file_56a67f5d86ff1e868cf2993083f675f8.gi


زبان آموز گرامی:

پیش از ثبت نام حتماً توضیحات مربوط به دوره ها و منشور اخلاقی آفرینش را از اینجا مطالعه نمایید.

در صورتی که قادر به مشاهده دوره آموزشی مورد نظر خود نمی باشید، با شماره ۲۶۲۳۰۳۳۵ تماس حاصل فرمایید.


توضیح در خصوص ظرفیت کلاسها:

کلاسهایی که با رنگ زرد متمایز میشوند، ظرفیت آن در حال تکمیل میباشد.

کلاسهایی که با رنگ قرمز متمایز میشوند، کمتر از 3 صندلی خالی تا تکمیل ظرفیت آن باقیست!

و کلاسهایی که با رنگ خاکستری متمایز میشوند، ظرفیت آن به اتمام رسیده است.لیست دوره های آموزشی فعال آفرینش
دارای ظرفیت در حال تکمیل ظرفیت در حال اتمام ظرفیت اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : Fundamental 1

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه
FA377 ساناز رستمی ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
FA376 ساناز رستمی ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
FA373 حسین قانع ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد جمعه, ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
FA385 فرشاد پیل افکن ۱۳۹۶/۰۵/۰۶ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
FA374 محسن شجعانی ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
FA375 محسن شجعانی ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
FA378 بیاینا امیریان ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
FA379 بیاینا امیریان ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
FA380 فرجاد بابایی ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
FA381 فرجاد بابایی ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
FA384 حسین قانع ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
FA382 سارا سیفی ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
FA383 سارا سیفی ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
FA386 زهرا زندیه ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ میرداماد روز های زوج ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
FA387 زهرا زندیه ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد روز های زوج ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
FA388 زهرا زندیه ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ میرداماد روز های زوج ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
FA389 فرجاد بابایی ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA390 فرجاد بابایی ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال رزرو
FA391 محسن خاکی ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۸:۳۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA392 سعید رضایی ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA393 سعید رضایی ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA394 محسن خاکی ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو
FA395 فرشاد پیل افکن ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ میرداماد دوشنبه, چهارشنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو
FA398 ساناز رستمی ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA396 مهدی قیداری ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA397 مهدی قیداری ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ میرداماد روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو
FA399 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو
FA400 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو

لیست دوره های آموزشی سطح : Fundamental 2

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه
FB567 حسین قانع ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
FB568 پردیس فروزمند ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
FB569 پردیس فروزمند ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
FB570 سعید رضایی ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
FB571 سعید رضایی ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
FB591 محسن خاکی ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
FB587 فرشاد پیل افکن ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ میرداماد دوشنبه, چهارشنبه, ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
FB572 محسن خاکی ۱۳۹۶/۰۵/۱۳ ۱۳۹۶/۰۷/۰۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
FB579 حسین قانع ۱۳۹۶/۰۵/۱۴ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
FB588 ساناز رستمی ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
FB581 مهدی قیداری ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ میرداماد روز های زوج ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
FB580 مهدی قیداری ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد روز های زوج ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
FB573 شیوا رفیعی ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
FB574 شیوا رفیعی ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
FB575 شیوا رفیعی ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
FB576 شیوا رفیعی ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
FB589 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
FB590 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
FB577 مهشید رازدار ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
FB578 مهشید رازدار ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
FB582 نسیم خالقی ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
FB583 نسیم خالقی ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
FB584 روشنک دست افشار ۱۳۹۶/۰۶/۰۳ ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB585 نازنین متقی ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ میرداماد روز های زوج ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB586 نازنین متقی ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد روز های زوج ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB592 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB593 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB594 ساناز رستمی ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB595 ساناز رستمی ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB598 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB599 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو
FB596 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB597 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB600 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو
FB601 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB602 حسین قانع ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB605 حسین قانع ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد جمعه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB603 سارا سیفی ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو
FB604 سارا سیفی ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB606 فرشاد پیل افکن ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB607 مهشید رازدار ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو
FB608 مهشید رازدار ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو

لیست دوره های آموزشی سطح : Fundamental 1+2

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه
F240 پریسا بروجردی ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
F239 پژمان زینعلی ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن روز های زوج ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
F242 سعید رضایی ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن روزهای فرد ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
F241 بیاینا امیریان ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
F244 محسن خاکی ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ میرداماد روز های زوج ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
F243 نسیم خالقی ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
F245 امیر عراقی نژاد ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
F246 پریسا بروجردی ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۵,۲۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
F247 سعید رضایی ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن روزهای فرد ۵,۲۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : PRE 1

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه
PA815 رسا رضا نیا ۱۳۹۶/۰۳/۲۵ ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد پنجشنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PA824 پژمان زینعلی ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PA820 الهام خلیلی ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PA821 الهام خلیلی ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PA822 عرفان سادات حسینی ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PA823 عرفان سادات حسینی ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PA828 طاهره جلیلی ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PA829 طاهره جلیلی ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PA817 افشین معینی ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن پنجشنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PA826 عرفان سادات حسینی ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PA827 عرفان سادات حسینی ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PA830 دکتر فروغ امام ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ میرداماد روز های زوج ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PA831 دکتر فروغ امام ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد روز های زوج ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PA833 حامد حامدی ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PA834 حامد حامدی ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PA825 علی پور محمد ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PA832 علیرضا سبزه پرور ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PA835 حامد حامدی ۱۳۹۶/۰۵/۰۶ ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد جمعه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PA838 مسعود موسوی ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PA839 مسعود موسوی ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PA842 مرتضی کریمی ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PA843 مرتضی کریمی ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PA846 مرتضی کریمی ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PA847 مرتضی کریمی ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PA848 پژمان زینعلی ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PA849 پژمان زینعلی ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PA844 سینا عباس نژاد ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شنبه, دوشنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PA845 فائزه یگانه ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ ۱۳۹۶/۰۸/۰۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PA840 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد شنبه, چهارشنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PA841 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد شنبه, چهارشنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PA836 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PA837 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PA856 حسین قانع ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA851 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA852 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA868 محسن خاکی ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد دوشنبه, پنجشنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA853 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA854 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA857 پژمان زینعلی ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA855 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد پنجشنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA861 سحر مهرجو ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA862 سحر مهرجو ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA850 مهدی مرتضایی ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد جمعه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA859 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA860 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA863 سینا عباس نژاد ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA864 سینا عباس نژاد ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA865 علیرضا سبزه پرور ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA866 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA867 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA858 مهدی سیدی نسب ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ میرداماد پنجشنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA870 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA871 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو
PA874 زهرا ملکی ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو
PA875 زهرا ملکی ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو
PA869 سارا سیفی ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA876 غزاله شوندی ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو
PA877 غزاله شوندی ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو

لیست دوره های آموزشی سطح : PRE 2

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه
PB833 مهدی سیدی نسب ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ میرداماد پنجشنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PB842 دکتر مسعود استکی ۱۳۹۶/۰۳/۱۹ ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن جمعه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PB854 مهدی مرتضایی ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PB855 مهدی مرتضایی ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PB849 محمد قمی ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PB850 محمد قمی ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PB853 پژمان زینعلی ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PB857 مهدی قیداری ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰ میرداماد روز های زوج ۳,۰۲۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PB858 سحر مهرجو ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد شنبه, دوشنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PB859 سحر مهرجو ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد شنبه, دوشنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PB862 علیرضا سبزه پرور ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PB863 علیرضا سبزه پرور ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PB860 سینا عباس نژاد ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PB861 سینا عباس نژاد ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PB856 سارا سیفی ۱۳۹۶/۰۴/۲۳ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PB864 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PB865 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PB866 علیرضا سبزه پرور ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PB868 مهدی مرتضایی ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PB869 مهدی مرتضایی ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PB870 زهرا ملکی ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PB871 زهرا ملکی ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PB872 افشین معینی ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد روز های زوج ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PB873 افشین معینی ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ میرداماد روز های زوج ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PB874 عیسی عطاردی ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PB875 عیسی عطاردی ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PB867 فرهاد کوهپایی ۱۳۹۶/۰۵/۱۳ ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PB884 غزاله شوندی ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PB885 غزاله شوندی ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PB879 مهدی سیدی نسب ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ میرداماد شنبه, دوشنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PB878 زهرا زندیه ۱۳۹۶/۰۵/۲۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PB886 رسا رضا نیا ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PB887 رسا رضا نیا ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PB876 سینا عباس نژاد ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, دوشنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PB888 افشین معینی ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ میرداماد روز های زوج ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PB877 سینا عباس نژاد ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد پنجشنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PB882 میلاد کاشانی ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PB883 میلاد کاشانی ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PB889 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۶/۰۳ ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد جمعه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو
PB880 سارا سیفی ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB881 سارا سیفی ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو
PB891 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB892 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB893 پژمان زینعلی ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو
PB890 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۶/۱۷ ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB896 محمد فهیمی ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB897 محمد فهیمی ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو
PB898 طاهره جلیلی ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB899 طاهره جلیلی ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو
PB900 رسا رضا نیا ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد پنجشنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB894 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو
PB895 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو
PB902 دکتر فروغ امام ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ میرداماد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو
PB903 دکتر فروغ امام ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو
PB904 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو
PB905 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو
PB901 علیرضا سبزه پرور ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو
PB906 افشین معینی ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن پنجشنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : PRE 1+2

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه
P309 سعید رضایی ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ میرداماد روز های زوج ۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
P308 صدیقه مصدق ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
P310 مهدی مرتضایی ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
P311 علیرضا سبزه پرور ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
P312 مهدی قیداری ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ میرداماد روز های زوج ۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
P313 افشین معینی ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن روز های زوج ۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
P314 مهدی مرتضایی ۱۳۹۶/۰۵/۱۴ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
P317 رسا رضا نیا ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
P316 الهام خلیلی ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
P315 سعیده حیدری مقدم ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
P318 دکتر مسعود استکی ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد شنبه, چهارشنبه, ۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
P319 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P320 سعید رضایی ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ میرداماد روز های زوج ۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P322 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ میرداماد روز های زوج ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P321 علیرضا سبزه پرور ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P324 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال رزرو
P323 صدیقه مصدق ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال رزرو

لیست دوره های آموزشی سطح : IELTS

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه
I884 مهدی ذاکر ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
I887 پورنگ ظریف ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
I890 دکتر امیر روح شاد ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ جردن دوشنبه, پنجشنبه, ۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
I889 مرتضی رفیعی ۱۳۹۶/۰۵/۰۵ ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
I891 مهدی ذاکر ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
I900 دکتر مسعود استکی ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
I893 مرتضی رفیعی ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ۱۷:۳۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
I892 مرتضی رفیعی ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ ۱۵:۰۰ الی ۲۰:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
I894 حمید رضا طارمیان ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد شنبه, چهارشنبه, ۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
I897 روزبه کارگر ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن شنبه, یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, ۶,۲۴۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
I895 مرتضی رفیعی ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
I896 دکتر علیرضا اکباتانی ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
I898 حمید رضا طارمیان ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
I899 عیسی عطاردی ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال رزرو
I901 دکتر علیرضا اکباتانی ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن روز های زوج ۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال رزرو
I904 پورنگ ظریف ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال رزرو
I902 محمد رضا علیدادی ۱۳۹۶/۰۶/۱۷ ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I903 مهدی ذاکر ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I905 مهدی ذاکر ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال رزرو
I906 دکتر امیر روح شاد ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ جردن دوشنبه, پنجشنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال رزرو
I907 دکتر مسعود استکی ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال رزرو

لیست دوره های آموزشی سطح : IELTS Workshops

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه
Writing-189 حامد محمدی ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ جردن چهارشنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
Speaking-187 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۶/۰۵/۰۶ ۱۳۹۶/۰۶/۱۷ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
Writing-190 حامد محمدی ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن دوشنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
Reading-171 حامد محمدی ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
Speaking-188 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۶/۰۵/۱۴ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
Writing-191 حامد محمدی ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن پنجشنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
Reading-172 حامد محمدی ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن پنجشنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
Listening-243 دکتر مسعود استکی ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ میرداماد چهارشنبه, ۲,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking-189 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ میرداماد چهارشنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-192 حامد محمدی ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ جردن چهارشنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-193 حامد محمدی ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن دوشنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Reading-173 حامد محمدی ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد سه شنبه, ۳,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو
Speaking-190 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ۱۳۹۶/۰۸/۰۵ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking-191 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Listening-244 دکتر مسعود استکی ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ میرداماد چهارشنبه, ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال رزرو
Writing-194 حامد محمدی ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن پنجشنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-195 دکتر امیر روح شاد ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰ جردن پنجشنبه, ۳,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking-192 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ میرداماد چهارشنبه, ۳,۴۴۰,۰۰۰ ریال رزرو

لیست دوره های آموزشی سطح : IELTS Teacher Education

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه
ITE222 دکتر ایمان موسوی ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ جردن پنجشنبه, ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال رزرو