401
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 1,900,000
ظرفیت: 5
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB204
از دوشنبه, 02 اسفند 1400
تا پنج‌شنبه, 15 اردیبهشت 1401
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 1,320,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: XOPA138
از شنبه, 30 بهمن 1400
تا شنبه, 17 اردیبهشت 1401
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 1,900,000
ظرفیت: 5
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA243
از شنبه, 30 بهمن 1400
تا شنبه, 17 اردیبهشت 1401
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 1,320,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: XOPB124
از دوشنبه, 22 آذر 1400
تا پنج‌شنبه, 21 بهمن 1400
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 1,670,000
ظرفیت: 5
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA221
از دوشنبه, 22 آذر 1400
تا پنج‌شنبه, 21 بهمن 1400
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 1,150,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: XOPB123
از شنبه, 20 آذر 1400
تا شنبه, 16 بهمن 1400
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 1,670,000
ظرفیت: 5
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB186
از شنبه, 20 آذر 1400
تا شنبه, 16 بهمن 1400
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 1,150,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB172
از دوشنبه, 12 مهر 1400
تا پنج‌شنبه, 11 آذر 1400
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 950,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB171
از دوشنبه, 12 مهر 1400
تا پنج‌شنبه, 11 آذر 1400
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 950,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: XOPA120
از دوشنبه, 12 مهر 1400
تا پنج‌شنبه, 11 آذر 1400
ساعت برگزاری: 9:30-12:30
شهریه (تومان): 1,390,000
ظرفیت: 5
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: XOPA119
از شنبه, 10 مهر 1400
تا شنبه, 06 آذر 1400
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 1,390,000
ظرفیت: 5
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA205
از شنبه, 10 مهر 1400
تا شنبه, 06 آذر 1400
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 950,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: XOFB110
از دوشنبه, 28 تیر 1400
تا دوشنبه, 29 شهریور 1400
ساعت برگزاری: 9:30-12:30
شهریه (تومان): 1,100,000
ظرفیت: 5
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA179
از دوشنبه, 28 تیر 1400
تا دوشنبه, 29 شهریور 1400
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 950,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA175
از دوشنبه, 28 تیر 1400
تا دوشنبه, 29 شهریور 1400
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 950,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB155
از شنبه, 26 تیر 1400
تا شنبه, 27 شهریور 1400
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 950,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: XOFB108
از شنبه, 22 خرداد 1400
تا چهارشنبه, 20 مرداد 1400
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 1,100,000
ظرفیت: 5
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB148
از دوشنبه, 20 اردیبهشت 1400
تا پنج‌شنبه, 17 تیر 1400
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 950,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: XOFA103
از دوشنبه, 20 اردیبهشت 1400
تا پنج‌شنبه, 17 تیر 1400
ساعت برگزاری: 9:30-12:30
شهریه (تومان): 1,100,000
ظرفیت: 5
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB170
از دوشنبه, 20 اردیبهشت 1400
تا پنج‌شنبه, 17 تیر 1400
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 770,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA164
از شنبه, 18 اردیبهشت 1400
تا چهارشنبه, 16 تیر 1400
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 950,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA133
از دوشنبه, 13 بهمن 1399
تا پنج‌شنبه, 19 فروردین 1400
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 770,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA138
از دوشنبه, 13 بهمن 1399
تا دوشنبه, 30 فروردین 1400
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 685,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA129
از دوشنبه, 15 دی 1399
تا پنج‌شنبه, 30 بهمن 1399
ساعت برگزاری: 9:30-12:30
شهریه (تومان): 400,000
ظرفیت: 55
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB130
از دوشنبه, 10 آذر 1399
تا پنج‌شنبه, 25 دی 1399
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 460,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB129
از دوشنبه, 10 آذر 1399
تا پنج‌شنبه, 25 دی 1399
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 460,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB127
از دوشنبه, 26 آبان 1399
تا پنج‌شنبه, 27 آذر 1399
ساعت برگزاری: 9:00-13:00
شهریه (تومان): 400,000
ظرفیت: 55
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB120
از دوشنبه, 07 مهر 1399
تا دوشنبه, 26 آبان 1399
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 460,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB121
از دوشنبه, 07 مهر 1399
تا دوشنبه, 26 آبان 1399
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 460,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA116
از دوشنبه, 07 مهر 1399
تا دوشنبه, 12 آبان 1399
ساعت برگزاری: 9:00-13:00
شهریه (تومان): 460,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: FA761
از دوشنبه, 09 دی 1398
تا پنج‌شنبه, 24 بهمن 1398
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 435,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: FA762
از دوشنبه, 09 دی 1398
تا پنج‌شنبه, 24 بهمن 1398
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 435,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: FB1128
از پنج‌شنبه, 02 آبان 1398
تا دوشنبه, 18 آذر 1398
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 435,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: FB1129
از پنج‌شنبه, 02 آبان 1398
تا دوشنبه, 18 آذر 1398
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 435,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: FA683
از پنج‌شنبه, 24 مرداد 1398
تا پنج‌شنبه, 11 مهر 1398
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 435,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: FA684
از پنج‌شنبه, 24 مرداد 1398
تا پنج‌شنبه, 11 مهر 1398
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 435,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: FB1019
از پنج‌شنبه, 23 خرداد 1398
تا دوشنبه, 07 مرداد 1398
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 385,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: FB1020
از پنج‌شنبه, 23 خرداد 1398
تا دوشنبه, 07 مرداد 1398
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 385,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: FB1028
از پنج‌شنبه, 23 خرداد 1398
تا پنج‌شنبه, 10 مرداد 1398
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 385,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: پنجشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)