file_9341354b440e1cd7f7fb0c56d47fa0e5.pn

توضیح:

پیش از ثبت نام حتماً توضیحات مربوط به قوانین آموزشی آفرینش را از اینجا مطالعه نمایید. ثبت نام شما در دوره ها و آزمونهای آفرینش به منزله پذیرش این قوانین میباشد.

توضیحات در خصوص انواع دوره‌های آفرینش را در این صفحه بخوانید.

در صورتی که قادر به مشاهده دوره آموزشی مورد نظر خود نمی باشید، با شماره ۲۶۲۳۰۳۳۵ تماس حاصل فرمایید.توضیح در خصوص ظرفیت کلاسها:

کلاسهایی که با رنگ زرد متمایز شده‌اند، نیمی از ظرفیت آن تکمیل شده است.

کلاسهایی که با رنگ قرمز متمایز شده‌اند، کمتر از 3 صندلی خالی تا تکمیل ظرفیت آن باقیست!

و کلاسهایی که با رنگ خاکستری متمایز شده‌اند، ظرفیت آن به اتمام رسیده است.لیست دوره های آموزشی فعال آفرینش
دارای ظرفیت در حال تکمیل ظرفیت در حال اتمام ظرفیت اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : Fundamental 1

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
FA498 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA499 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA496 حامد حامدی ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA504 آمنه گل محمد زاده ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA508 ادنا یگانی ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA497 بابک سلامی ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA505 کیمیا اتفاق ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA506 کیمیا اتفاق ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA507 کیمیا اتفاق ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA511 پرهام خدابخش ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA512 پرهام خدابخش ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA513 هادی مقصودی ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA514 مینا کرانی ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA515 مینا کرانی ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA516 فریبا یاری ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۳۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA502 آمنه گل محمد زاده ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA503 آمنه گل محمد زاده ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA509 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA510 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA517 نسرین حداد رضایی ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA518 نسرین حداد رضایی ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA519 رضا مانی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA520 رضا مانی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA521 رضا مانی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA524 صبا بنائی زاده ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA527 فاطمه آقا بابایی ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA525 فاطمه آقا بابایی ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA526 فاطمه آقا بابایی ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA522 مجتبی عمران ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA523 مجتبی عمران ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA528 مهرداد داشاد ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA529 مهرداد داشاد ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA534 هادی مقصودی ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA535 هادی مقصودی ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA532 پریناز احمدیان پور ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA533 پریناز احمدیان پور ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA530 علی فراهانی ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA531 علی فراهانی ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA536 هادی مقصودی ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA537 هادی مقصودی ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA538 ثنا تجویدی ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA539 ثنا تجویدی ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA540 ثنا تجویدی ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ جردن روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : Fundamental 2

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
FB760 مریم شمس ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB761 مریم شمس ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB758 مهرداد داشاد ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB759 مهرداد داشاد ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB755 نگار مهرجو ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB756 نگار مهرجو ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB751 هادی مقصودی ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB752 هادی مقصودی ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB771 پریناز احمدیان پور ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB778 حامد حامدی ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB764 علی فراهانی ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB765 علی فراهانی ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB766 شهرزاد کرانی ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB767 شهرزاد کرانی ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB772 مسعود قاراخانی ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB773 مسعود قاراخانی ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB781 گلناز مرادی ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB782 گلناز مرادی ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB768 کیمیا اتفاق ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB776 مینا هاشمی ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB777 مینا هاشمی ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB769 نیلوفر رجبی ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB770 نیلوفر رجبی ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB774 هادی مقصودی ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB775 هادی مقصودی ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB779 ثنا تجویدی ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB780 ثنا تجویدی ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB783 الناز گلدوز ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰ سعادت آباد دوشنبه, پنجشنبه, ۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB794 فرناز کلانتری ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB795 مهرداد داشاد ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB784 سحر احمدی ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB789 پیمان نادری ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB790 پیمان نادری ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB785 مهرداد داشاد ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB786 جمال میری ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB787 جمال میری ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB806 مهسان افضلی ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB807 مهسان افضلی ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB808 مهسان افضلی ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ جردن روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB816 داریوش گل محمد زاده ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۴:۳۰ الی ۱۷:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB800 همتا رضایی ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB801 همتا رضایی ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB788 همتا رضایی ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB796 فائزه یگانه ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB797 فائزه یگانه ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB817 مهتاب کشمیری ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB818 مهتاب کشمیری ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB802 مریم شمس ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB803 مریم شمس ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB821 مریم شمس ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB798 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB799 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB804 سحر احمدی ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB805 سحر احمدی ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB791 حامد بختیاری ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB792 حامد بختیاری ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB793 حامد بختیاری ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB822 هادی مقصودی ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB811 پرهام خدابخش ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB812 پرهام خدابخش ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB809 شهرزاد کرانی ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB810 شهرزاد کرانی ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB819 مینا کرانی ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB820 مینا کرانی ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB813 کیمیا اتفاق ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB814 کیمیا اتفاق ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB815 کیمیا اتفاق ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB826 بابک سلامی ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB823 نیلوفر رجبی ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB824 نیلوفر رجبی ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB825 نیلوفر رجبی ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB827 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB828 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : Fundamental 1+2

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
F298 بابک سلامی ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F304 مسعود قاراخانی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F301 حسین قانع ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F307 ادنا یگانی ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F308 الناز گلدوز ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F302 نگار مهرجو ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F305 زهرا زندیه ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی روز های زوج ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F309 مونیکا عیسی یانس ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F310 فریبا یاری ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F306 آمنه گل محمد زاده ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن روز های زوج ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F313 ماندانا شعبان نژاد ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F311 نسیم انعام زاده ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F314 فرزانه مخلصی ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F315 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
F316 مهرداد داشاد ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
F312 صبا حبیبی ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
F319 مهتاب کشمیری ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
F320 مجتبی عمران ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
F317 صبا حبیبی ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
F318 بابک سلامی ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
F322 مونیکا عیسی یانس ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
F321 نگار مهرجو ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
F323 ادنا یگانی ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
F325 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
F324 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : PRE 1

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
PA1028 حسین قانع ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PA1034 سعیده حیدری مقدم ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1035 سعیده حیدری مقدم ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1036 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1037 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1043 مونیکا عیسی یانس ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1044 مونیکا عیسی یانس ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1045 علیرضا عسگری ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1046 علیرضا عسگری ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1040 سارا سیفی ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1066 پیمان نادری ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ۱۳۹۷/۰۸/۱۱ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1038 شیوا رفیعی ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1039 شیوا رفیعی ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1054 پیمان نادری ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1055 پیمان نادری ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1058 زهرا ملکی ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1067 سینا ولی زاه ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1068 سینا ولی زاه ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1047 نسیم خالقی ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1048 نسیم خالقی ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1052 حمیدرضا احمدی ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1053 حمیدرضا احمدی ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1062 ساناز رستمی ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1041 غزاله شوندی ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1042 غزاله شوندی ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1057 صبا بنائی زاده ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ ۱۳۹۷/۰۸/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1049 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1050 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1051 پژمان زینعلی ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1076 نگار مهرجو ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1060 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1061 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1070 فرشاد پیل افکن ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1069 فرشاد پیل افکن ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1063 نازنین متقی ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1064 نازنین متقی ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1065 نازنین متقی ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1056 محسن خاکی ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1059 مهدی مرتضایی ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1079 هاجر محوی ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1080 هاجر محوی ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1095 فرشاد پیل افکن ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۱۴:۳۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1071 سارا سیفی ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1072 سارا سیفی ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1073 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1074 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1075 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1096 نگین درخشانی ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1097 نگین درخشانی ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1077 امیر علی منفرد ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1078 امیر علی منفرد ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1083 نگار مهرجو ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1084 نگار مهرجو ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1081 مینا هاشمی ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1082 مینا هاشمی ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1089 نگین درخشانی ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1090 نگین درخشانی ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1104 نگین درخشانی ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1091 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1092 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1093 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1098 مسعود قاراخانی ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1099 مسعود قاراخانی ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1100 گلناز مرادی ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1101 گلناز مرادی ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1094 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1103 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1102 مسعود قاراخانی ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1085 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1086 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1087 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1088 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1105 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1106 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1107 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : PRE 2

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
PB1065 سعید رضایی ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1066 سعید رضایی ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1074 مسعود موسوی ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1075 مسعود موسوی ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1072 حامد دادالهی ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1073 حامد دادالهی ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1068 زهرا ملکی ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1069 زهرا ملکی ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1082 مرتضی کریمی ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1083 مرتضی کریمی ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1077 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ ۱۳۹۷/۰۸/۰۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1070 محسن خاکی ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1071 محسن خاکی ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1080 مرتضی کریمی ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1081 مرتضی کریمی ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1079 پژمان زینعلی ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1078 سارا سیفی ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1089 رسا رضا نیا ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1103 علیرضا عسگری ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ۱۳۹۷/۰۸/۱۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1076 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ۱۳۹۷/۰۸/۱۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1091 پژمان زینعلی ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1092 پژمان زینعلی ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1108 پریسا بروجردی ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۳,۵۸۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1084 مهشید رازدار ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1085 مهشید رازدار ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1086 مهدی قیداری ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1087 مهدی قیداری ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1088 مهدی قیداری ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1101 سیامک خضریان ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1102 سیامک خضریان ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1093 سارا سیفی ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1094 سارا سیفی ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1098 زهرا زندیه ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1099 زهرا زندیه ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1100 زهرا زندیه ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
102-PRE 2 PREMIUM محسن خاکی ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰ شریعتی روز های زوج ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1106 ساناز رستمی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1096 سحر مهرجو ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1097 سحر مهرجو ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1090 مینا کرانی ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1095 زهرا زندیه ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1104 سینا عباس نژاد ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1105 سینا عباس نژاد ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1107 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1112 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1116 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1117 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1120 شیوا رفیعی ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1121 شیوا رفیعی ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1109 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1110 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1113 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1114 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1115 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1111 حسین قانع ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1118 نسیم خالقی ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1119 نسیم خالقی ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : PRE 1+2

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
P375 محسن خاکی ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد شنبه, چهارشنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P387 نوید قیطاسی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P385 سینا عباس نژاد ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P389 سعیده حیدری مقدم ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P388 رسا رضا نیا ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P390 شیوا رفیعی ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P386 نسیم خالقی ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P391 پژمان زینعلی ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P393 پریسا بروجردی ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P392 امیر علی منفرد ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P400 سینا عباس نژاد ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی دوشنبه, چهارشنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P396 ساناز رستمی ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P401 فرشاد پیل افکن ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P406 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P402 حمیدرضا احمدی ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P394 پژمان زینعلی ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن روز های زوج ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P399 مهدی مرتضایی ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P404 پورنگ ظریف ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P395 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P398 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P397 محسن خاکی ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P403 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P407 سعید رضایی ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P408 سینا عباس نژاد ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P410 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
P409 شیوا رفیعی ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : IELTS

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
I964 مرتضی رفیعی ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I979 عیسی عطاردی ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I973 افشین معینی ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I977 مرتضی رفیعی ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ۱۵:۰۰ الی ۲۰:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I975 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I980 عیسی عطاردی ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I983 میلاد کاشانی ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I984 عیسی عطاردی ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I981 دکتر علیرضا اکباتانی ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I982 مهدی ذاکر ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I992 رسا رضا نیا ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I987 دکتر علیرضا اکباتانی ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن روز های زوج ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I986 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I988 افشین معینی ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I991 رسا رضا نیا ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I985 افشین معینی ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن پنجشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I990 مرتضی رفیعی ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I995 مرتضی رفیعی ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I994 پورنگ ظریف ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن دوشنبه, پنجشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I989 مهشید رازدار ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I993 مهدی مرتضایی ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
240-IELTS PREMIUM افشین معینی ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
241-IELTS PREMIUM پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۳۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I998 مهدی ذاکر ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I997 افشین معینی ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی شنبه, دوشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I999 سعید رضایی ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
I1000 سعید رضایی ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1001 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی روز های زوج ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
I996 میلاد کاشانی ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1004 دکتر علیرضا اکباتانی ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن روز های زوج ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1006 عیسی عطاردی ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1007 عیسی عطاردی ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
I1005 رسا رضا نیا ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
I1003 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1002 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : IELTS Workshops

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
Writing-228 دکتر امیر روح شاد ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ شریعتی شنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Reading-190 حمید رضا طارمیان ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد چهارشنبه, ۳,۶۲۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-231 رسا رضا نیا ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد چهارشنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Reading-191 حمید رضا طارمیان ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی شنبه, ۳,۶۲۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-230 رسا رضا نیا ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ سعادت آباد شنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking-224 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی شنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking-225 سحر مهرجو ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking-226 نسیم خالقی ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد دوشنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking-227 محمد مقدسی ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد دوشنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-233 حامد حامدی ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد چهارشنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Listening-255 رسا رضا نیا ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۲,۷۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-232 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی پنجشنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking-228 محمد مقدسی ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی پنجشنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Listening-256 رسا رضا نیا ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد دوشنبه, ۲,۷۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking-231 محمد مقدسی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی سه شنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking-229 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی چهارشنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking-230 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ۱۳۹۷/۰۸/۱۱ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-236 رسا رضا نیا ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ سعادت آباد شنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-235 سعید رضایی ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی دوشنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-234 حامد محمدی ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد سه شنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Reading-192 حامد محمدی ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ سعادت آباد سه شنبه, ۳,۶۲۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Listening-258 محسن خاکی ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی چهارشنبه, ۲,۷۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Writing-237 دکتر امیر روح شاد ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ شریعتی شنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking-232 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی شنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Reading-194 محسن خاکی ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی شنبه, ۳,۶۲۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Reading-193 حامد محمدی ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی یکشنبه, ۳,۶۲۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking-233 سحر مهرجو ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Speaking-234 نسیم خالقی ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد دوشنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Writing-238 رسا رضا نیا ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد چهارشنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Listening-257 رسا رضا نیا ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد دوشنبه, ۲,۷۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking-236 محمد مقدسی ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی دوشنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Speaking-235 محمد مقدسی ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی پنجشنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Listening-259 رسا رضا نیا ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۲,۷۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : IELTS Teacher Education

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
ITE227 دکتر ایمان موسوی ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ جردن پنجشنبه, ۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
ITE228 دکتر ایمان موسوی ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد دوشنبه, ۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
ITE229 دکتر ایمان موسوی ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ جردن پنجشنبه, ۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره