Logo
Sunday 21st of July 2024
یکشنبه, 31 تیر 1403
دارای ظرفیت در حال تکمیل در حال اتمام اتمام‌ظرفیت تخفیف
دارای ظرفیت در حال تکمیل در حال اتمام اتمام‌ظرفیت تخفیف
Fundamental 2
کد کلاس: OFB573
از پنج‌شنبه, 25 مرداد 1403
تا پنج‌شنبه, 26 مهر 1403
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
اتمام‌ظرفیت
Fundamental 2
کد کلاس: OFB574
از پنج‌شنبه, 25 مرداد 1403
تا پنج‌شنبه, 26 مهر 1403
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
اتمام‌ظرفیت
PRE 2
کد کلاس: OPB416
از چهارشنبه, 24 مرداد 1403
تا چهارشنبه, 25 مهر 1403
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
اتمام‌ظرفیت
PRE 2
کد کلاس: OPB417
از چهارشنبه, 24 مرداد 1403
تا چهارشنبه, 25 مهر 1403
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 3,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
اتمام‌ظرفیت
PRE 1
کد کلاس: OPA516
از شنبه, 12 خرداد 1403
تا شنبه, 06 مرداد 1403
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
شروع‌‌شده
PRE 1
کد کلاس: OPA517
از شنبه, 12 خرداد 1403
تا شنبه, 06 مرداد 1403
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 3,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
شروع‌‌شده
Fundamental 2
کد کلاس: OFB553
از پنج‌شنبه, 10 خرداد 1403
تا دوشنبه, 15 مرداد 1403
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
شروع‌‌شده
Fundamental 2
کد کلاس: OFB552
از پنج‌شنبه, 10 خرداد 1403
تا دوشنبه, 15 مرداد 1403
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
شروع‌‌شده
Fundamental 2
کد کلاس: OFB516
از پنج‌شنبه, 02 فروردین 1403
تا شنبه, 11 فروردین 1403
ساعت برگزاری: 9:00-14:00
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: همه روزه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB522
از پنج‌شنبه, 17 اسفند 1402
تا دوشنبه, 31 اردیبهشت 1403
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 1,850,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA433
از پنج‌شنبه, 17 اسفند 1402
تا دوشنبه, 31 اردیبهشت 1403
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 1,850,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB386
از چهارشنبه, 16 اسفند 1402
تا چهارشنبه, 02 خرداد 1403
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB385
از چهارشنبه, 16 اسفند 1402
تا چهارشنبه, 02 خرداد 1403
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 2,950,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB364
از پنج‌شنبه, 07 دی 1402
تا پنج‌شنبه, 03 اسفند 1402
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 1,990,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB363
از پنج‌شنبه, 07 دی 1402
تا پنج‌شنبه, 03 اسفند 1402
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 1,990,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA460
از چهارشنبه, 06 دی 1402
تا چهارشنبه, 02 اسفند 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,990,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA459
از چهارشنبه, 06 دی 1402
تا چهارشنبه, 02 اسفند 1402
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 1,990,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA430
از دوشنبه, 01 آبان 1402
تا دوشنبه, 27 آذر 1402
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 1,990,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA431
از دوشنبه, 01 آبان 1402
تا دوشنبه, 27 آذر 1402
ساعت برگزاری: 18:0-21:0
شهریه (تومان): 1,990,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB461
از شنبه, 29 مهر 1402
تا شنبه, 25 آذر 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,690,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB460
از شنبه, 29 مهر 1402
تا شنبه, 25 آذر 1402
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 1,690,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA364
از جمعه, 20 مرداد 1402
تا جمعه, 14 مهر 1402
ساعت برگزاری: 9:00-14:30
شهریه (تومان): 1,690,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: جمعه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB320
از پنج‌شنبه, 19 مرداد 1402
تا دوشنبه, 17 مهر 1402
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 1,990,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
کد کلاس: OPB319
از پنج‌شنبه, 19 مرداد 1402
تا دوشنبه, 17 مهر 1402
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 1,990,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB438
از چهارشنبه, 18 مرداد 1402
تا چهارشنبه, 19 مهر 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,690,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB437
از چهارشنبه, 18 مرداد 1402
تا چهارشنبه, 19 مهر 1402
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 1,690,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB406
از جمعه, 12 خرداد 1402
تا جمعه, 30 تیر 1402
ساعت برگزاری: 9:00-15:00
شهریه (تومان): 2,590,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: جمعه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA374
از دوشنبه, 08 خرداد 1402
تا پنج‌شنبه, 05 مرداد 1402
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 2,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
کد کلاس: OPA373
از دوشنبه, 08 خرداد 1402
تا پنج‌شنبه, 05 مرداد 1402
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 2,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA343
از شنبه, 06 خرداد 1402
تا شنبه, 31 تیر 1402
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 2,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA344
از شنبه, 06 خرداد 1402
تا شنبه, 31 تیر 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 2,590,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB366
از چهارشنبه, 02 فروردین 1402
تا جمعه, 11 فروردین 1402
ساعت برگزاری: 9:00-14:00
شهریه (تومان): 2,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: همه روزه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA321
از جمعه, 12 اسفند 1401
تا جمعه, 15 اردیبهشت 1402
ساعت برگزاری: 9:00-15:00
شهریه (تومان): 1,690,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: جمعه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB369
از پنج‌شنبه, 11 اسفند 1401
تا پنج‌شنبه, 21 اردیبهشت 1402
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 1,690,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB368
از پنج‌شنبه, 11 اسفند 1401
تا پنج‌شنبه, 21 اردیبهشت 1402
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 1,690,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA300
از پنج‌شنبه, 01 دی 1401
تا پنج‌شنبه, 27 بهمن 1401
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 1,390,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA299
از پنج‌شنبه, 01 دی 1401
تا پنج‌شنبه, 27 بهمن 1401
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 1,890,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB320
از پنج‌شنبه, 21 مهر 1401
تا پنج‌شنبه, 17 آذر 1401
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 1,390,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB321
از پنج‌شنبه, 21 مهر 1401
تا پنج‌شنبه, 17 آذر 1401
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 1,390,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
علی جاویدان کیا

علی جاویدان کیا

"Those who are careless of accuracy in small things soon begin to neglect the most important."
Academic Qualifications:
 
  • Cambridge CELTA Holder ( July, 2021) 
  • B.A. in Information Technology 
Occupational Qualifications:
 
  • English teacher ( 7 years of experience)
  • Certified IELTS Instructor (5 years of experience)
  • IELTS Course Content Developer